Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.09.2022 10:13  //  aktualizácia: 14.09.2022 10:14  //  zobrazené: 670

DOOZNÁMENIE o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - verejnou vyhláškou (Novostavba rodinného domu a garáže v Ul. Kakava v Močenku)

Adam Kasala, 

trvalo bytom Ul. Kakava č. 710/26, 951 31 Močenok,

zastúpený splnomocnenou zástupkyňou Mgr. Barborou Marišovou, PhD., bytom Ul. Tehelná 94, 949 01 Nitra

Vec

DOOZNÁMENIE o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - verejnou vyhláškou

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Adam Kasala, bytom Ul. Kakava č. 710/26, 951 31 Močenok, zastúpený splnomocnenou zástupkyňou Mgr. Barborou Marišovou, PhD., bytom Ul. Tehelná 94, 949 01 Nitra, podal dňa 05.08.2022 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: 

Novostavba rodinného domu a garáže v Ul. Kakava v Močenku,

na pozemku parcela č. 1030/2, 1030/4, 1030/13, 1030/14, 1030/15, 1030/3, 1029/5, 1029/2 katastrálne územie Močenok

v rozsahu:

  • samostatne stojaci, jednopodlažný, nepodpivničený objekt rodinného domu obdĺžnikového pôdorysného tvaru s vykrojením, bez obytného podkrovia, maximálnych pôdorysných rozmerov 9,60m x 16,60m, výška rodinného domu bude 5,35m, garáž má štvorcový pôdorys s rozmermi 6,60m x 6,60m, výška garáže bude 4,46m.,
  • rodinný dom bude založený na betónových základových  pásoch, murovaný, s drevenou strešnou konštrukciou, strešná krytina bude betónová škridla,
  • objekt RD bude napojený na verejné rozvody podzemných inžinierskych sietí prípojkami: vodovodná, elektrická a kanalizačná prípojka.

Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Oznámením č. OcUMOC-1034/2022/6574 zo dňa 19.08.2022 bolo oznámené začatie stavebného konania a za účelom prerokovania tejto veci bolo nariadené ústne pojednávanie na deň 20.09.2022 o 09,00 h. so stretnutím v Obecnom úrade v Močenku, Sv. Gorazda č. 629/82, Močenok v kancelárii stavebného úradu na 1. poschodí.

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona a postupom podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona dooznamuje začatie stavebného konania z dôvodu, že oznámenie o začatí konania sa nepodarilo doručiť poštou účastníkovi konania z dôvodu, že adresát je neznámy.

Stavebný úrad súčasne oznamuje, že účastníci konania môžu uplatniť svoje námietky na ústnom pojednávaní, alebo najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v Obecnom úrade v Močenku počas úradných hodín: Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.

Stavebný úrad upozorňuje účastníkov konania, že v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Ak sa niektorý účastník konania nechá v konaní zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa nechal zastupovať.

 

                                                                                                       PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                  starosta obce

 

 

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Verejnou vyhláškou sa doručuje neznámym účastníkom konania a účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy (§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov). Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: ............................................              Zvesené dňa: ..............................................

  1. na internetovej stránke obce dňa .............................

                                                                                   ……………………………………………                                                                                               pečiatka a podpis

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top