Titulka   >  OBČAN, ÚRAD, KONTAKTY   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.08.2017 08:21  //  aktualizácia: 10.08.2017 08:23  //  zobrazené: 162

Zverejnenie zámeru predať obecný majetok - Mgr. Anna Leššová s manželom Pavlom Šuvadom

OBEC  MOČENOK

Obecný úrad

Sv. Gorazda 629/82, 951 31  Močenok

zverejňuje

na základe ustanovenia § 9a, odst. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere predaja pozemku Obce Močenok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

predaj nehnuteľnosti – pozemok vedený v k. ú. Močenok a to konkrétne:

•   LV 4274 - parcela č. 587/9 vo výmere 67 m2,  reg. „C“ – KN, druh pozemku: zastavané plochy, ktorá sa odčlenila Geometrickým plánom č. 37/2017, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa 18. 07. 2017, pod číslom 298/2017 z parcely č. 1747/1, reg. „E-KN“

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý rodina žiadateľov užíva niekoľko rokov a bezprostredne susedí s ich nehnuteľnosťou.

 

Kupujúci: Mgr. Anna Leššová s manželom Pavlom Šuvadom, bytom Slnečná 1940/14, 927 05  Šaľa

Cena: 6,65 €/m2

 

 

                                                                                  PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                   starosta obce Močenok

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top