Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.01.2020 10:44  //  aktualizácia: 14.01.2020 10:46  //  zobrazené: 113

Informovanie verejnosti: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania: „Nový 20 000 t nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku“, navrhovateľa Duslo, a.s., so sídlom Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Š

 

Váš list číslo/zo dňa

 

Naše číslo

 

Vybavuje/linka

 

Močenok

4585/2020-1.7/sr/09.01.2020

OcUMOC-290/2020/156

Ing.Eisellová/037 655 2826

14.01.2020

 

 

 

 

 

Ministerstvo životného prostredia SR

Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava

 

navrhovateľ: Duslo, a.s., so sídlom Administratívna budova ev.č. 1236, 927 03 Šaľa

 

- oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania – „Nový 20 000 t nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku“ - informovanie verejnosti

 

Dňa 13.01.2020 sme obdržali z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania: „Nový 20 000 t nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku“, navrhovateľa Duslo, a.s., so sídlom Administratívna budova ev.č.1236, 927 03 Šaľa.

 

V zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme verejnosti, že do materiálov možno nahliadnuť najmenej 10 pracovných dní od zverejnenia na Obecnom úrade v Močenku, v kancelárii stavebného úradu a životného prostredia počas úradných hodín:  Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené elektronicky prostredníctvom webového sídla:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/novy-20-000-t-nizkoteplotny-zasobnik-kvapalneho-cpavku

 

Podľa § 29 ods. 9 zákona môže verejnosť doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci. 

 

 

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                          starosta obce

 

 

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

 

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

 

 

 

                                                                                   ....................................................................

        odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top