Titulka   >  ÚRAD   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.05.2024 14:28  //  aktualizácia: 23.05.2024 14:29  //  zobrazené: 149

Zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia prevádzka – „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“

Duslo, a.s., IČO 35 826 487

so sídlom Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

prevádzka – „UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue“

Vec 

- zverejnenie právoplatného integrovaného povolenia

Obec Močenok ako dotknutá obec v zmysle § 25 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) oznamuje, že dňa 30. apríla 2024 nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie  č. 380-9493/2024/Pav/370210505/Z41-SP zo dňa 04.04.2024, ktorým sa mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku "UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue" prevádzkovateľa Duslo, a. s. Šaľa.

Podľa § 25 ods. 2 zákona o IPKZ zverejňujeme horeuvedené rozhodnutie po dobu 60 dní na úradnej tabuli obce.

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                          starosta obce

 

 

 

 

Prílohy

UGL DAM DAMMAG PIP

(pdf - 554.17 kB)

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top