Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.02.2024 13:39  //  aktualizácia: 19.02.2024 13:41  //  zobrazené: 397

Informovanie verejnosti - rozhodnutie, že navrhovaná činnosť "Centrum MBÚ - Šaľa" navrhovateľa ewia CCE3 s.r.o., Rastislavova 98, Košice sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006

Dňa 16. februára 2024 bolo obci Močenok doručené rozhodnutie Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, so sídlom Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa, ktorý ako príslušný orgán štátnej správy rozhodol, že navrhovaná činnosť "Centrum MBÚ - Šaľa" navrhovateľa ewia CCE3 s.r.o., Rastislavova 98, Košice sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V zmysle § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní. Účastníci konania vrátane verejnosti majú právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie. Verejnosť má právo podať odvolanie aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní odvolania považuje 15. deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní.

Príloha: rozhodnutie č. OU-SA-OSZP-2024/000766-28-Ne OU-SA-OSZP-2023/008376-28 Ne zo dňa 16.02.2024

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top