Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 03.04.2024 10:42  //  aktualizácia: 03.04.2024 10:44  //  zobrazené: 311

VV: OZNÁMENIE o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - „Zariadenie sociálnych služieb“ stavebník: ADVENTUS, n.o.

ADVENTUS, n.o., IČO 45 739 790, so sídlom Ul. Sv. Gorazda č. 526/8, 951 31 Močenok, v zastúpení ThLic. Juraj Lenický, riaditeľ neziskovej organizácie, v zastúpení Mgr. Barborou Marišovou, PhD., splnomocnenou zástupkyňou (ďalej len „navrhovateľ“), podal na tunajšom úrade dňa 06.03.2024 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: „Zariadenie sociálnych služieb“

v rozsahu:

            SO 01 Zariadenie sociálnych služieb

            SO 02 Spevnené plochy

            SO 03 Dažďová kanalizácia

            SO 04 Požiarna nádrž

            SO 05 Studňa na zavlažovanie

na pozemkoch parcela register „C“ č. 832 katastrálne územie Močenok, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a pozemok parc. reg. „E“ č. 1747/1 k.ú. Močenok, druh pozemku ostatná plocha, v ulici Dekana Sčasného v Močenku. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top