Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 06.12.2017 13:58  //  aktualizácia: 05.02.2018 15:01  //  zobrazené: 719

VI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 29.11.2017

číslo: 06/2017  |  dátum konania: 29.11.2017  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
zo VI. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku 
konaného dňa 29. 11. 2017

 

Uznesenie č. 1 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš
za overovateľov zápisnice: Ľuboslava Hippa, Ľuboša Blaža
určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 2 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
program rokovania s pozmeňovacím návrhom
- celý bod č. 7 Školstvo presunutý za bod č. 2

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 3 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Kontrolu plnenia uznesení schválených na V. zasadnutí OcZ zo dňa 27. 09. 2017

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.1 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 05/2017 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.2 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 06/2017 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb.

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš,
Mgr. Peter Sýkora
Neprítomný: 1
Ing. Ernest Vereš
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.3 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 07/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 05/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Močenok.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.4 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 08/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2013 o výške mesačného príspevku v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Močenok.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.5 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 09/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.6 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Smernicu č. 03/2017 Zásady odmeňovania poslancov v Obci Močenok

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.7 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez pripomienok
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2018.

I. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva                                             31. 01. 2018

II. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva                                           28. 03. 2018

III. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva                                         30. 05. 2018

IV. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva                                          25. 07. 2018

V. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva                                           26. 09. 2018

VI. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva                                          31. 10. 2018
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 6.1 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2016.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 6.2 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Konsolidovanú výročnú správu Obce Močenok za rok 2016

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 6.3 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o výsledkoch hospodárenia obce Močenok.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 6.4 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o čerpaní rozpočtu k 30.09.2017.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 6.5 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Stanovisko Hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Obce Močenok na obdobie 2018 – 2020.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 6.6 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje návrh rozpočtu obce na rok 2018

Bežný rozpočet                                                        Kapitálový rozpočet

- príjmy =    3.301.868,00  €                                   - príjmy =   1.692.689,00  €

- výdavky = 2.808.744,00  €                                  - výdavky = 2.162.106,00  €

b) berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2019 - 2020
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 6.7 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez pripomienok
Návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2018.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 6.8 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez pripomienok
Návrh na zloženie inventarizačných komisií na vykonanie fyzickej inventúry majetku Obce Močenok k 31. 12. 2017.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš,Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 7.1 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Močenok v školskom roku 2016/2017.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš,Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 7.2 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ Močenok v školskom roku 2016/2017.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 7.3 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZUŠ Močenok v školskom roku 2016/2017.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 7.4 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Plán Kontinuálneho vzdelávania MŠ Močenok pre školský rok 2017/2018.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 7.5 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Plán Kontinuálneho vzdelávania ZUŠ Močenok pre školský rok 2017/2018.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 7.6 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Plán Kontinuálneho vzdelávania ZŠ Močenok pre školský rok 2017/2018.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.1 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly verejného obstarávania špeciálneho motorového 7 miestneho vozidla so zdvíhacou plošinou pre potreby obce Močenok.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.2 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez pripomienok
Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na I. polrok 2018.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 9.1 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez pripomienok budúci zámer odpredaja pozemku pre
žiadateľov Moniku Pápayovú s manželom Alexandrom Pápayom, bytom Lúčky 1377/19, 951 31  Močenok, konkrétne parcelu č. 434/9 o výmere 117 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425, k. ú. Močenok, ktorá je vo vlastníctve Obce Močenok. Pričom žiadatelia odpredajú Obci Močenok časť z parcely č. 432, druh pozemku: záhrady, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 6405, k. ú. Močenok, na ktorej sa nachádza miestna komunikácia.
Cena: 1,- €

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 9.2 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľnosti – pozemok vedený v k. ú. Močenok a to konkrétne:

•  novovytvorená parcela č. 1749/107 vo výmere 34 m2,  reg. „C“ – KN, druh pozemku: zastavaná plocha, ktorá sa odčlenila Geometrickým plánom č. 055/2017, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa 18. 08. 2017, pod číslom 363/2017 z parcely č. 1749, reg. „E-KN“, vedená na LV č.4274
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý si žiadatelia plánujú oplotiť a zabrániť tak poškodzovaniu fasády ich rodinného domu.

Kupujúci: Emil Packa a manželka Marta, rod. Meszárošová, bytom ul. Sv. Gorazda 685/241, 951 31  Močenok

Cena: 6,65 €/m2
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 9.3 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
neschvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľnosti – pozemok vedený v k. ú. Močenok a to konkrétne:

•  LV 4274 - parcela č. 587/9 o výmere 67 m2, reg. „C-KN“, druh pozemku: zastavané plochy, ktorá sa odčlenila Geometrickým plánom č. 37/2017, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa
18. 07. 2017 pod číslom 298/2017 z parcely č. 1747/1, reg. „E-KN“

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým
je skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý rodina žiadateľov užíva niekoľko rokov a bezprostredne susedí
s ich nehnuteľnosťou.

Kupujúci: Mgr. Anna Leššová s manželom Pavlom Šuvadom, bytom Slnečná 1940/14, 927 05  Šaľa

Cena: 6,65 €/m2
Hlasovanie:
Za: 5
Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Zdržali sa: 3
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ing. Ernest Vereš
Proti: 0

 

Uznesenie č. 9.4 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
nesúhlasí
s odpredajom pozemku – časť z parcely č. 1749 vedená na LV č. 4274 a stavbou oplotenia o šírke 0,20 m a dĺžke 17,84 m v zmysle žiadosti, ktorá bola doručená na Obecný úrad Močenok dňa 10.10.2017.
Žiadatelia: Emil Packa a manželka Marta, bytom Sv. Gorazda 685/241, 951 31  Močenok.

Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora

 

Uznesenie č. 10 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správy o činnosti komisií  od ostatného zasadnutia OZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.
•  Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,
•  Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti,
•  Komisia pre sociálne veci a bytové otázky,
•  Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok,
•  Komisia pre školstvo, mládež a šport,
•  Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 11.1 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
odporúča
Na návrh Komisie pre školstvo, mládež a šport udelenie Obecného prospechového štipendia za školský rok 2016/2017 pre
1. Patrika Lenčéša, bytom ul. Párovce 1872, 951 31  Močenok
a
2. Miroslavu Sýkorovú, bytom ul. Úzka 1011/41, 951 31  Močenok.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 11.2 – VI./OZ/2017
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/63 zo dňa 16.01.2017 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY
 POISTENIE MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa
o Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom: Technologické vybavenie zberného dvora v obci Močenok, kód projektu ITMS2014+: 310011B462.

b) odporúča
starostovi podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke  a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie  prípadnej budúcej pohľadávky voči Poskytovateľovi podľa Zmluvy  poskytnutí NFP.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Andrea Benková, Ľuboslav Hipp, Ing. Ernest Vereš, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko,
Ing. Marek Mesároš, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

 

 

                                                                                                                            PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                                      starosta obce

 

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková

Močenok, 29. 11. 2017

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top