Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 12.09.2019 12:39  //  aktualizácia: 12.09.2019 12:43  //  zobrazené: 60

I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2019 zo dňa 11.09.2019

číslo: 01/MOZ/2019  |  dátum konania: 12.09.2019

Uznesenia
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
mimo plánu práce v roku 2019 
zo dňa 11. 09. 2019

 

Uznesenie č. 1. – I./MOZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Bc. Vladimír Vereš

Hlasovanie:
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0

za overovateľov zápisnice určuje:
Ing. Miroslava Pápaya, Ing. Ernesta Vereša

Hlasovanie:
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú

 

Uznesenie č. 2. – I./MOZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania

Hlasovanie:
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0

 

Uznesenie č. 3.1 – I./MOZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
zabezpečenie spolufinancovania projektu: ,,Nabíjacia stanica pre elektromobily v obci Močenok“ , kód výzvy č.: 18409/2019-4210-36886 vo výške 418,00 eur z vlastných prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov.

Hlasovanie:
Za: 10
Ľuboš Blažo, Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0

 

Uznesenie č. 3.2 – I./MOZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje

  • predloženie žiadosti o NFP na podporu technickej vybavenosti v obciach
    s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít pre projekt: ,,Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry – Rekonštrukcia cesty ul. Kakava a Výstavba chodníka ul. Balajka“  v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1 so zameraním na Podporu dobudovania základnej technickej infraštruktúry, ktorá je vypracovaná v súlade s výzvou Ministerstva vnútra SR ako Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje zverejnenej 26.06.2019,
  • zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
  • zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu zo strany žiadateľa vo výške 10 750,44 Eur, t.j. min. 5 %  zo sumy celkových oprávnených výdavkov vo výške 215 008,74 Eur.
  • celkovú výšku oprávnených výdavkov na projekt v sume 215 008,74 Eur, požadovaná dotácia MV SR v rámci projektu je vo výške  204 258,30 Eur a podiel obce na celkových nákladov projektu predstavuje min. 5% t.j. 10 750,44 Eur.

 

 

 

 

                                                                                             PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                        starosta obce

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková

Močenok, 11. 09. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top