Titulka   >  OBČAN, ÚRAD, KONTAKTY   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.07.2017 11:12  //  aktualizácia: 10.07.2017 11:15  //  zobrazené: 167

Zverejnenie zámeru predať obecný majetok - pozemky Mgr. Eva Kučerová

OBEC  MOČENOK

Obecný úrad

Sv. Gorazda 629/82, 951 31  Močenok

zverejňuje

na základe ustanovenia § 9a, odst. 8 písm. e) (osobitný zreteľ)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere predaja pozemkov Obce Močenok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

predaj nehnuteľností – pozemkov vedených v k. ú. Močenok a to konkrétne:

•    LV č. 4274 – pozemok s novým parcelným číslom 6925/62 o výmere 70 m2, druh pozemku: záhrada, reg. „C-KN“, k. ú. Močenok,

·      LV č. 4274 - pozemok s novým parcelným číslom 6925/82 o výmere 231 m2, druh pozemku: vinica, reg. „C-KN“, k. ú. Močenok,

ktoré boli odčlenené Geometrickým plánom č. 025/2017, úradne overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom dňa 26. 05. 2017, pod číslom 210/2017 od parcely č. 6938/100, reg. „E-KN“ pre Mgr. Evu Kučerovú, rod. Lenickú, bytom Hollého 1925/5, 927 05 Šaľa, za cenu 1 480,- € stanovenú znaleckým posudkom č. 125/2017 spracovaným znalcom Ing. Jozef Raček, číslo znalca 912 885

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Kupujúci: Mgr. Eva Kučerová, rod. Lenická, Hollého 1925/5, 927 05  Šaľa

 

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že ide o pozemky, ktoré rodina žiadateľky dlhodobo užíva už niekoľko rokov a chcú si vysporiadať majetkovo právne vzťahy.

Cena: 1 480,-€

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

 

 

 

                                                                                  PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                    starosta obce Močenok

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top