Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 17.01.2024 15:17  //  aktualizácia: 17.01.2024 15:18  //  zobrazené: 647

Informovanie verejnosti: Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025

Okresný úrad Nitra

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Štefánikova trieda 69

949 01 Nitra

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OU-NR-OSZP2-2024/002755

15.01.2024

OcUMOC-677/2024/294

Flammichová

037/6552825

17.01.2024

 

Vec: Informovanie verejnosti: Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025

- správa o hodnotení strategického dokumentu

- oznámenie termínu verejného prerokovania strategického dokumentu

Dňa 17.01.2024 sme obdržali z Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra, správu o hodnotení strategického dokumentu a oznámenie o termíne verejného prerokovania strategického dokumentu: ,,Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025“.

V zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako dotknutá obec, informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme verejnosti, že do správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu  je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v Obecnom úrade Močenok, v kancelárii útvaru služieb a investičnej výstavby počas úradných hodín do 21 dní odo dňa zverejnenia strategického dokumentu.

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu ,,Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025“ sú zverejnené na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2021-2025

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Verejné prerokovanie strategického dokumentu  sa uskutoční dňa 30.01.2024 o 10:00 hod. v Okresnom úrade Nitra, Štefánikova tr. 69, Nitra, zasadačka č. 64  1. poschodie.

                                                                                             

PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

 

Informatívna poznámka - Tento dokument bol vytvorený elektronicky

 

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

 

Vyvesené dňa: .........................................                      Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                         odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                            a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top