Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 27.12.2022 08:30  //  aktualizácia: 29.12.2022 09:11  //  zobrazené: 1482

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027 – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu - informovanie verejnosti

Dňa 22.12.2022 sme obdržali z Okresného úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra pod č. OU-NR-OSZP2-2022/5622-150 správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho samosprávneho kraja ma roky 2021-2027.


V zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informujeme verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme verejnosti, že správa o hodnotení strategického dokumentu je zverejnená na webovom sídle ministerstva:
 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-nitr


Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu budú verejnosti prístupné po dobu 21 dní od doručenia.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 21 dní odo dňa, kedy bola správa o hodnotení strategického dokumentu zverejnená.


Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategického dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.


Do dokumentácie je možné nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie v klientskom centre Obecného úradu Močenok počas úradných hodín.

 

PaedDr. Roman Urbánik
starosta obce

 

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top