Titulka   >  OBČAN, ÚRAD, KONTAKTY   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.10.2017 14:45  //  aktualizácia: 12.10.2017 14:01  //  zobrazené: 151

Zverejnenie zámeru predať obecný majetok - Emil Packa a manželka Marta

OBEC  MOČENOK

Obecný úrad

Sv. Gorazda 629/82, 951 31  Močenok

zverejňuje

na základe ustanovenia § 9a, odst. 8 písm. e) (osobitný zreteľ)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov


oznámenie o zámere predaja pozemku Obce Močenok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

predaj nehnuteľnosti – pozemok vedený v k. ú. Močenok a to konkrétne:

•   novovytvorená parcela č. 1749/107 vo výmere 34 m2,  reg. „C“ – KN, druh pozemku: zastavaná plocha, ktorá sa odčlenila Geometrickým plánom č. 055/2017, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa 18. 08. 2017, pod číslom 363/2017 z parcely č. 1749, reg. „E-KN“, vedená na LV č.4274

 

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý si žiadatelia plánujú oplotiť a zabrániť tak poškodzovaniu fasády ich rodinného domu.

 

Kupujúci: Emil Packa a manželka Marta, rod. Meszárošová, bytom ul. Sv. Gorazda 685/241, 951 31  Močenok

 

 

Cena: 6,65 €/m2

 

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

 

 

 

                                                                                  PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                   starosta obce Močenok

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top