Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.02.2017 11:10  //  aktualizácia: 22.02.2017 11:17  //  zobrazené: 635

VEREJNÁ VYHLÁŠKA: Oznámenie o začatí územného konania – Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného parku – Mesto Šaľa

OBEC  MOČENOK

Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

 

69/2017/SU/420

 

21.02.2017

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA

 

Mesto Šaľa, so sídlom Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa

zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta

 

(ďalej len "navrhovateľ") podalo dňa 20.2.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného parku

(ďalej len “stavba“) na Ul. Nitrianska, pri ceste I/75 a III/1368, v Šali m. č. Veča, na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa a v katastrálnom území Močenok, v zastavanom území a mimo zastavaného územia. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

 

Účel a popis stavby:

Predmetom územného konania je povolenie umiestnenia líniovej stavby „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného parku“ - cyklotrasa o dĺžke 3,433 km, so začiatkom pri kostole Svätej rodiny vo Veči (starý kostol) a s ukončením pred priemyselným areálom Duslo a.s. Šírka cyklotrasy bude 2,5m, v miestach spoločnej trasy jestvujúceho chodníka s cyklotrasou bude šírka 3,00m. Na odvodnenie cyklotrasy bude určený zelený pás o šírky 1,0m.

Súčasťou riešenia bude dopravné značenie (vodorovné a zvislé), osvetlenie, mobiliár, premostenie dvoch odvodňovacích kanálov.

Obec Močenok, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 § a 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ustanovením § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania. Keďže pre územie je spracovaná územnoplánovacia dokumentácia, na základe ktorej možno posúdiť návrh na územné rozhodnutie, v súlade s ustanovením § 36 ods. 2 stavebného zákona stavebný úrad 

upúšťa

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a zároveň určuje lehotu

do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,

v ktorej môžu účastníci uplatniť svoje námietky, inak sa na ne nebude prihliadať.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie a obec v mieste stavby. Ak orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Stavebný úrad zároveň podľa § 42 ods. 5 stavebného zákona upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Účastníci konania v uvedenej lehote môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia počas úradných hodín (Mesto Šaľa, úradné dni: Po: 8.00-15.00, St: 8.00-16.30, Pi: 8.00-14.00).

 

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 stavebného a musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta Šaľa a obce Močenok po dobu 15 dní.

Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohto oznámenia.

 

 

Príloha:

 • situácia

 

 

Oznámenie zverejní tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke mesta www.sala.sk, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 5 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 

 

Oznámenie vyvesené dňa: .....................           Oznámenie zvesené dňa: ..............................

Pečiatka, podpis                                                 Pečiatka, podpis

 

 

Po uplynutí stanovenej lehoty žiadame oznámenie zaslať späť na Stavebný úrad Mesta Šaľa.

 

 

 

 

                                                                                                           PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                    starosta obce

 

 

Doručí sa:

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Mesto Šaľa, primátor mesta, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
 2. Obec Močenok, Sv. Gorazda č. 629/82, 951 31 Močenok + 2 x verejná vyhláška
 3. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra 

4.Vlastníci dotknutých pozemkov, susedných pozemkov a stavieb na nich:

pozemky register "C" KN kat. územie Šaľa, parc. č. 3438, 3439, 3436, 3437, 515/2, 3540/1,  kat. územie Močenok parc. č. 6040/488,  

pozemky register "C" KN kat. územie Šaľa, parc. č.  2910/44, 2910/45, 5873/56, 5869/2, 5858/7, 5858/8, 5868/2, 5868/3, 5870/11, 5870/12, 5871/3-6, 5798/35, 5798/36, 5797/1, 5797/2, 5920/8, 5920/9, 5911/2, 3436/1-3, 3437/1-3, 3438/1-3, 3439/1-4, 3540/9, 6075/4, pozemky register "E" KN kat. územie Šaľa, parc. č. 66, 500, 452/400, 492, 490/1, 490/2, 490/3, 491, 512/400, 515/101, 515/201, 503/700, 497/3, 488/3, 497/1, 497/2, 488/1, 488/2, 488/4, 489, 493, 494, 495, 496, 498, 499

 

 • ROĽNÍCKE DRUŽSTVO ŠAĽA, Hviezdoslavova 2, 927 14 Šaľa
 • Duslo, a.s., Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa
 • SLOVENSKÝ VODOHOSP. PODNIK š.p., Radničné nám.8, 96901 Banská Štiavnica
 • DOPA - Servis, s.r.o., A. Hlinku 483/7, 951 31 Močenok
 • Rímskokatolíske biskupstvo, Hradné námestie 7, 949 01 Nitra
 • Rímskokatolícka cirkev, Farský úrad 92705 Šaľa Veča
 • Slovenský pozemkový fond Regionálny odbor Nové Zámky, Podzámska ul. č. 434/34A, 940 01 Nové Zámky
 • Fusková Klára, Nitrianska č.1563/48 , 927 05 Šaľa
 • Hátaš Adrian, Hliník 1870/19, 927 05, Šaľa
 • Ing. Lózsi Ľudovít, ul. Ružová č. 476/1, 927 01 Šaľa
 • Ing. Loži Alexander, Agátová 1001/9, 900 29 Nová Dedinka
 • Loži František, P. Pázmáňa 914/7, Šaľa, 927 01 Šaľa
 • Čerhák Jaroslav,  925 71 Trnovec nad Váhom č. 982
 • Ing. Renáta Čerháková, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 982
 • Formankova Margita, Sladkovského 8, ČR – Plzeň 326 00
 • Horvathova Zdenka, Lotyšská č.12, 821 06 Bratislava
 • Janalíková Marika, ČR Velešovice č. 207, 683 01 Rousínov u Vyškova
 • Rehák Ladislav, Ul. Krásna 1116/85, 924 01 Galanta
 • Sudorova Anna, ul. Bernolakova 1513/22, 927 01 Šaľa
 • Velebný Miroslav, Rastislavova č.18, 901 01 Malacky
 • Velebný Stanislav, Športová č. 11, 908 51 Holíč
 • Ing. Bednár Peter, Ing., Krížna 1183/13, 900 31 Stupava
 • Andraščíková Anna, ul. Cintorínska 1858/9, 92701 Šaľa
 • Bučková Helena, Dlhoveská 1392/35, 92701 Šaľa
 • Hučková Júlia, ul. Nitrianska 1754/59, 92701 Šaľa
 • Kiss Juraj, Železničiarska 1427/60, 92401 Galanta
 • Krasňanová Julianna r. Kilová, Hollého 1847/34, 927 05 Šaľa
 • Orišková Alžbeta, Jilemnického 1170, 925 72 Selice
 • Pápayová Terézia Ing., ul. Nitrianska 1551/66, 927 01 Šaľa
 • Sloboda Vendelín, ul. Komenského 1679/31, 927 01 Šaľa
 • Vicena František, ul. Nitrianska 1553/62, 927 01 Šaľa
 • Vicena Ladislav, ul. Dóžová 1607/35, 927 01 Šaľa
 • Ing. Pápay Juraj, Nitrianska 1551, 927 01 Šaľa
 • Pápayová Františka, ul. Hollého č.659, 925 72 Selice
 • Mészáros Viliam, 927 05 Dlhá nad Váhom č.143
 • Verseghi - Nagyová Gabriela, 925 71 Trnovec nad Váhom č.394
 • Ing. Čengelová Jana, Bajkalská 29C, 821 01 Bratislava
 • Horváth Juraj, Ing., 900 91 Limbach, č. 12
 • Lachká Eva, Ul. Letná 568/8, 927 01 Šaľa
 • Hátašová Anna, F.Kráľa 1863/6, 927 05 Šaľa
 • MUDr. Gordanová Kamila, Velvárska 1321/21, 97201 Bojnice
 • Ronchetti Ladislav, Tatranská 6329/57, 97411 Banská Bystrica
 • RNDr. Siekelová Silvia, Račianska 1548/4, 83104 Bratislava
 • Kamenická Helena, Nivy č.1483/13. 927 05 Šaľa
 • Szitásová Eva, Jilemnického 1452/16, 927 05 Šaľa
 • Jaroš Ladislav, Komenského 1724/6, 927 05 Šaľa
 • Hunková Júlia, Bernolákova 1508, 92701 Šaľa
 • Rácz Vladimír, Jilemnického 1453/14, 92701 Šaľa
 • Rácz Zoltán, Nitrianska 2180/41/A, 92701 Šaľa
 • Sedláková Terézia, Vinohradnícka 194/60, 92701 Šaľa
 • Švikruhová Mária, Centrum II. 99/67, 01841 Dubnica nad Váhom
 • Irena Popluhárová r. Hanková, Malá Okružná 927/52, 958 01 Partizánske
 • Mária Rišpánová r. Hanková, J. Mazúra 22/29, 036 01 Martin
 • Kamil Dobiš, Čingov 819/48, 951 31 Močenok
 • Juliana Kováčiková r. Janovičová, Čsl. Armády 1020/16, 927 01 Šaľa
 • Jozef Janovič, Budatínska 3056/55, 851 06 Bratislava
 • Velebný Marek, Rastislavova 2526/18, 901 01 Malacky
 • Velebný Miroslav, Stromová 5574/22, 901 01 Malacky
 • Bučková Martina, Lúčna 1855/1, 927 01 Šaľa
 • Loži František, Rímska 2139/5, 927 01 Šaľa
 • Rehák Ladislav, Orechová 400/1, 927 01 Šaľa
 • Velebný Stanislav, Pri Kamennom moste 934/28, 951 31 Močenok
 • Ing. Čengelová Jana, Klincová 16637/37A, 821 08 Bratislava Ružinov
 • MVDr. Gordanová Kamila, Školská 312/47A 972 01 Bojnice

 

Mesto Šaľa, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Mesto Šaľa – www.sala.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Močenok, úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

 

 

dotknutým orgánom jednotlivo

5.Nitriansky samosprávny kraj, odbor dopravy, Rázusova 2A, 949 01 Nitra

6.Regionálny úrad verejného zdravotníctva Nitra, Štefánikova tr. 58, 949 63 Nitra

7.OR HaZZ v Nitre, Dolnočermánska č. 64, 949 11 Nitra

8.Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra

9.OR PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Staničná č. 23, 927 01 Šaľa

10.Slovenská správa ciest, IVaSC Bratislava, Ul. Miletičova č. 19, 820 05 Bratislava 

11.Okresný úrad Nitra, odbor pre CD a PK, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra

12.Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s., Stredisko správy a údržby Nové Zámky, Bešeňovská cesta č. 2, 940 92 Nové Zámky

13.Okresný úrad Šaľa, Odbor cestnej dopravy a PK, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

14.Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

15.Okresný úrad Šaľa, pozemkový a lesný odbor, Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

16. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie,

(OH, ŠSOO, OPaK, VZ) Hlavná č. 2/1, 927 01 Šaľa

17.MO SR, Agentúra správy majetku Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

18.SPP-distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

19.Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava

20.Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., P. Pázmaňa č. 4, 927 01 Šaľa

21.Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

22.Hydromeliorácie, š.p. Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211

23.SBD Šaľa, Horná 926/1, 927 01 Šaľa

24.MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01 Šaľa

25.ORANGE Slovensko, a.s., Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany

26.Salamon Internet s. r. o., Partizánska 18, 927 01 Šaľa

27.SITEL, spol. s r.o., pracovisko Bratislava, Kopčianska 20/c, 851 01 Bratislava

28.eustream, a.s. Mlynské nivy 42, 825 11 Bratislava 26

29.ENERGOTEL, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava

30.MsÚ v Šali, referát dopravy a technických činností

31.MsÚ v Šali, referát životného prostredia

32.MsÚ v Šali, oddelenie správy majetku a zariadení mesta

33.MsÚ v Šali, oddelenie stratégie a komunálnych činností

33.MsÚ v Šali, referát investičných činností

 

ostatní

35.DIC Bratislava, s.r.o., Ing. Dr. Milan Skýva, Koceľova č. 15, 821 08 Bratislava

 

na vedomie

36.Mesto Šaľa, primátor mesta, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa

 • k spisu

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top