Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.04.2021 10:20  //  aktualizácia: 26.04.2021 10:27  //  zobrazené: 65

VV: stavebné povolenie: „Bytový dom SO 16 b.j. – ulica M.R.Štefánika“, v Ul. M.R.Štefánika v obci Močenok v rozsahu stavby: SO 02 Komunikácie a spevnené plochy, 02.1 Komunikácie a spevnené plochy

 

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

 

 

OcUMOC-770/2021/1432

Ing.Eisellová/037 655 2826

26.04.2021

Obec Močenok,

so sídlom Ul. Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok,

v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce

 

Vec

-  Žiadosť o stavebné povolenie

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

S T A V E B N É   P O V O L E N I E

                                                                                              

Obec Močenok, so sídlom Ul. Sv. Gorazda 629/82,  951 31 Močenok, v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce, podala dňa 26.03.2021 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu:  „Bytový dom SO 16 b.j. – ulica M.R.Štefánika“, v Ul. M.R.Štefánika v obci Močenok, v rozsahu stavby: SO 02 Komunikácie a spevnené plochy, 02.1 Komunikácie a spevnené plochy, na pozemkoch parcela C-KN č. 90/2, 90/4, 113/2, 113/27 katastrálne územie Močenok vo vlastníctve Obce Močenok. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

 

Obec Močenok, špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie príslušný podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) v nadväznosti na ustanovenie § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní  a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), posúdil žiadosť stavebníka podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona v stavebnom konaní postupom podľa § 60 a § 61 a po preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 62 stavebného zákona, rozhodol takto:

 

Stavba                                   

„Bytový dom SO 16 b.j. – ulica M.R.Štefánika“

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy

02.1 Komunikácie a spevnené plochy

 

v rozsahu:  

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy

02.1 Komunikácie a spevnené plochy

  • parc. č.  90/2, 90/4, 113/2 a 113/27 k.ú. Močenok
  • spevnené plochy budú napojené na existujúcu miestnu komunikáciu M.R. Štefánika,
  • účelová komunikácia funkčnej triedy C3 MO 6,0/30 bude zabezpečovať napojenie bytového domu na základný komunikačný cestný systém obce Močenok,
  • parkovacie miesta budú vybudované v počte 18 ks z toho 1 parkovacie státie je vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu,
  • rozmery jedného parkovacieho státia 2,5m x 5,0m, ZŤP 3,5m x 5,0m. Šírka chodníka 1,75m,
  • parkoviská budú z betónovej zámkovej dlažby hr. 80mm, pešie komunikácie (chodníky) budú pokryté betónovou (zámkovou) dlažbou hr. 60mm bez betónového podkladu s možnosťou odtoku vôd. Dažďové vody budú odvádzané na okolitý nespevnený terén.

             

Konštrukcia spevnených plôch

označenie materiálu                                                  hrúbka vrstvy (mm)   názov materiálu

Komunikácia, vjazd na parkovisko:

Betón STN 736 6123-CB III-CIO, 4-D max. 16-S3  200                             cestný betón

Zváraná oceľ 150/150/8mm

Štrkodrva fr. 0-32mm, 200mm, STN EN 13242       200                            stlmená zmes

Štrkodrva fr. 32-63mm, 200mm, TST EN 13242     200                            stlmená zmes

Upravený terén

Hrúbka celej vozovky                                             600

 

Parkovisko:

Zámková dlažba betónová bezšpárová                     80                              zámková dlažba

Štkodrvina 0-32 zhutnená na 60 MPa                      40                              stlmená zmes

Štrkodrvina 32-63 zhutnená na 60 MPa                   200                            štrkodrva

Upravený terén

Hrúbka celej vozovky                                             320

 

Chodník:

Betónová zámková dlažba bezšpárová                     60                              zámková dlažba

Štrkodrvina 0-32 zhhutnená na 60 MPa                   40                              stlmená zmes

Štrkodrvina                                                                200                            štrkodrva

Upravený terén

Hrúbka celej vozovky                                             300                                                               

na pozemkoch parcela C-KN č. 90/2 katastrálne územie Močenok (druh pozemku záhrada), C-KN č. 90/4 katastrálne územie Močenok (druh pozemku záhrada), C-KN č. 113/2 katastrálne územie Močenok (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), C-KN č. 113/27 katastrálne územie Močenok (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie) v intraviláne obce Močenok, žiadateľ má k dotknutým pozemkom iné vlastnícke na základe LV č. 2425, za účelom zabezpečenia parkovacích miest, prístupu a dopravného napojenia bytového domu, sa podľa § 39a ods. 3 písm. d) a § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

  p o v o ľ u j e .

                                 

Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Zoltán Zeman, autorizovaný stavebný inžinier, generálny projektant KOVÁČ ARCHITECTS, Štvrť SNP 997/11, 924 01 Galanta

 

 

 

Pokračovanie v prílohe.

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top