Titulka   >  OBČAN, ÚRAD, KONTAKTY   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.02.2018 15:03  //  aktualizácia: 15.02.2018 08:01  //  zobrazené: 60

Zverejnenie zámeru predať obecný pozemok - Anna Leššová, ul. Školská

OBEC MOČENOK

zverejňuje

 

na základe ustanovenia § 9a, odst. 8 písm. e) (osobitný zreteľ)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere predaja pozemku Obce Močenok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

predaj nehnuteľnosti – pozemok vedený v k. ú. Močenok a to konkrétne:

•   LV 4274 - parcela č. 587/9 vo výmere 67 m2,  reg. „C“ – KN, druh pozemku: zastavané plochy, ktorá sa odčlenila Geometrickým plánom č. 37/2017, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa 18. 07. 2017, pod číslom 298/2017 z parcely č. 1747/1, reg. „E-KN“

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko ide o pozemok, ktorý žiadateľka užíva niekoľko rokov.

 

Kupujúci: Anna Leššová staršia, nar. xx.xx.xxxx, r.č. xxxxxxxxx, bytom Školská 1705/20, 951 31  Močenok

 

 

Cena: 7,31 €/m2

Zámer predať pozemok podľa osobitného zreteľa bol schválený uznesením č. 8.2 – I./OZ/2018 dňa 31.01.2018 a predaj uvedeného pozemku bude predložený na schválenie OcZ v Močenku na jeho najbližšom zasadnutí.

 

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

 

 

 

 

 

                                                                                   PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                     starosta obce Močenok

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top