Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.08.2020 14:40  //  aktualizácia: 24.08.2020 14:40  //  zobrazené: 56

,,Argónová jednotka Duslo, Slovensko – Projekt zmeny stavby pred dokončením - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

 

Okresný úrad Šaľa

odbor starostlivosti o životné prostredie

Hlavná 2/1

927 01 Šaľa

 

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OU-SA-OSZP-2020/005857-003/20.08.2020

OcUMOC-775/2020/3310

Ing.Eisellová/037 655 2826

24.08.2020

 

 

 

 

 

Vec: ,,Argónová jednotka Duslo, Slovensko – Projekt zmeny stavby pred dokončením

- oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - informovanie verejnosti

 

Dňa 20.08.2020 sme obdržali z Okresného úradu  Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: ,,Argónová jednotka Duslo, Slovensko – Projekt zmeny stavby pred dokončením“, navrhovateľa Messer Tatragas, spol.s.r.o., so sídlom Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, IČO: 00 685 852.

 

V zmysle § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní), informujeme verejnosť o zmene navrhovanej činnosti spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme verejnosti, že oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené na webovom sídle ministerstva na adrese:

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/argonova-jednotka-duslo-slovensko-projekt-zmeny-stavby-pred-dokoncenim

 

Podľa § 29 ods. 8 zákona o posudzovaní môže verejnosť doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na adresu: Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa, najneskôr do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené obci.

 

 

 

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

 

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

 

 

 

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top