Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.06.2023 13:01  //  aktualizácia: 12.06.2023 13:21  //  zobrazené: 629

VV: „Výstavba detských inkluzívnych ihrísk - Rodinka“ - žiadosť o stavebné povolenie

Vec
Obec Močenok, so sídlom Ul. Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce


OZNÁMENIE o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania


V E R E J N Á V Y H L Á Š K A


Obec Močenok, so sídlom Ul. Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok, v zastúpení PaedDr. Romanom Urbánikom, starostom obce, podala dňa 31.05.2023 na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu:


„Výstavba detských inkluzívnych ihrísk - Rodinka“


(ďalej len „stavba“) na ul. M.R.Štefánika v Močenku, na pozemku register "C" parc. č. 113/2, 113/29, 113/30, 113/31, 127/2, 127/12, 127/13, 127/14 kat. územie Močenok. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Hracie prvky a mobiliár:
1. Infotabuľa – pozostáva z agátových dosiek, dvoch stĺpov a striešky
2. Lavička – pozostáva z agátových fošní, hranolov a stĺpov
3. Smetný kôš – pozostáva z vyberateľnej plechovej nádoby, kovového rámu a agátových latiek
4. Hojdačka Hniezdo – inkluzívny prvok, vzpery sú z agátových guľatín, sedadlo je certifikovaný prvok
5. Kolotoč – inkluzívny prvok, s dopadovým gumeným povrchom
6. Pieskovisko Čln – pozostáva z agátových stĺpov fošien, okolo bude spevnený povrch
7. Reťazová hojdačka pre 4 deti - inkluzívny prvok, vzpery sú z agátových guľatín, sedadlo je certifikovaný prvok
8. Fitdráha – pozostáva z agátových fošní, hranolov a stĺpov, laná sú s oceľovým jadrom, dopadová plocha štrk
9. Loď Pinta - preliezka dvoma podestami a stožiarom z agátovej guľatiny a fošní a so šmýkalou
10. Loď Nina – preliezka s dvoma podestami a stožiarmi z agátových guliačov a fošní, lezeckých sietí a so šmýkalou
11. Altánok – pozostáva z agátovej guľatiny, fošní, hranolov a stĺpov, strešná krytina je asfaltový šindel, rozmery 6,15m x 5,33m

Účel stavby: utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí.


Mesto Šaľa, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 § a 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania. Keďže pomery staveniska sú mu dobre známe a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.


Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do


7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia,


inak sa na ne nebude prihliadať.


Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Močenku, na 1 poschodí, počas úradných hodín (Obecný úrad Močenok, úradné hodiny: Po, Ut: 7,30 – 15,30 h, St: 7,30 – 16,30 h a Pia: 7,30 – 15,00 h.).


Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne nebude prihliadať.
V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné.


Poučenie:
Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.


Doručované verejnou vyhláškou všetkým účastníkom konania, vyvesenou na úradnej tabuli obce Močenok a na úradnej tabuli mesta Šaľa.


Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce Močenok a úradnej tabuli mesta Šaľa po dobu 15 dní. Za deň doručenia sa pokladá 15. deň vyvesenia tohto oznámenia. Verejnou vyhláškou sa doručuje aj neznámym účastníkom konania a účastníkom konania, ktorých pobyt nie je známy ( § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov).


Oznámenie zverejnení tunajší stavebný úrad aj na internetovej stránke obce Močenok – www.mocenok.sk a mesta Šaľa – www.sala.sk .


Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.


Oznámenie sa doručí:
účastníkom konania verejnou vyhláškou - VIĎ PRÍLOHA !!!

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top