Titulka   >  ÚRAD   >  Školstvo
publikované: 15.07.2015 09:47  //  aktualizácia: 15.07.2015 09:48  //  zobrazené: 2006

Základná škola

Profil školy

Základná škola v Močenku poskytuje základné vzdelanie pre deti vo veku 6 - 15 rokov. V súčasnosti ju navštevuje 560 žiakov, ktorí sa učia v 23 triedach a pracuje s nimi 30 pedagógov a 2 vychovávateľky.

Základná škola zabezpečuje rozumovú výchovu v duchu vlastenectva, humanizmu a demokracie. Rozvíja myslenie žiakov v oblasti mravnej, estetickej, pracovnej, zdravotnej, enviromentálnej a ekologickej, telesnej a športovej, umožňuje náboženskú a etickú prípravu žiakov. Pripravuje ich pre ďalšiu výchovu a prax. Vo výchovno-vzdelávacom procese dbáme na individuálne danosti žiakov. Zohľadňovanie priorít nášho regiónu a uchovávanie dedičstva našich predkov v duchu cyrilometodskej tradície a miestneho folklóru je súčasťou výchovno-vyučovacieho procesu. Toto je vhodne doplnené modernými metódami a formami výuky. Základné predmety sú rozšírené o informatiku a svoju šikovnosť si deti dokazujú v popoludňajších hodinách, kedy môžu využívať internet. Mladší žiaci získavajú popoludní základy angličtiny.
Verejnosť je pravidelne informovaná o činnosti školy. Môžeme sa pochváliť popredným umiestnením našich žiakov v predmetových olympiádach a súťažiach na okresnej, krajskej, ba ja celoštátnej úrovni.

Športové úspechy našich žiakov dosahujeme aj vďaka činnosti nášho školského športového strediska. Úspešne v ňom pracujú pod vedením kvalifikovaných trénerov mladé hádzanárky, futbalisti a stolní tenisti.

Pekné prírodné prostredie, v ktorom naša škola leží, tvorivá atmosféra a nadšenie učiteľov, s akým dokážu strhnúť deti, robia našu školu príťažlivou inštitúciou.

 

HISTÓRIA


Hypoteticky možno predpokladať, že prvá škola v Močenku bola založená po roku 1560. Vtedy totiž biskupská synoda v Trnave vydala nariadenie, podľa ktorého mala každá farnosť zriadiť školu. Niekoľko menších či chudobnejších farností si mohlo vydržiavať spoločného učiteľa.

Prvá písomná zmienka o učiteľovi v Močenku je však až zo 4. júla 1642. Nachádza sa na vlepených stránkach inkunábule (takto sa odborne nazýva prvotlač, teda kniha vytlačená do roku 1500) z roku 1498. Touto inkunábulou je Misál, zachovaný iba v dvoch exemplároch a uložený v Diecéznej knižnici v Nitre. Močenský učiteľ František Nagy doň vložil vlastný latinský zápis, v ktorom uvádza názov obce (v podobe Moczhonakie) i skutočnosť, že je tamojším učiteľom.

Z iného zápisu sa zasa dozvedáme, že v roku 1732 bol učiteľom v Močenku istý Albert Holečka, narodený v roku 1700. V obci však pôsobil už od roku 1725. Školy sa vtedy spravidla nachádzali v tesnej blízkosti kostola a fary, tá močenská teda pravdepodobne stála na mieste dnešnej Kalvárie a bývalého obecného úradu.

Zaujímavé informácie poskytuje záznam o kanonickej vizitácii, ktorý spracovali autori Ľ. Jurek a I. Koryťák v štúdii Kanonická vizitácia v Sládečkovciach (1828) (Bratislava 1974). Podľa vizitácie škola v Močenku mala v danom roku dve triedy. Jedna bola chlapčenská a druhá dievčenská. Slovenský jazyk sa používal iba pri modlitbe a pri vyučovaní náboženstva, všetky ostatné predmety sa vyučovali po maďarsky. Vtedy tu pôsobili dvaja učitelia - Alédius Paulič a Ján Zilaj. Takáto dvojtriedna škola bola v obci až do roku 1878, potom sa vzhľadom na pribúdanie počtu obyvateľov, a teda aj detí, postupne rozrastala.

Najstaršou priamo školskou písomnou pamiatkou je výkaz žiakov zo školského roku 1874 - 1875, podľa ktorého chodilo do školy 20 chlapcov a 18 dievčat. Z počtu 38 žiakov bolo 29 Slovákov, 7 Maďari a 2 Nemci. V roku 1875 si v obci založili školu aj Židia, učiteľkou v nej bola istá Etela Weisová.Najstaršou priamo školskou písomnou pamiatkou je výkaz žiakov zo školského roku 1874 - 1875, podľa ktorého chodilo do školy 20 chlapcov a 18 dievčat. Z počtu 38 žiakov bolo 29 Slovákov, 7 Maďari a 2 Nemci. V roku 1875 si v obci založili školu aj Židia, učiteľkou v nej bola istá Etela Weisová

Ďalší záznam hovorí o tom, že v roku 1880 bola škola v Močenku trojtriedna. Nachádzala sa v budove pri organistovom byte a mala spoločný dvor s farou. Táto budova slúžila ako školské zariadenie až do roku 1938.

Na konci 19. storočia, presne v roku 1897, keď prišli do Močenka Milosrdné sestry svätého Vincenta, vznikla v obci aj špecializovaná dievčenská škola, ba pôsobilo tu aj predškolské zariadenie. Škola bola teda vtedy rozdelená na chlapčenskú a dievčenskú časť.

Od roku 1913 až do školského roka 1929/1930 bola rímskokatolícka chlapčenská ľudová škola štvortriedna. Tri triedy boli v pôvodnej školskej budove a štvrtú zriadili v Miestnom úverovom družstve, kde jednu miestnosť prispôsobili na vyučovanie. Neskôr počet žiakov narastal, takže v roku 1932 už mala škola až sedem tried s ôsmimi postupnými ročníkmi.

Vedúcu úlohu pri organizovaní školstva v obci postupne prebrali Školskí bratia, ktorí do Močenka prišli v roku 1928. Prvým členom učiteľského zboru sa už v uvedenom roku stal brat Ján Pitoniak. Títo rehoľníci sa preslávili aj tým, že v obci ako prví premietali filmy, a to ešte pred jej eletrifikáciou.

Stará školská budova na konci 20. rokov minulého storočia kapacitne nestačila, preto sa uvažovala o výstavbe novej školy. Pomocnú ruku pri realizovaní myšlienky podal nitriansky biskup dr. Karol Kmeťko. Pre školské účely poskytol hospodárske staveniská pri biskupskom kaštieli. Školstvo ich dostalo do prenájmu na 40 rokov za poplatok 10 Kčs ročne. Podmienkou bolo, že vyučovať budú členovia rádu Školských bratov. Prvá časť prestavby budovy sa realizovala v roku 1929 a 6. januára 1930 boli vysvätené štyri triedy. Správcom školy sa v tom čase stal brat Beňadik a pod jeho vedením sa podarilo uskutočniť aj druhú časť prestavby, keď okrem nových tried bola vybudovaná aj kultúrna sála. Nové priestory posvätil miestny farár Július Ludvigh 8. októbra 1933. Po posviacke sa v spomenutej sále konala veľká akadémia s bohatým programom. Celej slávnosti sa zúčastnil aj biskup Kmeťko so sprievodom a hlavný školský inšpektor Filkorn z Nitry.

V roku 1937 založili v Močenku rímskokatolícku meštiansku školu, ktorej prvým riaditeľom bol kaplán Koloman Juska. Nemalé zásluhy za jej rozvoj prináležia aj J. M. Temešovi (pozri v kapitole Významné osobnosti). Jediným civilným učiteľom na Močenskej škole v prvej polovici 20. storočia bol Ľudovít Szöke, ktorý tu pôsobil aj ako organista. Vzdelávaniu malých a mladých Močenčanov zasvätil prakticky celý život, venoval sa mu od roku 1908 až do roku 1950.

Počas druhej svetovej vojny škola slúžila aj iným účelom. Front prešiel cez Močenok na Veľký piatok 30. marca 1945. Na krátky čas bola vtedy v chlapčenskej škole zriadené infekčné oddelenie poľnej nemocnice. Po prechode frontu sa vyučovania rýchlo obnovilo, deti išli do školy už 17. apríla 1945.

Po vojne sa uskutočnilo poštátnenie všetkých škôl v Československu. Dňom 30. júna 1950 boli dekrétmi prepustené zo školských služieb všetky učiteľky z radov rehoľných sestier (dievčenská škola). Na konci leta, 29. augusta ich sústredili v Belušských Slatinách. Samozrejme, školstvo museli opustiť aj všetci školskí bratia, ktorých nahradili civilní pedagógovia.

V školskom roku 1950/1951 bol riaditeľom meštianskej školy Jozef Škultéty, dievčenskú ľudovú školu viedol riaditeľ Ján Mravík a chlapčenskú ľudovú školu riaditeľ Mikuláš Holásek.

Začiatok školského roka 1953/1954 sa niesol v znamení nového školského zákona, podľa ktorého meštianska škola v Močenou zanikla a vytvorené boli dve osemročné školy. Prvá z nich bola umiestnená v bývalej meštianskej škole a bývalom kláštore rehoľných sestier. Viedol ju Jozef Škultéty. Druhá zostala v bývalej národnej škole a jej riaditeľom bol Mikuláš Holásek. Zmeny vo vedení škôl potom nastali v školskom roku 1958/1959. Riaditeľom prvej sa stal Matej Janský a druhej Vladimír Baláž.

Ďalšiu významnú zmenu priniesol školský rok 1961/1962, keď sa školy zlúčili a vznikla Základná deväťročná škole Močenok. Jestvuje presný záznam, ktorý hovorí o tom, že 6. novembra 1961 sa vzniknutá deväťročná škola nasťahovala do nových, práve dostavaných priestorov. Nová škola mala dva pavilóny s 9 triedami (teda spolu až 18 tried) a telocvičňu, pri ktorej stála učiteľská dvojbytovka. Keďže žiakov v tom čase bolo okolo 1500, v prevádzke zostali aj staré školské budovy. Riaditeľom ZDŠ sa stal Matej Jánsky.

V roku 1965 došlo k viacerým zmenám v obsadení učiteľských miest a zmenilo sa aj vedenie školy. Za nového riaditeľa bol menovaný Jozef Klokner, ktorý dovtedy vykonával funkciu zástupcu.

V roku 1966 navštevovalo školu 1160 žiakov, ktorí boli rozdelení do 36 tried. Väčšina ich chodila do novej školy, v starej budove boli umiestnené prvé a druhé ročníky a dve triedy z tretích ročníkov. Keďže ešte stále bol nedostatok priestorov, žiaci 1. - 5. ročníka sa učili na dve smeny. Vyučovací proces zabezpečovalo 45 učiteľov.

V školskom roku 1967/1968 do funkcie riaditeľa ZDŠ nastúpil Ľudovít Suchý. V tomto roku dostala obec peniaze na výstavbu šiestich učiteľských bytov. Stavba sa začala realizovať na konci roka 1967 a išlo vôbec o prvý obytný dom novej ulice (dnešná Ulica A. Hlinku).

Ako zaujímavosť, ktorá je zaznamenaná v análoch z prelomu 70. a 80. rokov 20. storočia, možno uviesť, že v roku 1980 na ZDŠ v Sládečkovciach začal vychádzať školský časopis s názvom Ozvena.

Podmienky pre pracujúce matky a predškolskú výchovu sa zlepšili 1. septembra 1985, keď bola do užívania odovzdaná materská škola. Jej riaditeľkou sa stala pani Káčerová.

Záznamy z roku 1988 hovoria o tom, že základná škola má 19 tried. Veľmi dobre bola rozvinutá mimoškolská činnosť, deti navštevovali množstvo krúžkov, pričom najväčší záujem bol o futbalový a hádzanársky krúžok. Vedúcim športového strediska bol Július Kolenčík.

Prirodzene, zmeny, ktoré nastali v spoločnosti po roku 1989 a neobišli ani Močenok, sa odrazili aj vo výchovno-vzdelávacom systéme. Do škôl sa vrátila vyučovanie náboženstva ako alternatíva k predmetu etická výchova, rozšírila sa ponuka vyučovania cudzích jazykov (dovtedy dominovala ruština). Škola v Močenou má aj dnes všetky predpoklady na to, aby nadväzovala na bohaté pedagogické tradície v obci a ďalej poskytovala kvalitné základné vzdelanie.

Samozrejme nie je možné spomenúť všetkých dobrých pedagógov, ktorí sa podieľali na výchove a vzdelávaní celých generácií malých Močenčanov. Niektorí z nich prežili v obci prakticky celý produktívny vek. Najväčším zadosťučinením pre nich vždy bolo to, keď ich žiaci, využijúc dobré základy z močenskej školy, študovali na vyšších typoch škôl a dobre sa uplatnili v praxi.

 

Súpis známych riaditeľov škôl v Močenku:  

 

Koloman Juska (kaplán) od roku 1937 - 1.9. 1941
Štefan Kúsek (kaplán) do 1. 9. 1943
Jozef Vrablec (kaplán) do 31. 8. 1945
Hyacint Kopas (rehoľný brat) do 1. 9. 1946
Jozef Škultéty do roku 1959 (meštianska škola, osemročná dievčenská škola)
Ján Mravík do školského roka 1953/1954 (dievčenská ľudová škola)
Mikuláš Holásek do roku 1959 (osemročná chlapčenská škola)
Matej Jánsky do školského roku 1961/1962 (osemročná dievčenská škola)
Vladimír Baláž do školského roku 1961/1962 (osemročná chlapčenská škola)
Matej Jánsky do roku 1965 (základná deväťročná škola)
Jozef Klokner do roku 1967
Dr. Ľudovít Suchý do roku 1991
Mgr. Mária Lovásová do roku 2000
Mgr. Gabriela Lovásová

súčasnosť

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top