Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Prístup k informáciám
publikované: 06.06.2018 09:00  //  aktualizácia: 18.01.2019 11:13  //  zobrazené: 640

Zásad odmeňovania niektorých samosprávnych činností v obci Močenoky

Obec Močenok

Smernica č. 01/2018

Zásady odmeňovania niektorých samosprávnych činností v obci Močenok

 

Názov a sídlo organizácie

Obec Močenok

Poradové číslo vnútorného predpisu

01/2018

Vypracoval:

Ing. Ladislav Fúska

Schválilo:

Obecné zastupiteľstvo v Močenku

Dátum vyhotovenia predpisu

25.04.2018

Účinnosť vnútorného predpisu od

01.04.2018

Obecné zastupiteľstvo v Močenku v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov schválilo túto

 

Smernicu č. 01/2018

Zásady odmeňovania niektorých samosprávnych činností v obci Močenok

 

§ 1

Všeobecné ustanovenia

 

1, Účelom týchto zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov, členov obecnej rady, predsedov komisií, redakčnej rady a členov komisií pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.

2, Poslancom a členom komisií a redakčnej rade poskytne obec Močenok odmenu v zmysle týchto zásad.

 

§ 2

Rozsah pôsobnosti

 

Tieto zásady upravujú odmeňovanie:

a, poslancov,

b, členov obecnej rady,

c, predsedov komisií a predsedu redakčnej rady, členov komisií a redakčnej rady,

d, za výkon občianskych obradov,

e, členov komisií z radov odborníkov,

f, sekretárov komisií.

 

§ 3

Poslanec obecného zastupiteľstva

 

1, Poslancovi patrí za výkon funkcie odmena vo výške 0,0548244 priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok /ďalej len PMMNHPR/ 
za účasť na každom rokovaní obecného zastupiteľstva.

2, Prepočet výšky odmien sa vykoná po zverejnení údajov priemernej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve SR štatistickým úradom a zaokrúhli sa na celé eurá smerom nahor.

3, Za neúčasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa odmena poslancovi neposkytne.  Výnimkou z uvedeného predstavuje ospravedlnená neúčasť poslanca na zasadnutí zastupiteľstva, ktorá vznikla z dôvodu poverenia a plnenia úloh určených zastupiteľstvom.

4, Účasť poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa rozumie účasť na celom jeho zasadnutí.

5, Podkladom na polročné vyplatenie odmien sú prezenčné listiny obecného zastupiteľstva.

 

§4

Zástupca starostu

1, Poslancovi, ktorý  je dlhodobo uvoľneným zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu podľa § 25 ods. 7 Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, sa poskytne mesačná odmena vo výške 50 % platu starostu. Okrem toho zástupca starostu ako poslanec má nárok aj na odmenu podľa § 5.

2, Zástupcovi starostu možno poskytnúť aj mimoriadnu odmenu v prípade väčšej náročnosti výkonu tejto funkcie alebo v prípade splnenia mimoriadnej úlohy. Návrh na túto odmenu predkladá starosta obce alebo obecná rada.

 

§5

Odmeny poslancov, predsedov a členov komisií,

predsedu redakčnej rady a členov redakčnej rady

1, odmeňovanie poslancov, predsedov komisií, predsedu redakčnej rady a ich členov, sobášiacich a osôb podieľajúcich sa na občianskych obradoch je nasledovné:

  • Za prácu a účasť na jednom zasadnutí OR 0,034967 PMMNHPR, za čiastočnú účasť
    na zasadnutí OR v rozsahu väčšom ako 50 %  z celkového trvania OR 0,017489 PMMNHPR, podmienkou  je uznášaniaschopnosť OR.
  • Poslanca za účasť a výkon prác spojených s funkciou predsedu komisie OZ a predsedu redakčnej rady na jednom rokovaní komisie OZ alebo redakčnej rady 0,034967 PMMNHPR,, ak predseda poverí iného poslanca vedením zasadnutia komisie OZ, vypláca sa mu celá čiastka tomuto poslancovi 0,034967 PMMNHPR,. Ak sa predseda zúčastní len čiastočne v rozsahu väčšom ako 50 % z celkového trvania zasadnutia komisie vyplatí sa 0,0174835 PMMNHPR,, ostatná čiastka sa vyplatí poslancovi,
    ktorý zasadnutie v neprítomnosti predsedu komisie OZ  povedie po jeho odchode 0,017489 PMMNHPR, s podmienkou uznášaniaschopnosti komisie OZ.
  • Poslanec za prácu a účasť na jednom zasadnutí jednej komisie OZ 0,0151535 PMMNHPR, za čiastočnú účasť na zasadnutí komisie OZ v rozsahu väčšom  ako 50 %  z celkového trvania zasadnutia komisie 0,00757675 PMMNHPR, podmienka vyplatenia odmeny je uznášaniaschopnosť komisie OZ.
  • Starosta a poslanec za výkon každého občianskeho obradu 0,0233114 PMMNHPR,.
  • Členovia komisií a redakčnej rady za aktívnu účasť a prácu na každom zasadnutí 0,0151535 PMMNHPR,.
  • Sekretárom komisií prináleží odmena 0,017489 za  každé zasadnutie komisie.

2, Poslancovi patrí odmena podľa odseku 1, ak nebola uplatnená náhrada ušlého zárobku.

3,Sekretár komisie po schválení predsedom komisie predkladá polročne návrh
na vyplatenie odmien do mzdovej učtárne.

 

§6

Výplata odmeny

1,Výplaty odmien poslancov okrem mesačnej odmeny zástupcu starostu budú vyplácané polročne bezhotovostným spôsobom.

2, Odmena nepatrí poslancovi, členovi rady, členovi komisie, ktorý písomne vyhlási, že svoj mandát bude vykonávať bez nároku na odmenu.

 

§7

Spoločné a záverečné ustanovenia

1, Poslancovi patrí tiež náhrada skutočných cestovných výdavkov, ktoré mu vznikli
v súvislosti s výkonom funkcie poslanca alebo člena komisie pri výjazdoch.

2, Uvedené zásady môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek meniť formou dodatku k týmto zásadám alebo prijatím nových zásad. Tieto zásady schválilo obecné zastupiteľstvo Uznesením č. 5.2 – III./OZ/2018 dňa 30. 05.2018 a nadobúdajú účinnosť dňom 01.04.2018.

3, Dňom účinnosti týchto zásad sa rušia Zásady odmeňovania poslancov v Obci Močenok č.3/2017 schválené Uznesením č.5.6 – VI/OZ/2017 dňa 29.11.2017.

 

 

 

V Močenku, dňa 31. 05. 2018.

 

 

 

                                               ......................................................................

                                                           PaedDr. Roman URBÁNIK

                                                               starosta Obce Močenok

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top