Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 25.05.2023 10:42  //  aktualizácia: 25.05.2023 10:43  //  zobrazené: 1261

VV: Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia – KLARTEC, s.r.o., IČO 36 231 355

KLARTEC, s.r.o., IČO 36 231 355

so sídlom Ul. Mikovíniho 8, 917 01 Trnava

- Žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia – verejná vyhláška

ROZHODNUTIE

O PREDĹŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117  ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na podklade žiadosti o predĺženie platnosti územného rozhodnutia, ktorú dňa 03.04.2023 podala spoločnosť

KLARTEC, s.r.o., IČO 36 231 355, so sídlom Ul. Mikovíniho 8, 917 01 Trnava

(ďalej len "navrhovateľ"), na základe uskutočneného konania vedeného v súlade s § 35 a nasl.  stavebného zákona rozhodla takto:

podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona a v nadväznosti na § 32, § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

p r e d l ž u j e

platnosť územného rozhodnutia ktoré vydala Obec Močenok pod č. OcUMOC-281/2020/1193 zo dňa 25.03.2020, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 24.04.2020

na stavbu

„Zóna rodinných domov Močenok“

 

 

Pokračovanie dokumentu sa nachádza v prílohe !

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top