Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 02.10.2019 17:44  //  aktualizácia: 17.10.2019 10:02  //  zobrazené: 553

V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 25.09.2019

číslo: 05/2019  |  dátum konania: 02.10.2019  |   zápisnica (pdf)

Uznesenia
z V. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 25. 09. 2019

 

 

Uznesenie č. 1. – V./ OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Štefan Horňák

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0

za overovateľov zápisnice určuje:
Ing. Veroniku Kollárovú, Mgr. Evu Molnárovú

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú

 

 

Uznesenie č. 2. – V./ OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0

 

 

Uznesenie č. 3. – V./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Kontrolu plnenia uznesení schválených na IV. zasadnutí OcZ v Močenku zo dňa 31. 07. 2019 a I. zasadnutia OcZ v Močenku mimo plánu práce v roku 2019 zo dňa 11. 09. 2019

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0

 

 

Uznesenie č. 5.1 – V./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok č. xx/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 05/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0

 

 

Uznesenie č. 6.1 – V./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
Schvaľuje
III. zmenu rozpočtu obce na rok 2019

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0

 

 

Uznesenie č. 7.1 – V./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo

žiadosť Štefana Kováča, bytom ul. Švábska 1447, 951 31  Močenok o odkúpenie pozemkov a to: parcelu č. 1747/155 vo výmere 74 m2, parcelu č. 1747/154 vo výmere 64 m2 a parcelu č. 1747/153 o výmere 3 m2, reg. „C-KN“, ktoré sú zapísané na LV č. 2425, k. ú. Močenok

b) schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľností - pozemkov, konkrétne parcelu č. 1747/155 vo výmere 74 m2, parcelu č. 1747/154 vo výmere 64 m2a parcelu č. 1747/153 o výmere 3 m2, reg. „C-KN“, ktoré sú zapísané na LV č. 2425, k. ú. Močenok pre žiadateľa Štefana Kováča s manželkou, bytom ul. Švábska 1447, 951 31  Močenok,

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Odôvodnenie:
Žiadateľ s manželkou majú záujem zosúladiť stav právny so stavom užívacím. Obecná parcela č. 1747/155 a p. č.  1747/154 tvoria prístupovú cestu k nehnuteľnosti žiadateľa a na parcele č. 1747/153 je postavená časť garáže žiadateľa.
Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0

 

 

Uznesenie č. 7.2 – V./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo

žiadosť Lenky Kováčovej, bytom ul. Švábska 1447/13, 951 31  Močenok a Milana Sirku, bytom Pri potoku 45, 951 32  Horná Kráľová, o odkúpenie pozemku a to parcely č. 1747/228 vo výmere 44 m2, reg. „C-KN“, ktorá je zapísaná na LV č. 2425, k. ú. Močenok.

b) schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti - pozemku, konkrétne parcelu č. 1747/228 vo výmere 44 m2, reg. „C-KN“, ktorá je zapísaná na LV č. 2425, k. ú. Močenok pre žiadateľov Lenku Kováčovú, bytom ul. Švábska 1447/13, 951 31  Močenok a Milana Sirku, bytom Pri potoku 45, 951 32  Horná Kráľová

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Odôvodnenie:
Žiadatelia majú záujem zosúladiť stav právny so stavom užívacím. Obecná parcela č. 1747/228 tvorí prístupovú cestu k nehnuteľnosti žiadateľov.
Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0

 

 

Uznesenie č. 7.3 – V./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosť Ing. Miloša Kútneho, byt. ul. Sv. Cyrila a Metoda 1336/11, 951  31  Močenok o prenájom časti obecného pozemku pred stavbou Polyfunkčný objekt II. a to časť z parcely č. 1749, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274 a časť z parcely č. 1749/49, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425, k. ú. Močenok (nachádzajú sa na ul. Sv. Gorazda), ktoré sú v súvislej línii s pozemkami žiadateľa a to parciel č. 185/1, 185/7, 185/3, 189/4 a 189/3.

b) schvaľuje
budúci zámer prenajať časti obecného pozemku pred stavbou Polyfunkčný objekt II. pre žiadateľa Ing. Miloša Kútneho a to konkrétne časť z parcely č. 1749, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274 a časť z parcely č. 1749/49, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425, k. ú. Močenok (nachádzajú sa na ul. Sv. Gorazda), ktoré sú v súvislej línii s pozemkami žiadateľa a to parciel č. 185/1, 185/7, 185/3, 189/4 a 189/3.
Časti obecných pozemkov budú využité ako spevnené plochy pre prístupové parkovisko k Polyfunkčnému objektu II. a budú naďalej voľne prístupné občanom. 
Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0

 

 

Uznesenie č. 7.4 – V./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
ruší
Uznesenie č. 8.1 – IV./OZ/2019 o súhlase s vydaním súhlasného stanoviska obce na využívanie obecného pozemku, parcela č. 1749/109 vedenej na LV č. 4274, ktoré Obecné zastupiteľstvo v Močenku schválilo na IV. zasadnutí dňa 31. 07. 2019  
Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0

 

 

Uznesenie č. 7.4.1 – V./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
žiadosť Ing. Miloša Kútneho, bytom ul. Sv. Cyrila a Metoda 1336/11, 951  31  Močenok 
o odpredaj nehnuteľnosti - pozemku, konkrétne parcelu č. 1749/109 o výmere 53 m2,
reg. „C-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok na ul. Sv. Gorazda.

b) schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti - pozemku, konkrétne parcelu č. 1749/109 o výmere 53 m2, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok na ul. Sv. Gorazda pre žiadateľa Ing. Miloša Kútneho, bytom ul. Sv. Cyrila a Metoda 1336/11, 951  31  Močenok.
Cena sa stanoví znaleckým posudkom.
Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0

 

 

Uznesenie č. 7.5 – V./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľnosti – pozemku, ktorý je vedený v k. ú. Močenok a to parcelu č. 1783/486 o výmere 52 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, kupujúci má záujem o scelenie, pripojenie a udržiavanie tohto pozemku v oplotení v bezprostrednom susedstve s jeho nehnuteľnosťou.

Budúci zámer predaja bol schválený na IV. zasadnutí OcZ dňa 31. 07. 2019 uznesením
č. 8.2 – IV./OZ/2019.

Kupujúci: Daniel Kútny, rod. Kútny, nar.: , rod. č. , bytom Rokošova II. č. d. 290/47, 951 31  Močenok

Cena: 8,07 €/m2

b) schvaľuje
text kúpnej zmluvy medzi Obcou Močenok a kupujúcim

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0

 

 

Uznesenie č. 7.6 – V./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľnosti – pozemku, ktorý je vedený v k. ú. Močenok a to parcelu č. 1783/485 o výmere 97 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, kupujúci užívajú pozemok niekoľko rokov a jeho kúpou si chcú vysporiadať majetkovoprávne vzťahy.

Budúci zámer predaja bol schválený na IV. zasadnutí OcZ dňa 31. 07. 2019 uznesením
č. 8.3 – IV./OZ/2019.

Kupujúci: Jozef Kútny, rod. Kútny, nar.: , rod. č. a manželka Sidónia Kútna, rod. , nar.: , rod. č.:obaja bytom Rokošova II. č. d. 290/47,
951 31  Močenok


Cena: 8,07 €/m2

b) schvaľuje
text kúpnej zmluvy medzi Obcou Močenok a kupujúcimi

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0

 

 

Uznesenie č. 7.7 – V./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľnosti – pozemku, ktorý je vedený v k. ú. Močenok a to konkrétne:
•   novovytvorenú parcelu č. 1749/89 vo výmere 76 m2,  reg. „C“ – KN, druh pozemku: zastavaná plocha, ktorá vznikla odčlenením z parcely č. 1749, k. ú. Močenok,  reg. „E-KN“, vedenej na LV č. 4274 na základe Geometrického plánu č. 087/2019, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa  30. 08. 2019, pod číslom G1-425/2019.

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, kupujúci užívajú pozemok niekoľko rokov, je oplotený a kúpou pozemku si chcú vysporiadať majetkovoprávne vzťahy.

Kupujúci: Marián Straňák, rod. Straňák, nar.: , rod. č.  a manželka Daniela Straňáková, rod. , nar.: , rod. č.  obaja bytom Sv. Gorazda č. 668/100, 951 31  Močenok

Cena: 8,04 €/m2

b) schvaľuje
text kúpnej zmluvy medzi Obcou Močenok a kupujúcimi

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0

 

 

Uznesenie č. 8. – V./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Zápisnice komisií  od ostatného zasadnutia OcZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.
Zápisnice:

  • Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti,
  • Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,
  • Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejného poriadku,
  • Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy.

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0

 

 

Uznesenie č. 9.1 – V./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
nformáciu starostu obce o zmene zapisovateliek (tajomníčok) v komisii financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti a v komisii územného plánovania a investičnej činnosti.

V komisii financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti starosta obce menoval za tajomníčku Mgr. Zuzanu Verešovú a v komisii územného plánovania a investičnej činnosti menoval za tajomníčku Ing. Jozefínu Eisellovú.
Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Ing. Marek Mesároš, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš
Proti: 0

 

 

 

 

                                                                     PaedDr. Roman Urbánik

                             starosta obce

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková

Močenok, 25. 09. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top