Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 11.01.2022 11:32  //  aktualizácia: 21.04.2022 13:32  //  zobrazené: 997

I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku mimo plánu práce v roku 2022 zo dňa 10.01.2022

číslo: 01/MOZ/2022  |  dátum konania: 10.01.2022  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
mimo plánu práce v roku 2022
konaného dňa 10. 01. 2022

 

Uznesenie č. 1. – I./MOZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Štefan Horňák, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada

 

za overovateľov zápisnice určuje:
Ing. Ernesta Vereša, Mgr. Evu Molnárovú

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Benčíkovú

Hlasovanie:
Za: 9
Ľuboš Blažo, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 2. – I./MOZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania

Hlasovanie:
Za: 10
Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3.1 – I./MOZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Komunitný plán sociálnych služieb obce Močenok na roky 2022 - 2027

Hlasovanie:
Za: 10
Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

Uznesenie č. 3.2 – I./MOZ/2022
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
ruší
dňom 10.1.2022 uznesenie č. 3.1 – III./MOZ/2021 zo dňa 24.5.2021 a uznesenie č. 5.4 – III./OZ/2021
zo dňa 14. 07. 2021 a prijíma nové uznesenie v znení

schvaľuje  
Investičný zámer obstaranie – výstavbu bytového domu: ,,Bytový dom SO 16 b.j. ulica M.R.Štefánika“ na pozemkoch parcela č.90/2, 90/4, 113/2, 113/27 a 113/28, register KN-C, k. ú. Močenok, vedené na LV č. 2425, ktorý bude zhotovený v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval Ing. Ján Kováč, KOVÁČ ARCHITECTS, Štvrť SNP 997/11, 924 01 Galanta a schválený
v stavebnom povolení č. 26588/2021/SU/1632 a zmenou stavby pred dokončením
č. 43303/2021/SU/4466.

schvaľuje  
Investičný zámer obstaranie - výstavbu súvisiacej technickej vybavenosti v rozsahu:

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy – SO 02.1 Komunikácie a spevnené plochy, SO 02.3 Verejné osvetlenie

SO 03 Vodovodná prípojka

SO 04 Kanalizačná prípojka

SO 05 NN prípojka,

ktorá bude zhotovená v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval Ing. Ján Kováč, KOVÁČ ARCHITECTS, Štvrť SNP 997/11, 924 01 Galanta a schválenou v stavebnom povolení
č. OcUMOC-770/2021/1432, č. 26588/2021/SU/1632  a zmenou stavby pred dokončením

č. 43303/2021/SU/4466.

 

schvaľuje  
Účel obstarania nájomných bytov za cenu vo výške 946 226,67 EUR na základe zmluvy o dielo a dodatku.

 

schvaľuje  
Účel obstarania súvisiacej technickej vybavenosti za cenu vo výške 261 859,86 EUR na základe zmluvy a dielo a dodatku v rozsahu:

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy (SO-02.01.A, SO-02.01.C)  vo výške + SO 03 Verejné osvetlenie spolu vo výške 134 292,90 EUR

SO 02 Odstavná plocha vrátane príjazdu -Parkovisko (SO-02.01.B) vo výške 40 901,20 EUR

SO 03 Vodovodná prípojka vo výške 35 318,51 EUR

SO 04 Kanalizačná prípojka vo výške 47 276,38 EUR

SO 05.1 Prípojka NN vo výške 4 070,87 EUR.

 

schvaľuje  
Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 

schvaľuje  
Podanie žiadosti o poskytnutie podpory – úveru na obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti podľa zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

 

schvaľuje  
Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti v rozsahu:

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy, parkovisko, chodníky

SO 02.3 Verejné osvetlenie

SO 03 Vodovodná prípojka

SO 04 Kanalizačná prípojka

podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

 

schvaľuje  
Podanie žiadosti o poskytnutie podpory - úveru na obstaranie technickej vybavenosti v rozsahu:

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy, parkovisko, chodníky

SO 02.3 Verejné osvetlenie

SO 03 Vodovodná prípojka

SO 04 Kanalizačná prípojka

podľa zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

 

schvaľuje  
Uzatvorenie Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo so zhotoviteľom Rafix s.r.o., Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 44 504 501, predmetom ktorého je: Bytový dom SO 16 b.j. ulica M.R.Štefánika:

- výstavba bytového domu 16 b.j.

- výstavba súvisiacej technickej vybavenosti v zložení:

  SO 02 Komunikácie a spevnené plochy, parkoviská, chodníky

  SO 02.3 Verejné osvetlenie

  SO 03 Vodovodná prípojka

  SO 04 Kanalizačná prípojka

  SO 05 NN prípojka

 

schvaľuje  
Spôsob financovania obstarania nájomných bytov v bytovom dome: ,,Bytový dom SO 16 b.j. ulica M.R.Štefánika“:

a)         Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške  60% kúpnej ceny, t. j.  vo výške
567 730,00 EUR,

b)         Dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby SR vo výške  40% kúpnej ceny, t. j. vo výške
378 490,00 EUR

c)         Vlastné zdroje obce vo výške 6,67 EUR.

 

schvaľuje 
Spôsob financovania obstarania súvisiacej technickej vybavenosti:

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy (SO-02.01.A, SO-02.01.C) + SO 02.3 Verejné osvetlenie:

- úver zo ŠFRB vo výške 30 400,00 EUR

- dotácia z MDaV SR vo výške 13 920,00 EUR

- vlastné zdroje obce vo výške 89 972,90 EUR

 

SO 02 Odstavná plocha a príjazd z miestnej komunikácie (SO-02.01.B):

– úver zo ŠFRB vo výške 30 400,00 EUR

- dotácia z MDaV SR vo výške 6 240,00 EUR

- vlastné zdroje obce vo výške 4 261,20 EUR

 

SO 03 Vodovodná prípojka:

- úver zo ŠFRB vo výške 20 800,00 EUR

- dotácia z MDaV SR vo výške 8 280,00 EUR

- vlastné zdroje obce vo výške 6 238,51 EUR

 

SO 04 Kanalizačná prípojka:

- úver zo ŠFRB vo výške 28 800,00 EUR

- dotácia z MDaV SR vo výške 9 660,00 EUR

- vlastné zdroje obce vo výške 8 816,38 EUR

 

schvaľuje  
Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov na obstaranie nájomných bytov vo výške 6,67 EUR.

 

schvaľuje
Vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu obce na obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti v celkovej výške 113 359,86 EUR: 

SO 02 Komunikácie a spevnené plochy vo výške 89 972,90 EUR

SO 02 Odstavné plochy a príjazd z miestnej komunikácie vo výške (parkovisko) 4 261,20 EUR

SO 03 Vodovodná prípojka vo výške 6 238,51 EUR

SO 04 Kanalizačná prípojka vo výške 8 816,38 EUR

SO 05 NN prípojka vrátane PD vo výške 4 070,87 EUR

 

schvaľuje  
Záväzok obce dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv ustanovenia § 12 a § 22 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

 

schvaľuje  
Záväzok obce zachovať - dodržiavať nájomný charakter bytov počas celej životnosti bytovej budovy
v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.

 

schvaľuje  
Záväzok obce zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní  v znení neskorších predpisov v prospech Ministerstva dopravy a výstavby SR.

 

schvaľuje  
Záväzok obce zriadiť záložné právo na obstarané nájomné byty a prístupové pozemky parcela č. 90/2, 90/4, 113/2 a 113/27 podľa zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov, v prospech ŠFRB vrátane pozemku pod bytovým domom.

 

schvaľuje
Určenie zabezpečenia záväzku a súhlas s týmto zabezpečením prijatím bankovej záruky v súvislosti s obstaraním nájomných bytov.

 

schvaľuje 
Dodržať pri prenájme ustanovenia zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

 

schvaľuje  
Splácanie úveru  zo Štátneho fondu rozvoja bývania po dobu 30 rokov na výstavbu bytového domu.

 

schvaľuje  
Splácanie úveru  zo Štátneho fondu rozvoja bývania po dobu 20 rokov na výstavbu súvisiacej technickej vybavenosti k bytovému domu.

 

schvaľuje 
Vyčleniť v rozpočte obce finančné prostriedky na splácanie úveru zo ŠFRB, vyčlenenie 3 mesačných splátok na splátku podpory poskytnutej z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania v rozpočte
na príslušný kalendárny rok, v ktorom sa žiadosť o poskytnutie podpory predkladá.

 

súhlasí,
že v  rozpočte obce sú zapracované vlastné finančné prostriedky na obstaranie bytového domu
a súvisiacej technickej vybavenosti vo výške 113 366,53 EUR.

 

súhlasí
s prijatím záväzku

Každoročne zapracovať do rozpočtu obce splátky úveru vo výške 12 mesačných splátok a zabezpečiť splácanie poskytnutého úveru, ako aj úrokov z poskytnutého úveru počas celej doby trvania zmluvného vzťahu so Štátnym fondom rozvoja bývania.

 

súhlasí
s prijatím záväzku

Zriadiť samostatný účet v banke pre platby nájomného vrátane vinkulácie vo výške 3-násobku splátky úveru a dať banke výslovný súhlas s vykonaním dispozície pre naloženie s vinkulovanými finančnými prostriedkami v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania v zmysle vinkulácie.  

 

súhlasí
S podmienkami na poskytnutie dotácie a úveru ustanovenými vykonávanými zákonmi platných  v čase podania žiadosti.

 

splnomocňuje  
Starostu obce Močenok vykonať potrebné náležitosti a úkony pre podpísanie Dodatku č. 3 k Zmluve
o dielo zo dňa 31.05.2021 ako aj podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z MDaV SR na obstaranie nájomného bytu a technickej vybavenosti na účel sociálneho bývania a podanie žiadosti o poskytnutie podpory- úveru  z prostriedkov ŠFRB a podpísaním zmlúv s MDaV SR a ŠFRB.

Hlasovanie:
Za: 10
Ľuboš Blažo, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Štefan Horňák, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora,  Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0
Zdržali sa: 0

 

 

 

                                                                                                                            PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                                      starosta obce

 

Zapísala: Ing. Lucia Benčíková

Močenok, 10. 01. 2022

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top