Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.04.2024 07:51  //  aktualizácia: 23.04.2024 07:53  //  zobrazené: 176

VV: Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania k stavbe: „VÝSTAVBA OBJEKTU ZARIADENIA PODPOROVANÉHO BÝVANIA V ŠALI“

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom města (ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 13.03.2024 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „VÝSTAVBA OBJEKTU ZARIADENIA PODPOROVANÉHO BÝVANIA V ŠALI“ ‐ Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest s celoročnou pobytovou formou

v rozsahu:

SO‐01 Príprava územia

SO‐02 Objekt zariadenia podporovaného bývania

SO‐03 Spevnené plochy

SO‐04 Oplotenie areálu

SO‐05 Vodovod

SO‐06 Kanalizácia

SO‐07 Dažďová kanalizácia

SO‐08 Teplovod

SO‐09 Rozvody NN a areálové osvetlenie

SO‐10 Telekomunikačná prípojka

SO‐11 Sadovnícke a terénne úpravy

(ďalej len “stavba“) na pozemku registra „C“ parc. č. 791/23 s  prístupom z Jazernej ulice a napojením na inžinierske siete cez pozemky registra „C“ parc. č. 789/1, 942/76, 942/90, 942/1 a 798 v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve navrhovateľa za účelom zriadenia podporovaného bývania v Šali – nízkokapacitné pobytové zariadenie sociálnych služieb s kapacitou do 12 miest s celoročnou pobytovou formou.

 

Pokračovanie dokumentu sa nachádza v prílohe.

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top