Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.04.2021 15:19  //  aktualizácia: 26.04.2021 15:20  //  zobrazené: 82

Informácia o konaní verejného prerokovania navrhovanej činnosti „CENTRUM CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY (CCE) ŠAĽA“

Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Nám. Ľ. Štúra 1

821 35 Bratislava

 

Vec

Informácia o konaní verejného prerokovania navrhovanej činnosti „CENTRUM CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY (CCE) ŠAĽA“.

 

Obec Močenok Vám v zmysle  § 34 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako dotknutá obec oznamuje konanie verejného prerokovania navrhovanej činnosti „CENTRUM CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY (CCE) ŠAĽA“.

 

Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „CENTRUM CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY (CCE) ŠAĽA“ sa uskutoční dňa 12.05.2021 so začiatkom o 16.00 hod. v spoločenskej sále obecného úradu, na I. poschodí, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok.

 

Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa verejné prerokovanie uskutoční, len ak je konanie verejného prerokovania v súlade s opatreniami podľa osobitného predpisu.

 

V prípade, ak by prišlo k zhoršeniu pandemickej situácie a obci bude do doby konania predmetného verejného prerokovania doručené vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre o nemožnosti uskutočnenia verejného prerokovania, obec Močenok bude v zmysle § 34 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov bezodkladne informovať verejnosť, MŽP SR ako príslušný orgán, rezortný orgán a dotknutý orgán o odklade konania verejného prerokovania navrhovanej činnosti „CENTRUM CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY (CCE) ŠAĽA“.

 

Rovnako aj Správa o hodnotení navrhovanej činnosti: „CENTRUM CIRKULÁRNEJ EKONOMIKY (CCE) ŠAĽA“ bude opätovne zverejnená a Verejné prerokovanie bude zabezpečené v momente ako pominú protipandemické opatrenia.

 

S pozdravom

 

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                     starosta obce

 

 

 

Doručuje sa (elektronicky):

 1. Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 01 Šaľa
 2. Obec Trnovec nad Váhom, Hlavná 587, 925 71 Trnovec nad Váhom
 3. Obec Dlhá nad Váhom, Dlhá nad Váhom 225, 927 05 Dlhá nad Váhom
 4. Obec Kráľová nad Váhom, Kráľová nad Váhom 71, 925 91 Kráľová nad Váhom
 5. ewia a.s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
 6. Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava – stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, Bratislava
 7. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva a integrovanej prevencie, Nám. Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
 8. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany ovzdušia, Nám. Ľ. Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
 9. Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia energetiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
 10. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
 11. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01
 12. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 13. Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 14. Okresný úrad Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 15. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska č. 64, 949 011 Nitra
 16. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
 17. Dopravný úrad, divízia dráh a dopravy na dráhach, letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava
 18. Združenie domových samospráv, P.O.BOX 218, 850 00 Bratislava
 19. Mgr. Ingrida Nahácka, Narcisová 1943/24, 925 05 Šaľa-Veča
 20. Mgr. Oliver Berecz, Trnovec nad Váhom 1003, 925 71 Trnovec nad Váhom
 21. IS justice group s.r.o., Clementisove Sady 1410/22, 924 01 Galanta
 22. JUDr. Daniel Gajdoš, Strážnická 2, 811 08 Bratislava
 23. Ivan Vlk, Hlavná 47, 927 01 Šaľa
 24. Tomáš Chatrnúch, Sládkovičova 52, 927 01 Šaľa
 25. Michal Toma, Československej armády 16, 927 01 Šaľa
 26. Martin Hybský, Bjornsonova 14, 811 05 Bratislava

Doručuje sa (poštou):

 1. Soňa Horná, Čingov 840/73, 951 31 Močenok

 

 1. Verejnosť – úradná tabuľa, internetová stránka obce Močenok – www.mocenok.sk

 

 

 

Vyvesené dňa: ........................................                             Zvesené dňa: ..................................

 

 

                                                                                               ........................................................

                                                                                                              pečiatka, podpis

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top