Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.12.2017 12:15  //  aktualizácia: 10.01.2018 11:29  //  zobrazené: 516

Zverejnenie budúceho zámeru predaja pozemku - Monika a Alexander Pápayoví

OBEC  MOČENOK

Obecný úrad

Sv. Gorazda 629/82, 951 31  Močenok

zverejňuje

na základe ustanovenia § 9a, odst. 2 a odst. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere budúceho odpredaja pozemku Obce Močenok
 

pre manželov Moniku a Alexandra Pápayových, bytom Lúčky 1377/19, 951 31  Močenok, konkrétne parcelu č. 434/9 o výmere 117 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425, k. ú. Močenok, ktorá je vo vlastníctve Obce Močenok.

Zároveň manželia odpredajú Obci Močenok časť z parcely č. 432, druh pozemku: záhrady, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 6405, k. ú. Močenok, na ktorej sa nachádza miestna komunikácia. Výmera tejto parcely sa spresní geometrickým plánom.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že žiadatelia majú na pozemku postavenú garáž a susedí s ich nehnuteľnosťami.

Kupujúci: Monika a Alexander Pápayoví, bytom ul. Lúčky 1377/19, 951 31  Močenok

Cena: 1,- €

 

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

 

 

 

 

                                                                                  PaedDr. Roman Urbánik                                                                                                                                                                   starosta obce Močenok

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top