Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 01.12.2022 10:42  //  aktualizácia: 01.12.2022 10:43  //  zobrazené: 466

„Nová expedičná linka veľkokapacitného skladu“ navrhovateľa Duslo, a.s. Šaľa, a.s. so sídlom Admin.budova č. 1236, 927 03 Šaľa - Informovanie verejnosti

Obci Močenok bolo dňa 25.11.2022 doručené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania: „Nová expedičná linka veľkokapacitného skladu“ navrhovateľa Duslo, a.s. Šaľa, a.s. so sídlom Admin.budova č. 1236, 927 03 Šaľa.

V zmysle § 65g ods. 3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  a podľa § 29 ods. 8 zákona informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme verejnosti, že do materiálov možno nahliadnuť do 10 pracovných dní od zverejnenia v Obecnom úrade v Močenku, v kancelárii stavebného úradu a životného prostredia počas úradných hodín:  Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je zverejnené elektronicky prostredníctvom webového sídla: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nova-expedicna-linka-velkokapacitneho-skladu--1

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, so sídlom Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava do 10 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na úradnej tabuli a webovom sídle obce Močenok. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top