Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 06.02.2020 08:17  //  aktualizácia: 06.02.2020 08:37  //  zobrazené: 219

MAS VITIS vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci opatrenia 1. a opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK

„Miestna akčná skupina“

 

VITIS

 

vyhlasuje

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE

projektových návrhov – ŽIADOSTÍ o dotáciu

v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK

 

Kód výzvy: NSK/LEADER1/2020-Op12

 

Miestna akčná skupina VITIS (ďalej len „MAS VITIS“), vyhlasuje dňa 04.02.2020  na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS VITIS, Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Opatrenia 1. a Opatrenia 2. Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2020 v termíne od 04.02.2020 do 02.03.2020 pre opatrenia:

 

Opatrenie 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality

Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov

 

Príjímanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu (ďalej „žiadostí“) bude od 24.02.2020 do 02.03.2020 v priestoroch kancelárie / sídla MAS VITIS, Hlavná 788/48, 951 35 Veľké Zálužie.

 

 

Rozpočet:

V súlade s ročnými limitmi stanovenými vo Všeobecne záväznom nariadení Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK v znení neskoršej zmeny a v príslušných ustanoveniach Programového manuálu 1 LEADER NSK.

 

Pokyny:

 • Prehľadná štruktúra podmienok poskytnutia dotácie podľa jednotlivých opatrení (cieľ opatrenia, podporované aktivity a podaktivity, oprávnené a neoprávnené výdavky, oprávnení žiadatelia, povinné výberové kritériá pre projekty konečných užívateľov, rozsah pomoci, výška spolufinancovania a i.) je uvedená v aktuálnej verzii Programového manuálu 1 LEADER NSK (ďalej „PM 1“),
 • Žiadosť sa predkladá v 2 vyhotoveniach (originál / kópia) v kancelárii / sídle MAS VITIS, Hlavná 788/48, 951 35 Veľké Zálužie. Žiadosti je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve.
 • Žiadosť sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle zoznamu povinných príloh.
 • Žiadateľ je povinný splniť všetky výberové kritériá pre projekty konečných užívateľov schválené Výkonným orgánom MAS VITIS.
 • Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí dotácie neexistuje právny nárok na poskytnutie dotácie.
 • Oprávnený žiadateľ (konečný užívateľ) môže v rámci tejto výzvy predložiť len jednu žiadosť.
 • Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS VITIS adresa: Hlavná 788/48, 951 35 Veľké Zálužie telefón: +421 905 866 897 e-mail: vitis.mas@gmail.com.
 • Manažér MAS: Ing. Tomáš Lencsés

 

 

Prílohy:

 • Projektový návrh – žiadosť o dotáciu (formulár);
 • Zoznam povinných príloh
 • Zmluva o poskytnutí dotácie / NFP (návrh);
 • Výberové kritéria pre výber projektov
 • Programový manuál 1.

 

 

 

 

Vo Veľkom Záluží, dňa 04.02.2020

 

 

 

                                         

          ........................................
                                                                            v.r.

    Mgr. Jozef Jankovič                         

                    predseda o. z.

                     MAS VITIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top