Titulka   >  Oznamy
publikované: 09.02.2024 13:59  //  aktualizácia: 09.02.2024 14:03  //  zobrazené: 610

MAS VITIS vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových návrhov ... Kód výzvy: VITIS/LEADERNSK1/2024

 

Miestna akčná skupina

VITIS

vyhlasuje

VÝZVU NA PREDKLADANIE

projektových návrhov – ŽIADOSTÍ o dotáciu

v rámci  Nástroja 1 LEADER NSK

Kód výzvy: VITIS/LEADERNSK1/2024

Miestna akčná skupina VITIS (ďalej len „MAS VITIS“), vyhlasuje dňa 09.02.2024 na základe rozhodnutia Výkonného orgánu MAS VITIS Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci  Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2024, v termíne od 09.02.2024 do 07.03.2024 pre opatrenia:

Opatrenie 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality

Aktivita 1.1 Materiálno-technické zabezpečenie výroby produktov a poskytovania služieb Podaktivity:

 • nákup technológií, vybavenia (stroje a technika), náradia a ochranných pracovných pomôcok,
 • výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných a predajných priestorov,
 • investície do energie z obnoviteľných zdrojov a investície do zavádzania úsporných opatrení s energiami,
 • nákup materiálu nevyhnutne súvisiaceho s výrobou produktu.

Aktivita 1.2 Marketing regionálnych produktov a služieb

Podaktivity:

 • výstavba, modernizácia a rekonštrukcia informačných propagačných tabúľ,
 • tvorba, redizajn, prevádzka internetovej stránky zameranej na propagáciu produktu resp. služby,
 • inzercia v médiách zameraná na propagáciu produktu resp. služby,
 • spracovanie marketingovej stratégie predaja, grafická identita produktu resp. služby,
 • príprava, spracovanie a tlač informačných materiálov, publikácií, katalógov a iných mediálnych výstupov,
 • podpora účasti na akreditovaných vzdelávacích aktivitách, kurzoch, školeniach so zameraním na marketing, legislatívu a na oblasť vlastnej výroby produktu a poskytovanie služby.

Opatrenie 2. Podpora činnosti združení a spolkov

Aktivita 2.1 Podpora fungovania neziskového sektora na území miestnej akčnej skupiny

Podaktivity:

 • podpora aktivít združení a spolkov v súlade s ich predmetom činnosti,
 • podpora kreatívneho priemyslu formou podpory zriadenia a technického / technologického vybavenia priestorov pre prevádzkovanie workshopov a tvorivých dielní (stolárstvo, hrnčiarstvo, tkanie a spracovanie ľanu, textilné techniky ako šitie, paličkovanie, háčkovanie, tvorba a oprava krojov),
 • príprava, spracovanie a tlač informačných materiálov, publikácií, katalógov a iných mediálnych výstupov,
 • organizačné zabezpečenie vzdelávacích aktivít pre záujemcov o regionálnu značku.

Príjímanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu (ďalej „žiadostí“) bude od 19.02.2024 do 07.03.2024 v priestoroch kancelárie / sídla MAS VITIS, Hlavná 788/48, 951 35 Veľké Zálužie.

Rozpočet:

V súlade s ročnými limitmi stanovenými vo Všeobecne záväznom nariadení Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 9/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK a v príslušných ustanoveniach Programového manuálu 1 LEADER NSK.

Pokyny:

 • Aktuálna verzia Programového manuálu 1 LEADER NSK (ďalej „PM 1“) je zverejnená na web stránke MAS https://www.vitis-mas.sk/vyzvy-nsk.html a dostupná v kancelárii / sídle MAS.
 • Žiadosť sa predkladá v 3 vyhotoveniach (tlačená verzia - originál, kópia, elektronická verzia - .doc súbor) v kancelárii / sídle MAS VITIS, Hlavná 788/48, 951 35 Veľké Zálužie. Žiadosti je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve.
 • Žiadosť sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle zoznamu povinných príloh.
 • Žiadateľ je povinný splniť všetky výberové kritériá pre projekty konečných užívateľov schválené Výkonným orgánom MAS VITIS.
 • Pred podpisom Zmluvy o poskytnutí dotácie neexistuje právny nárok na poskytnutie dotácie.
 • Oprávnený žiadateľ (konečný užívateľ) môže v rámci tejto výzvy predložiť len jednu žiadosť.
 • Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS Hlavná 788/48, 951 35 Veľké Zálužie, telefón: +421 905 866 897, e-mail: vitis.mas@gmail.com.
 • Manažér MAS: Ing. Tomáš Lencsés.

Prílohy:

 • Projektový návrh – žiadosť o dotáciu (formulár);
 • Zmluva o poskytnutí dotácie (návrh);
 • Výberové kritériá pre projekty Opatrenia 1.,
 • Výberové kritériá pre projekty Opatrenia 2.,
 • Čestné vyhlásenie k VO

Vo Veľkom Záluží, dňa 09.02.2024

                                          

                   ........................................
                                                                       Mgr. Jozef Jankovič                         

                             predseda o. z.

                             MAS VITIS

 

Zverejnená na úradnej tabuli obce ........................................

Od:

Do:

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top