Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.06.2023 12:11  //  aktualizácia: 26.06.2023 12:13  //  zobrazené: 722

VV: Stavebné povolenie jednoduchej stavby v spojenom územnom a stavebnom konaní - Silvia Presselová

 

OBEC  MOČENOK

Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OcUMOC-640/2023/6150

Ing. Eisellová/037 655 2826

22.06.2023

Silvia Presselová,

bytom Ul. Narcisova 1947/15, 927 03 Šaľa,

zastúpená splnomocnenou zástupkyňou Mgr. Barborou Marišovou, PhD., bytom Ul. Tehelná 94, 949 01 Nitra

Vec

- Stavebné povolenie jednoduchej stavby v spojenom územnom a stavebnom konaní

___________________________________________________________________________

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

S T A V E B N É    P O V O L E N I E

Obec Močenok, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona v územnom konaní o umiestnení stavby spojenom so stavebným konaním a po posúdení a preskúmaní žiadosti o stavebné povolenie podľa § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona, rozhodol takto:

Stavba

Rodinný dom - novostavba v Ul. Lúčky v Močenku,

na pozemku parcela reg. „C“ č. 443/4, 443/6, 444/2 katastrálne územie Močenok,

v rozsahu:

 • samostatne stojaci, jednopodlažný, nepodpivničený objekt rodinného domu, nepravidelného obdĺžnikového pôdorysného tvaru, s valbovou strechou bez obytného podkrovia, maximálnych pôdorysných rozmerov 18,975m x 10,00m, výška rodinného domu bude +5,57m,
 • rodinný dom bude založený na betónových základových  pásoch, murovaný, s drevenou strešnou konštrukciou, strešná krytina bude betónová škridla,
 • prístupová komunikácia k novostavbe RD križuje vodný tok rúrovým priepustom DN 600,
 • objekt RD bude napojený na verejné rozvody podzemných inžinierskych sietí prípojkami: vodovodná, plynová, elektrická a kanalizačná.
 • dispozičné riešenie objektu je zrejmé z projektovej dokumentácie: vstupná chodba, 2 x izba, spálňa, šatník, kúpeľňa, technická miestnosť, chodba, kúpeľňa, WC, pracovňa, špajza, kuchyňa, obývacia izba, terasa,
 • parkovanie osobných automobilov bude zabezpečené na parkovacích miestach pred rodinným domom a vedľa rodinného domu na spevnenej ploche,
 • objekt RD bude prípojkami napojený na verejné rozvody inžinierskych  sietí:
 • elektrická káblová prípojka - elektrická káblová prípojka bude realizovaná z existujúceho elektrického NN vzdušného vedenia, z podperného bodu č. 623, z navrhovanej prípojkovej skrine SPP 1/1, káblom typu NAVY-J 4x25mm2, ukončená bude v elektromerovom rozvádzači RE. Umiestnenie plastového elektromerového rozvádzača bude na verejne prístupnom mieste v oplotení, bola povolená oznámením k ohláseniu drobnej stavby č. OcUMOC-643/2023/5426 zo dňa 22.05.2023,
 • plynová STL prípojka - plynová prípojka sa napojí na verejný distribučný STL plynovod (HDPE D63 PN 100kPa), ktorý je vedený pred pozemkom investora, prípojka bude ukončená v skrinke domovej regulačnej a meracej zostavy plynu (DRMZ) guľovým uzáverom DN 25 – HUP (hlavný uzáver plynu), bola povolená oznámením k ohláseniu drobnej stavby č. OcUMOC-643/2023/5426 zo dňa 22.05.2023,
 • vodovodná prípojka HDPE D 32 /1“/, dĺžky 2,9 m po vodomernú šachtu, bude napojená na jestvujúci verejný vodovod HDPE DN 100 v Ul. Lúčky, vodomerná šachta bude osadená 1,00 m za hranicou pozemku parc. č. 443/5 kat. územie Močenok, bola povolená oznámením k ohláseniu drobnej stavby č. OcUMOC-643/2023/5426 zo dňa 22.05.2023
 • kanalizačná prípojka – bude kanalizačnou prípojkou cez vybudované kanalizačné odbočenie PVC DN 150 do verejnej kanalizácie v ulici Lúčky, revízna šachta min. DN 400 bude osadená 1,00 m za hranicou parcely č. 443/5 kat. územie Močenok, bola povolená oznámením k ohláseniu drobnej stavby č. OcUMOC-643/2023/5426 zo dňa 22.05.2023,
 • súčasťou stavby budú domové prípojky a inštalácie: zdravotechnika, ústredné kúrenie,

elektroinštalácia, bleskozvod a oplotenie,

 • zdrojom tepla bude kondenzačný plynový kotol Protherm Panter Condens 15KKO a doplnkové vykurovanie bude riešené krbovou vložkou umiestnenou v obývacej izbe,
 • okolie stavby bude upravené, spevnené plochy a prístup k objektu rodinného domu bude zo zámkovej dlažby, voľné plochy budú zatrávnené,

v Ul. Lúčky v Močenku,  na pozemku parc. č. 443/4 k.ú. Močenok, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 443/6 k.ú. Močenok, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 444/2 k.ú. Močenok, druh pozemku záhrada vo vlastníctve stavebníčky podľa LV č. 7281 a s prípojkami cez pozemok parc. č. 443/5 k.ú. Močenok vo vlastníctve Obce Močenok podľa LV č. 2425, ako stavba trvalá na obytné účely rodiny, sa podľa § 39a ods. 4, § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.,  ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 

p o v o ľ u j e .

Na  umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

 1.  Novostavba rodinného domu bude umiestnená len na vlastnom pozemku stavebníčky parcela číslo na pozemku parcela reg. „C“ č. 443/4, 443/6, 444/2 katastrálne územie Močenok, nasledovne:
 • vzdialenosť stavby od hranice uličnej parcely sa stanovuje na 32,05 m,
 • vzdialenosť stavby od pozemkov parcela č. 453/3, 453/6, 453/7 k.ú. Močenok sa stanovuje na 1,20 m,
 • vzdialenosť stavby od pozemku parcela reg. „E“ č. 441/4 a od pozemku parc. reg. „C“ č. 441/7 k.ú. Močenok sa stanovuje na 4,33 m,

 • výškové osadenie stavby :
 • výška podlahy prízemia ±0,00 = 400mm nad upraveným terénom, 
 • celková výška objektu RD bude 5,57 m od úrovne podlahy prízemia,

Zastavaná plocha – 203,05 m²

Úžitková plocha – 141,73m2

Obytná plocha  -   64,38

Obostavaný objem – 913,7m3

 1. Stavba bude umiestnená podľa zakreslenia v situácii umiestnenia stavby v mierke 1:250, ktorá je súčasťou schválenej dokumentácie, ktorú vypracoval Ing. Peter Šoka, Topoľová 73, 951 32 Horná Kráľová.
 2. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho právoplatného povolenia stavebného úradu.
 3.   Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy  týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 4. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia stavebného zákona, najmä § 43d až 43i, a Vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa  ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných  technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou  pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
 5. Stavba bude dokončená najneskôr do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti     rozhodnutia.
 6. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, oprávnenou organizáciou. Dodávateľ bude oznámený stavebnému úradu pred začatím stavby.

8.  Požiadavky dotknutých orgánov a iné podmienky:

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

 • V zmysle dopracovanej projektovej dokumentácie rozsahom stavebných objektov a inžinierskych sietí  dôjde k dotyku s korytom toku Farský v nasledovnom:
 • Prístupová komunikácia k novostavbe RD križuje vodný tok rúrkovým priepustom DN 600 v rkm 0,835, kapacitný prietok činí 1,12m3/s. Korugovaná PVC rúra bude vsadená na štrkové lôžko a po stranách bude priepust ukončený betónovými krídlami z debniacich tvárnic. Priestor medzi krídlami c nadloží bude presypaný makadamom a povrchovo upravený betónovou dlažbou. Priepust je navrhovaný s prihliadnutím na charakter toku a jestvujúce priepusty rovnakej, resp. menšej dimenzie.
 • Prípojka splaškovej kanalizácie je napojená ne verejnú kanalizáciu v prístupovej komunikácii. V mieste križovania s tokom s rkm 0,825 bude potrubie PVC DN 160 umiestnené do chráničky PVC DN 300, ktorá bude obvodovo obetónovaná. Vzhľadom na nivelitu verejnej kanalizácie je krytie medzi obetónovaným potrubím a niveletou dna iba 0,25m. križovanie koryta bude realizované rozkopávkou.
 •  Druhá chránička PVC DN 300 bude umiestnená v rkm 0,826 vedľa trasy splaškovej kanalizácie a bude slúžiť pre umiestnenie rozvodov elektra, vody a plynu v profile križovania toku. Krytie po obetónovanú chráničku je 0,8m. križovanie bude realizované podobne rozkopávkou koryta.
 • Vstupná brána s oplotením je situovaná v úrovni ľavostrannej brehovej čiary koryta min. 2,5m od brehovej línii koryta. V oplotení bude situovaný elektronický rozvádzač s HUP.
 • S predloženou doplnenou dokumentáciou súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:
 • K realizácii prác na križovaní toku s domovými prípojkami v chráničkách a budovaniu premostenia s oplotením na ľavom pobreží roku nutne prizvať zástupcu správy povodia p. Pénteka (t.č. 0918 822 232) k prebratiu hĺbky križovania, osadeniu premostenia a vytýčeniu oplotenia pozemku.
 • Stavebný a výkopový materiál umiestniť mimo ochranné pásmo toku a zabezpečiť voči splaveniu do koryta toku.
 • Z dôvodu malého krytia chráničky pre prípojku splaškových vôd, požadujeme kanalizačné potrubie trasovať bezprostredne vedľa krídla premostenia a dno koryta v nadloží opevniť betónovými tvárnicami v šírke toku min. 1 m s naviazaním na výtokový portál premostenia (výtokové krídlo).
 • Počas prác vo vodnom toku zabezpečiť povodňovú ochranu územia a bezpečné prevedenie prietoku do dolného úseku toku.
 • Dažďové vody zo striech a spevnených plôch odvádzať vsakom na pozemku stavebníka s alternatívnym využitím na závlahu pôdy s akumuláciou.
 • Pre realizácii založenia stavby doporučujeme  zohľadniť blízkosť recipientu a predpoklad zvýšenej úrovne hladiny podzemných vôd a vplyv recipientu na podmáčanie pozemku pri povodňových stavoch v povodí toku. Na základe uvedeného odporúčame dôkladnú hydroizoláciu spodnej stavby a zabezpečenie stavby voči tlaku vody a ochrany pred zaplavením interiéru. V zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách § 49 ods. 5, správca povodia nezodpovedá za škody vzniknuté mimoriadnou udalosťou, t.j. povodňou.
 • Narušené pobrežie zarovnať, dopestovať trávny kryt a z pobrežia odstrániť pozostatky stavebnej činnosti.
 • V zmysle vykonávanej normy STN 75 2102 Úpravy riek a potokov, v ochrannom pásme toku nie je prípustné budovanie objektov, zahlbovanie a navyšovanie terénu, vysádzanie stromov, vytváranie skládok a konštrukcií zamedzujúcich prejazdnosť. Vodný tok nie je možné prehradzovať, resp. oplocovať priečne na os prúdnice.
 • V zmysle § 80 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, príslušný stavebný úrad v predstihu oznámi zahájenie kolaudačného konania novostavby RD s prípojkami na podnet stavebníka, o.i. dotknutým orgánom a organizáciám, na základe ktorého správca povodia preverí súlad realizovaných objektov s podmienkami SVP, š.p. pre stavebné povolenie.
 • Najneskôr na kolaudačnom konaní odovzdať zástupcovi správcu povodia dokumentáciu skutočného prevedenia premostenia a domových prípojok v profiloch križovania vodného toku Farský v situácii a priečnom reze.
 • Opätovné stanovisko k osadeniu stavby č. CS SVP OZ PN 2794/2023/2 CZ10453/2023 CZ 10453/2023 zo dňa 17.03.2023

Krajský pamiatkový úrad v Nitre

 • Krajský pamiatkový úrad Nitra pre účely vydania stavebného povolenia určuje nasledovné podmienky:
 • V prípade zistenia nálezu musí nálezca (osoba zodpovedná za vykonávanie prác, pri ktorých k nálezu došlo) podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámiť nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre (ďalej KPÚ) a nález ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
 • Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou  nálezu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona.
 • Záväzné stanovisko č. KPNUR-2022/20763-2/85366/GRO zo dňa 11.10.2022

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie (OPaK)

 • Na dotknutom území uvedenom v žiadosti v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň územnej ochrany. Realizáciou stavby nedôjde k zásahu do osobitne chránených a záujmových území a objektov ochrany prírody a krajiny. V záujmovom území nie sú ohrozené záujmy ochrany prírody a krajiny. S vydaním stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom“ súhlasíme bez pripomienok.
 • Upozornenie pre investora:
 • Podľa § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastúcich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí.
 • Na prípadný, vynútený výrub existujúcich drevín, v súvislosti so stavbou, je potrebný súhlas Obce Močenok v súlade s § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny.
 • Chránené, ako aj iné druhy živočíchov, ktoré by mohli pre realizácii akýchkoľvek stavebných prácach uviaznuť bez možnosti samovoľného úniku, je potrebné uviesť mimo staveniska.
 • Vzduchotechniku budovy zabezpečiť proti vnikaniu živočíchov, stavebné a hmotové prevedenie samotnej budovy, technické riešenie strešnej atiky, riešiť spôsobom, aby nedochádzalo ani s odstupom času k vytváraniu potenciálnych úkrytových možností na prežívanie vtáctva a netopierov, ktoré by svojou prítomnosťou znižovali hygienu a kvalitu užívania.
 • Vyjadrenie č. OU-SA-OSZP-2022/007165-002 zo dňa 30.09.2022

Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor

 • Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy s navrhovaným zámerom stavby na poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto podmienok:
 • Stavebník zabezpečí základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú boli vydané stanoviská k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde v katastrálnom území Močenok až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletom drevín.
 • Stavebník zabezpečí vykonanie skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečí jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti parcely 444/2.
 • Po realizácii výstavby za účelom usporiadania druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné požiadať o zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku záhrady na zastavanú plochu s predložením geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu a stanoviska č. OU-SA-PLO-2022/007060-2 zo dňa 28.09.2022. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Šaľa, katastrálny odbor.
 • Stanovisko č. OU-SA-PLO-2022/007060-2 zo dňa 28.09.2022

Obec Močenok

 • vydáva záväzné a súhlasné stanovisko k projektovej dokumentácii „Rodinný dom-novostavba“ podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za účelom vydania stavebného povolenia.
 • Obce Močenok je vlastníkom pozemku parc. č. 443/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 115m2 je zapísaný na LV č. 2425 a pozemku parcela č. 598/2 vodná plocha. Obec ako vlastník pozemkov navrhuje zámenu pozemkov parcelu č. 443/5 za parcelu č. 443/6, nakoľko na pozemku parcela č. 443/6, ktorá je vo vlastníctve žiadateľa je osadené teleso cesty, ktoré je vo vlastníctve obce.
 • Najneskôr ku kolaudačnému konaniu je potrebné mať vyriešené majetkoprávne vzťahy k predmetným pozemkom,
 • Podmienky súhlasu k výstavbe rodinného domu:
 • Posunúť oplotenie pozemku za vodný tok, ktorý je vo vlastníctve obce,
 • Na vodnom toku zrealizovať premostenie s min. prietokom 60cm,
 • záväzné stanovisko č. OcUMOC-748/2022/8252 zo dňa 09.11.2022

9.   Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete:

Pred začatím zemných prác stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí v mieste stavby a jej  prípojok ich správcami /ZsVS, a.s. OZ Nitra, SPP-distribúcia, a.s., ZSD, a.s., Slovak Telekom, a.s., Slovanet, , a.s, a pod./.

Obec Močenok

 • súhlasí s osadením inžinierskych sietí pre stavbu rodinný dom na verejnom priestranstve, na pozemku parc. č. 443/5 zastavaní plocha a nádvorie LV č. 2425 register C-KN k.ú. Močenok,
 • na pozemku parc. č. 443/5 budú osadené rozvody inžinierskych sietí pre stavbu rodinného domu, bude osadená vodomerná šachta, rozvodnice s elektromerom, domová regulačná a meracia zostava plynu s hlavným uzáverom plynu (DRZ + HUP),
 • záväzné stanovisko č. OcUMOC-764/2022/7677 zo dňa 28.09.2022

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

 • ZsVS, a.s., OZ Nitra, ako vlastník verejného vodovodu námá námietky voči zásobovaniu RD pitnou vodou, cez novonavrhovanú vodovodnú prípojku HDPE D 32 /“1/ – dĺ. 2,9 metra (po vodomernú šachtu) z verejného vodovodu HDPE DN 100 v obci Močenok,
 • Ak je vodovodná prípojka pripojená na verejný vodovod cez odbočenie s uzáverom, toto odbočenie s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu.
 • Vzhľadom na celkovú dĺžku vodovodnej prípojky požadujeme túto opatriť po celej dĺžke vyhľadávacím vodičom, a upozorňujeme, že v zmysle § 24 ods. 2. Zákona č. 442/2002 Z.z. dodávka vody kvalitou a tlakom je splnená vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky a preukazuje sa v najbližšom mieste na verejnom vodovode, kde je to technicky vykonateľné, ak sa vlastník verejného vodovodu a odberateľ nedohodnú inak.
 • Fakturačné meradlo žiadame osadiť do vodomernej šachty plastovej typ Modulo, ktorá bude osadená 2,9 metra od bodu napojenia na verejný vodovod, na p. č. 443/5 k.ú. Močenok. Typ fakturačného meradla určí prevádzkovateľ.
 • ZsVS, a.s. OZ Nitra nemá námietky voči odvádzaniu splaškových odpadových vôd z RD kanalizačnou prípojkou, cez vybudované kanalizačné odbočenie PVC DN 150, ukončené na hranici p.č. 443/5, v rozsahu predloženej PD.
 • Revíznu kanalizačnú šachtu DN 400, požadujeme osadiť max. 1,0 metra za hranicou p.č. 443/5 k.ú. Močenok.
 • Požadujeme doložiť súhlasné stanovisko vlastníka p.č. 443/5 – Obec Močenok s umiestnením vodomernej a kanalizačnej šachty.
 • Upozorňujeme, že zrážkové vody zo striech a spevnených plôch nesmú byť odvádzané do verejnej kanalizácie.
 • Vlastníkom prípojok je v zmysle § 4 zákona č. 442/2002 Z.z. osoba, ktorá zriadila prípojky na svoje náklady a to spôsobom určeným prevádzkovateľom a znáša náklady na ich údržbu a opravy.
 • Pred začatím výkopových prác žiadame o vytýčenie IS v našej správe pracovníkom tunajšieho OZ.
 • Pri realizácii prípojok treba dodržať podmienky STN EN 805, STN EN 752, pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí STN 73 6005 a pásma ochrany inžinierskych sietí § 19 zákona č. 442/2002 Z.z.
 • ZsVS, a.s. OZ Nitra požaduje pred realizáciou vodovodnej a kanalizačnej prípojky postupovať v zmysle Smernice „Technické podmienky pripojenia a odpojenia“, ktorá je zverejnená na stránke www.zsvs.sk v sekcii ZÁKAZNÍCI / Zriadiť vodovodnú a kanalizačnú prípojku.
 • Pri realizácii prípojok treba dodržať podmienky STN EN 805, STN EN 752, pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí STN 73 6005 a pásma ochrany inžinierskych sietí § 19 zákona č. 442/2002 Z.z.
 • Pripojenie na verejný vodovod a montáž fakturačného meradla musí byť uskutočnené odbornými pracovníkmi nášho OZ, pripojenie na vybudované kanalizačné odbočenie musí byť uskutočnené pod dohľadom odborných pracovníkov OZ Nitra,  k čomu je potrebné podať žiadosť na predpísanom tlačive spolu s požadovanými dokladmi.
 • Odberateľ je povinný pred realizáciou kanalizačnej prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. uzatvoriť s OZ Nitra Zmluvu o odvádzaní splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
 • Pripojenie na verejnú kanalizáciu, musí byť uskutočnené pod dohľadom odborných pracovníkov OZ Nitra, k čomu je potrebné podať žiadosť na predpísanom tlačive spolu s požadovanými dokladmi.
 • Odberateľ je povinný pred realizáciou vodovodnej a kanalizačnej prípojky v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. uzatvoriť s OZ Nitra Zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu a  o odvádzaní splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
 • Vyjadrenie č. 74704/2022 zo dňa 04.10.2022

SPP-distribúcia, a.s., Bratislava

-   SPP-distribúcia a.s. s navrhovanou stavbou súhlasí za dodržania uvedených podmienok:

-   Dodržať ochranné a bezpečnostné pásma jestvujúcich a navrhovaných plynárenských zariadení v súlade § 79 a § 80 zákona NR SR č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“).

-   Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení.

-   Pri realizácii dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými a jestvujúcimi objektmi a inžinierskymi sieťami tak, ako ich predpisujú technické normy STN 73 6005 a STN 73 3050 a TPP 906 01.

-   Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávanie iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).

-   V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských  zariadení do vzdialenosti 100m.

-   Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona, a iných všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 12327, STN EN 12007-1, STN EN 12007-2,  TPP 702 01, TPP 702 51, TPP 702 07, TPP 935 02, STN 38 6442, TPP 934 01.

-   Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom on-line formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením prác, v prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú odchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000€.

-   Stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo 7004280722.

Technické podmienky:

-   Stavebník  je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

-   Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

-  Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržanie STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.

-   Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej 1,5m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.

-   V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,5m od obrysu VTL plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie týchto prác.

-   Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.

-   Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p.Hýbela, email: ivan.hybela@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

-   Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D.

-   Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.

-   Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

-   Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.

-   Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú odchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia.

-   Stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa pripojovacieho plynovodu rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu.

-   Stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva.

-   Stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepoj) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným pripojovacím plynovodom vykonala iba oprávnená osoba – zhotoviteľ, ktorý má schválený typový technologický postup (zoznam zhotoviteľov je zverejnený na webovom sídlo SPP-D).

-   Stavebník je povinný zabezpečiť, aby po vykonaní prepoja prípojkovým „T-kusom“ bola vykonaná skúška tesnosti, vrátane vyhotovenia Zápisu.

-   Stavebník je povinný minimálne 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho plynovodu požiadať o vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu prostredníctvom on-line aplikácie na webovom sídle SPP-D.

-   Stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia.

-   Po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky.

Osobitné podmienky:

-   pri výstavbe požadujeme dodržať podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme PZ č. 4124/221122/NR/MM zo dňa 04.01.2023

-   Dodržať ostatné podmienky vyjadrenia SPP-distribúcia č. TD/KS/0090/2023/Be zo dňa 11.05.2023

Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava

 • Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy podľa Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavbu rodinný dom na pozemku parc. č. 652/16 k.ú. Močenok, podľa PD stavby: Rodinný dom - novostavba, vypracovanej 02/2023, za týchto podmienok:
 • Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po splnení podmienok určených v Zmluve č. 122223696, v súlade s platným prevádzkovým poriadkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.zsdis.sk a v platných právnych predpisoch.
 • V mieste plánovanej stavby neprichádza k styku s NN vedeniami našej spoločnosti.
 • Vzdušné 1kV vedenie požadujeme rešpektovať v plnom rozsahu, nenarušiť stabilitu podperných bodov a celistvosť uzemnenia. Pri prácach v blízkosti 1kV vzdušného vedenia pod napätím žiadame dodržať min. bezpečnostné vzdialenosti a ustanovenia STN 34 3108 pre zaistenie bezpečnosti a ochrany osôb, majetku a i.
 • Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie.
 • Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
 • V prípade existujúcich podzemných elektroenergetických zariadení v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s. nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby je stavebník povinný pred realizáciou zemných prác požiadať o vytýčenie týchto zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s. P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.
 • Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVM, VN a NN vedení.
 • Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou.
 • V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s. P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1.
 • Dodržať všetky podmienky vyjadrenia zo dňa 24.12.2022

Slovak Telekom, a.s.

 • V mieste stavby nedôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
 • stavebník je povinný dodržať Všeobecné podmienky ochrany SEK, zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
 • existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z.z. o ochrane proti rušeniu,
 • stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred vypracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí,
 • v prípade ak sa v záujmovom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 • nedodržanie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 • Stavebník je povinný dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
 • dodržať ďalšie podmienky vyjadrenia č. 6612232965 zo dňa 25.10.2022

Slovanet, a.s.

 • pri realizácii stavby nepríde ku styku s pozemnými telekomunikačnými vedeniami vo vlastníctve firmy Slovanet, a.s.
 • Slovanet, a.s. súhlasí s uvedenou stavbou bez výhrad.
 • Vyjadrenie č. 17399 zo dňa 22.06.2023

K pripojeniu a zasahovaniu do verejných inžinierskych sietí je stavebník povinný vyžiadať súhlas ich správcov a prevádzkovateľov.

Ďalšie podmienky:

 • Pri stavbe budú dodržané ustanovenia zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
 • Pri zmene stavby, druhu používaného paliva a surovín, technologického zariadenia, resp. pri zmene využívania malého zdroja znečisťovania ovzdušia je potrebné požiadať orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu na jej vykonanie.
 • Pred uvedením zdroja do užívania je prevádzkovateľ MZZO povinný požiadať Obec Močenok o vydanie súhlasu, v ktorom budú určené  podmienky jeho užívania.
 • Pred realizáciou prípojok k IS a pred zásahom do verejného priestranstva, stavebník        požiada príslušný úrad o povolenie na pretláčanie pod cestou resp. o  rozkopávku             verejného priestranstva. Po ukončení prác je nutné pozemok – verejné priestranstvo             uviesť do pôvodného stavu.
 • Umiestnenie stavebného materiálu (piesok, štrk, tehla a pod.) bude len na vlastnom stavebnom pozemku povoľovanej stavby. Pri stavbe bude dodržané VZN Obce Močenok o udržiavaní všeobecnej čistoty, o tvorbe, ochrane a údržbe zelene na území obce. 
 • Pred výjazdom vozidiel a ostatných mechanizmov zo staveniska na miestne komunikácie treba tieto očistiť, aby nedochádzalo k znečisteniu miestnych komunikácií.
 • Pri stavbe budú dodržané opatrenia v zmysle projektu statiky a požiarnej ochrany. 
 • Dažďové vody zo strechy objektu budú odvedené len na vlastný pozemok stavebníka.
 • Stavebník je povinný zabezpečiť, aby výstavbou čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb, a aby vykonávanými prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť. Prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.

10. Stavebník písomne oznámi na tunajší úrad termín začatia stavby.

11. Stavebník je povinný stavbu viditeľne označiť štítkom „Stavba povolená“.

12. Na uskutočnenie stavby  možno použiť  iba  stavebný výrobok, ktorý  je podľa osobitných    predpisov vhodný na  použitie v stavbe na  zamýšľaný účel.

13. Stavebník  je  povinný od prvého dňa prípravných prác až do skončenia  stavebných prác    viesť stavebný denník a zabezpečovať vyhlásenia výrobcu o zhode výrobkov zabudovaných na stavbe, ktoré sú súčasťou dokumentácie uloženej na stavenisku.

14. Dokončenú stavbu,  prípadne  jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Ku kolaudácii  stavby  je  potrebné  predložiť  doklady   o  overení   vhodných stavebných výrobkov, porealizačné zameranie stavby a zdokladovať splnenie podmienok stavebného povolenia.

15. Stavebník  všetky  podmienky,  za  ktorých  je stavba povolená, je povinný plniť a po        doručení tohto povolenia ich berie na vedomie s tým, že sa ich plniť zaväzuje.

V priebehu stavebného konania neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Pripomienky dotknutých orgánov sú zohľadnené v podmienkach stavebného povolenia.

Stavebné povolenie platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca platnosť ak sa so stavbou začne v tejto lehote.

Stavba  nesmie  byť  začatá,  pokiaľ  stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť     /§ 52 zákona č. 71/1967 Zb./.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 26.10.2023 podala Silvia Presselová, bytom Ul. Narcisova 1947/15, 927 03 Šaľa, zastúpená splnomocnenou zástupkyňou Mgr. Barborou Marišovou, PhD., bytom Ul. Tehelná 94, 949 01 Nitra, na tunajšom úrade žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: Rodinný dom - novostavba v Ul. Lúčky v Močenku, na pozemku parcela reg. „C“ č. 443/4, 443/6, 444/2 katastrálne územie Močenok,

Predložená žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, preto stavebný úrad vyzval stavebníka na doplnenie žiadosti  a stavebné konanie rozhodnutím č. OcUMOC-1194/2022/8676 zo dňa 03.11.2022 prerušil.

Po doplnení žiadosti dňa 17.05.2023 stavebný úrad v konaní pokračoval a oznámením verejnou vyhláškou č. OcUMOC-640/2023/5363 zo dňa 17.05.2023  oznámil začatie stavebného konania a pretože stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie povoľovanej stavby podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Dotknuté orgány a účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia.

Podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona tunajší úrad spojil konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním, preto bola žiadosť preskúmaná  z hľadísk uvedených  v § 37, § 62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že umiestnením, uskutočnením, ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani  neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania. Dokumentácia  stavby spĺňa  požiadavky určené vyhláškou č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Stavebníčka predložila nasledovné doklady, ktoré boli podkladom pre vydanie stavebného povolenia:

 • projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú oprávnenou osobou,
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov a správcov podzemných inžinierskych sietí,
 • doklad o uhradení správneho poplatku za vydanie stavebného povolenia.

Tunajší stavebný úrad povolil stavbu: Rodinný dom - novostavba v Ul. Lúčky v Močenku na základe kladných stanovísk dotknutých orgánov: Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Krajského pamiatkového úradu v Nitre, Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, Obce Močenok a prevádzkovateľov resp. správcov inžinierskych sietí.

Stavebný  úrad  v  priebehu  konania  nezistil  dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stanoviská dotknutých orgánov boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  v znení neskorších predpisov,  proti  tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. 

Odvolanie sa podáva na Obec Močenok, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok.

Odvolací orgán je Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

                                                                                                          PaedDr. Roman URBÁNIK                                                                                                                                                                                                                                                           starosta obce  

Príloha pre stavebníčku:

overená projektová dokumentácia

štítok „STAVBA POVOLENÁ“

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu  15 dní na úradnej tabuli obce. Za deň doručenia rozhodnutia účastníkom konania sa považuje posledný (15.) deň vyvesenia a zverejnenia rozhodnutia.

Vyvesené dňa:……………………………       Zvesené dňa: ………………………………

                                                                          ........................................................................

                                                                                                 pečiatka a podpis

Verejná vyhláška sa zverejňuje aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na portáli www.slovensko.sk, v časti „Elektronická úradná tabuľa“.

Rozhodnutie sa doručí :

účastníkom konania verejnou vyhláškou

 1. Silvia Presselová, bytom Ul. Narcisova 1947/15, 927 03 Šaľa
 2. Viliam Ostríž, Hájska č. 1195/141, 951 31 Močenok
 3. Mária Ostrížová, Hájska č. 1195/141, 951 31 Močenok
 4. Mária Horváthová, č. 879, 951 31 Močenok
 5. Magdaléna Hanková, P.J.Šafárika 378/13, 927 01 Šaľa
 6. Mária Suchardová, Sadová 946, 294 01 Bakov nad Jizerou, ČR
 7. Ing. Severín Horváth, Mostová 1839/1, 927 01 Šaľa
 8. Viera Šajbenová, Haydnova 21, 811 02 Bratislava
 9. Mária Horváthová, Mostová 1839/1, Šaľa
 10. Jozef Straňák, č. 452, 951 31 Močenok
 11. Michal Straňák, č. 857, 951 31 Močenok
 12. Gabriela Straňáková, Hájska č. 1186/123, 951 31 Močenok
 13. Anna Tóthová, Narcisová 1944/10, Šaľa-Veča
 14. Renáta Bartušová, Hájska č. 1152/73, 951 31 Močenok
 15. Janka Bartušová, Hájska č. 1186/23, 951 31 Močenok
 16. Viera Chňapeková, č. 876, 951 31 Močenok
 17. Slovenská republika
 18. Ernest Šimko, Zámecká 834, 436 01 Litvínov
 19. Anna Odrášková, č. 876, 9651 31 Močenok
 20. Mária Benčíková, č. 580, 951 31 Močenok
 21. Ernest Šimko (SPF)
 22. Michal Šimko (SPF)
 23. Ján Šimko (SPF)
 24. Magdaléna Šimková (SPF)
 25. Štefan Šimko (SPF)
 26. Katarína Šimková (SPF)
 27. Ján Gogola (SPF)
 28. Jozef Gogola, Andreja Hlinku č. 483/7, 951 31 Močenok
 29. Ján Odráška, Domoviny č. 712,/1, 951 32 Horná Kráľová
 30. Apolónia Odrášková (SPF)
 31. Barbora Čagáneková (SPF)
 32. Vilam Gogulová,
 33. Ján Šimko, Čingov č. 823/59, 951 31 Močenok
 34. Juraj Šimko, D.Dubravického č. 1824/34, 951 31 Močenok
 35. Pavel Dičér, Hájska č. 1180/111, 951 31 Močenok
 36. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
 37. Anna Gogolová
 38. Peter Karlubík (SPF)
 39. Ružena Ligocká, Lyski 311, 739 91 Jablunkov 1
 40. Helena Jánošíková, Hájska č. 1188/27, 951 31 Močenok
 41. Veronika Karlubíková (SPF)
 42. Helena Benčíková (SPF)
 43. Alexander Boháč (SPF)
 44. Ľudovít Szabo (SPF)
 45. Alexander Boháč (SPF)
 46. Štefan Karlubík (SPF)
 47. Marie Mikušová, Revoluční 808, 739 61 Třinec
 48. Anna Frollová, Beskydská 723/3, 739 61 Třinec Lyžbice
 49. Petr Karlubík, Kojkovice 61, 739 61 Třinec
 50. Štefan Boháč, č. 44, 967 01 Horná Ves
 51. Richard Jánoška, Hájska č. 1188/127, 951 31 Močenok
 52. Helena Jánošková, Hájska č. 1188/127, 951 31 Močenok
 53. Alexander Jánoška, Hájska č. 1188/127, 951 31 Močenok
 54. Ladislav Jánoška, č. 789, 925 85 Neded
 55. Ľubomír Gorel, Čingov č. 816/44, 951 31 Močenok
 56. Tomáš Gorel, Čingov č. 816/44, 951 31 Močenok
 57. Patrícia Gorelová, Sv. Gorazda č. 678/231, 951 31 Močenok

Obec Močenok – www.mocenok.sk – zverejnenie po dobu 15 dní

Obec Močenok – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní

dotknutým orgánom jednotlivo - eletronicky

 1. Krajský pamiatkový úrad, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra
 2. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie dolného Váhu, o.z., Nábr. I.Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
 3. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 4. Okresný úrad Šaľa, Pozemkový a lesný odbor, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
 5. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
 6. SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
 7. Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava
 8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
 9. Slovanet a.s.,  Záhradnícka 4871/151, 821 08 Bratislava
 10. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok

projektantovi

 1. Ing. Peter Šoka, Topoľová 73, 951 32 Horná Kráľová

na vedomie

 1. Silvia Presselová, bytom Ul. Narcisova 1947/15, 927 03 Šaľa, doručí sa: Mgr. Barbora Marišová, PhD., bytom Ul. Tehelná 94, 949 01 Nitra

k spisu

 

 

 

Prílohy

640 2023 6150 Presselová SP

(pdf - 544.62 kB)

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top