Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 20.07.2022 16:10  //  aktualizácia: 20.07.2022 16:19  //  zobrazené: 798

Verejná vyhláška: povolenie odstránenia stavby: Rodinný dom súpisné číslo 1150 na Ul. Hájska v Močenku, na pozemku parcela č. 394 katastrálne územie Močenok

 

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OcUMOC-951/2022/6215

Ing.Eisellová/037 655 2826

20.07.2022

Andrej Minárik a manž. Miroslava Mináriková,

bytom Ul. Andreja Hlinku č. 484/10, 951 31 Močenok

Vec

ŽIADOSŤ o povolenie odstránenia stavby  

V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T I E

Obec Močenok, ako príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa § 88 ods. 3 stavebného zákona,  preskúmal žiadosť vlastníkov stavby:

Andrej Minárik a manž. Miroslava Mináriková,

bytom Ul. Andreja Hlinku č. 484/10, 951 31 Močenok,

o povolenie odstránenia stavby Rodinného domu súpisné číslo 1150 v Močenku, na pozemku parcela č. 394 katastrálne územie Močenok, s účastníkmi konania pri ústnom pojednávaní dňa 18.07.2022.  

Na základe výsledkov vykonaného konania podľa § 88 ods. 2 stavebného zákona

povoľuje  odstránenie  stavby:

Rodinný dom súpisné číslo 1150 na Ul. Hájska v Močenku,

na pozemku parcela č. 394 katastrálne územie Močenok

za týchto podmienok :

  1. Stavba rodinného domu – prízemný, nepodpivničený objekt s valbovou strechou – bude odstránená do 31.12.2023.
  2. Odstránenie stavby bude vykonávané svojpomocne, stavebný dozor bude vykonávať: Miroslav Prekop, Gagarinova 444/15, Šaľa.
  3. Stavbu odstránia vlastníci stavby na vlastné náklady.
  4. Prípojky stavby na inžinierske siete sa pred odstraňovaním odborne odpoja a miesta odpojenia bezpečne zaistia.
  5. Pri prácach spojených s odstránením stavby je potrebné dbať o to, aby nebola ohrozená bezpečnosť a stabilita iných stavieb, aby neboli ohrozené životy a zdravie osôb, aby sa okolie odstraňovanej stavby touto činnosťou a jej dôsledkami zbytočne a nadmieru neobťažovalo a aby nevznikli škody, ktorým je možné zabrániť.

Stavenisko bude zabezpečované v zmysle § 43i stavebného zákona. Vlastníci stavby zodpovedajú za škody spôsobené jej odstraňovaním.

  1. So stavebným odpadom, vzniknutým odstránením stavby RD, bude naložené v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a s ním súvisiacimi platnými právnymi predpismi a zabezpečí sa splnenie podmienok vyjadrenia Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-SA-OSZP-2022/004773-2 zo dňa 09.06.2022. 
  2. Pri búracích prácach nebude poškodená existujúca zeleň.
  3. Stavebný odpad z odstraňovanej stavby bude odstraňovaný tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky na komunikáciách a nenarúšalo sa životné prostredie.

Odvážaním stavebného odpadu nesmú byť znečisťované komunikácie.

Búraním získaný stavebný odpad bude využitý na vlastnom pozemku, bude využitý pri ďalšej výstavbe resp. bude uložený len na povolenú skládku odpadu.

Po odstránení stavby  bude pozemok upravený, oplotený a bude využitý ako dvor resp. na novú výstavbu.

  1. Búracie práce nebudú vykonávané výbušninami.

V priebehu konania námietky účastníkov konania neboli vznesené, pripomienky dotknutých orgánov sú zahrnuté v podmienkach rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Andrej Minárik a manž. Miroslava Mináriková, bytom Ul. Andreja Hlinku č. 484/10, 951 31 Močenok, podali dňa 16.06.2022 na tunajšom úrade žiadosť o povolenie odstránenia stavby: Rodinný dom súpisné číslo 1150 na Ul. Hájska v Močenku, na pozemku parcela č. 394 katastrálne územie Močenok.

Žiadateľ predložil doklady potrebné k vydaniu rozhodnutia o povolení odstránenia stavby: technologický postup odstránenia stavby, vyhlásenie stavebného dozoru, vyjadrenie Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie – odpadové hospodárstvo a doklad o zaplatení správneho poplatku.

Oznámením, verejnou vyhláškou číslo OcUMOC-951/2022/5870 zo dňa 22.06.2022 stavebný úrad oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania. Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním sa uskutočnilo dňa 18.07.2022. Oznámenie bolo doručené všetkým účastníkom konania aj dotknutým orgánom včas.

Stavebný úrad v konaní zistil, že odstránením stavby rodinného domu nie sú ohrozené verejné záujmy ani práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Stavba je fyzicky opotrebovaná, v zlom technickom stave a jej oprava by bola nehospodárna a neúčelná.

V priebehu konania o odstránení stavby neboli vznesené námietky.

Z dôvodov vyššie uvedených bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  v znení neskorších predpisov,  proti  tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. 

Odvolanie sa podáva na Obec Močenok – Obecný úrad, Sv. Gorazda 629, 951 31 Močenok.

Odvolací orgán je Okresný úrad v Nitre, odbor výstavby a bytovej politiky.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.). 

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň vyvesenia je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: ..............................                            Zvesené dňa: ....................................

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

Zverejnené na internetovej stránke obce dňa ..................................................

                                                                                              

 

       PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                starosta obce

 

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top