Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.05.2023 08:17  //  aktualizácia: 29.05.2023 08:19  //  zobrazené: 977

VV: OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania - stavba „COOP Jednota – predajňa potravín“

COOP Jednota Nitra, s.d., IČO 00 168 874

so sídlom Ul. Štefánikova 77/54, 949 01 Nitra

Vec

- OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

_________________________________________________________________________

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

COOP Jednota Nitra, s.d., IČO 00 168 874, so sídlom Ul. Štefánikova 77/54, 949 01 Nitra (ďalej len „navrhovateľ“), podala na tunajšom úrade dňa 16.05.2023 žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavby:

„COOP Jednota – predajňa potravín“

v rozsahu:

             SO 09 Komunikácie a spevnené plochy

na pozemkoch register „C“ parc. č. 535/1, 535/3, 536/3, 536/4, 1749/114, 1749/118, 509/17 katastrálne územie Močenok. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na umiestnenie stavby bolo Obcou Močenok vydané rozhodnutie o umiestnení stavby pod č. OcUMOC-644/2023/914 zo dňa 21.02.2023, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.03.2023.

Stavba obsahuje:

SO 09 Komunikácie a spevnené plochy – areálové komunikácie pri objekte pre dopravnú a pešiu obsluhu, (cesty, parkoviská, chodníky) realizované v celkovej výmere 1281 m2,  a oplotenie na hranici pozemku stavby v celkovej dĺžke 95m vrátane oporného múrika bez oplotenia v dĺžke 37m.

Dopravná obsluha – dopravný prístup k objektu pre návštevníkov a zásobovanie bude z jestvujúcej účelovej komunikácie ktorá je napojená na miestnu komunikáciu na ulici Sv. Gorazda a ulici Sv. Cyrila a Metoda. Prístup pre peších návštevníkov bude riešený cez chodníky s jednoznačným oddelením pohybu chodcov a motorových vozidiel.  Vybuduje sa prístupová komunikácia k odstavným stojiskám, odstavné stojiská, manipulačná spevnená plocha s vjazdom a pripojením, chodníky, rozšíri sa jestvujúce parkovisko pred terajšou budovou Jednoty, osadí sa trvalé dopravné značenie a konečná úprava terénu.

Obec Močenok, špeciálny stavebný úrad príslušný podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon) v nadväznosti na ustanovenie §120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 61 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, a pretože sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona

u p ú š ť a

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

Účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na stavebnom úrade v Močenku počas úradných hodín: Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

Stavebník v termíne do 7 pracovných dní odo dňa doručenia doplní na tunajší úrad:

  • vyjadrenie Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a pozemných komunikácií, Rázusova 2A,  949 01 Nitra,
  • vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava k projektovej dokumentácii stavby,
  • vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
  • stavebné povolenie na stavebné objekty: SO 05 Splašková areálová kanalizácia a prípojka areálovej splaškovej kanalizácie, SO 06 Dažďová areálová kanalizácia.

Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje, že dotknuté orgány môžu svoje námietky a stanoviská uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na neskoršie námietky sa neprihliadne.

Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť doplnenie. V odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.

 

                                                                                                 PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                         starosta obce

Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli obce Močenok. Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke obce Močenok – www.mocenok.sk

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: ……………………….                  Zvesené dňa: ……………………………..

                                                                                  ……………………………………………

                                                                                                        pečiatka a podpis

Zverejnené na internetovej stránke obce Močenok dňa........................................................

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top