Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.05.2023 08:31  //  aktualizácia: 15.05.2023 08:33  //  zobrazené: 250

Zverejnenie zámeru predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Erika a Edita Hippové

OBEC MOČENOK

zverejňuje

na základe ustanovenia § 9a, odst. 8 písm. e) (osobitný zreteľ)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere predaja pozemku Obce Močenok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

predaj nehnuteľnosti – pozemku, konkrétne

  • novovytvorená parc. č. 823/21 o výmere 132 m2, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425, ktorá sa odčlenila z par. č. 823, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok na základe GP č. 024/2021, úradne overený Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 28. 07. 2021 pod číslom G1-356/2021.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko pozemok je v oplotení a dlhé roky je užívaní rodinou žiadateliek. Odpredajom pozemku sa  zosúladí stav právny so stavom užívacím. 

Kupujúci:

Erika Hippová, rod. ..................., bytom ul. .......................  Močenok a Ing. Edita Hippová, ................................. bytom ul. ......................., ..........  Bratislava

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

 

                                                                                   PaedDr. Roman Urbánik

 starosta obce Močenok

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top