Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 04.02.2019 15:11  //  aktualizácia: 04.02.2019 15:27  //  zobrazené: 100

I. zasadnutie Obecného zastupiteľstve v Močenku zo dňa 30.01.2019

číslo: 01/2019  |  dátum konania: 30.01.2019

Uznesenia
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku
konaného dňa 30. 01. 2019

 

 

Uznesenie č. 1.1 – I./ OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
konštatuje,
že zvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ing. Miroslav Pápay a Ing. Ernest Vereš zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

 

Uznesenie č. 1.2 – I./ OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
informáciu mandátovej komisie o overení zložení sľubu poslancov Obecného zastupiteľstva v Močenku Ing. Miroslava Pápaya a Ing. Ernesta Vereša bez pripomienok

 

Uznesenie č. 1.3 – I./ OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada, Štefan Horňák

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Proti: 0

za overovateľov zápisnice:
Mgr. Evu Molnárovú, Ing. Veroniku Kollárovú

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Proti: 0

b) určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú

 

Uznesenie č. 2. – I./ OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
predložený program rokovania

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 3. – I./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Kontrolu plnenia uznesení schválených na VI. zasadnutí OcZ dňa 31. 10. 2018 a na Ustanovujúcom zasadnutí OcZ dňa 10. 12. 2018.

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.1 – I./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
volí
predsedov odborných komisií nasledovne:
•    Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok
Predseda: Ing. Miroslav Pápay

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Zdržal sa:1
Ing. Miroslav Pápay
Proti: 0

•    Komisia pre územné plánovanie a investičnú činnosť
Predseda: Ing. Ernest Vereš

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Bc. Vladimír Vereš,
Zdržal sa: 1
Ing. Ernest Vereš
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.2 – I./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
volí
za člena obecnej rady Ing. Ernesta Vereša – KDH

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Bc. Vladimír Vereš,
Zdržal sa: 1
Ing. Ernest Vereš
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.3 – I./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
volí
Ing. Miroslava Pápaya za člena Komisie na prešetrovanie sťažností proti činnosti poslanca, starostu a hlavného kontrolóra

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Zdržal sa:1
Ing. Miroslav Pápay
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.4 – I./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje
na návrh starostu obce poverenie sobášiacich pre volebné obdobie 2018 - 2022
PaedDr. Romana Urbánika, starostu obce
Ing. Ernesta Vereša – poslanca OcZ

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Proti: 0

b) schvaľuje
-sobášne dni:               každý piatok a sobota počas celého volebného obdobia
-sobášne hodiny:         piatok 13,00 – 18,00 hod
sobota 10,00 – 16,00 hod
-sobášna miestnosť: Obradná miestnosť obecného úradu v Močenku

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 6.1 – I./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
volí
za členov mediálnej rady
•    Mgr. Petra Sýkoru – predseda rady
•    Ing. Stanislava Šimka
•    Ing. Veroniku Kollárovú

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 6.2 – I./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
deleguje
zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení nasledovne:
Rada školy pri Základnej škole, Školská 1699/23, 951 31 Močenok
1. Jana Tóthová
2. Bc. Vladimír Vereš
3. Štefan Horňák
4. Mgr. Peter Sýkora

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Zdržal sa:1
Ing. Jozef Šuvada
Proti: 0

 

Uznesenie č. 6.3 – I./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
deleguje
zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení nasledovne:
Rada školy pri Materskej škole, Vinohradská 1595/3, 951 31 Močenok
1. Mgr. Zuzana Gáliková
2. Ing. Veronika Kollárová
3. Ing. Ernest Vereš
4. Mgr. Peter Sýkora

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 6.4 – I./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
deleguje
zástupcov zriaďovateľa do samosprávnych orgánov škôl a školských zariadení nasledovne:
Rada školy pri Základnej umeleckej škole, Školská 1690, 951 31 Močenok
1. Ľuboš Blažo
2. Mgr. Peter Sýkora
3. Bc. Vladimír Vereš

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 7.1 – I./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje  s pozmeňovacími návrhmi I. zmenu rozpočtu obce na rok 2019
Pozmeňovací návrh starostu obce: Program č. 6 – Administratíva, podprogram č. 6.2 Dotácie vlastné – Dotácie organizáciám: pôvodná suma 56 500,-€ sa upravuje na sumu 58 000,-€ a položka Participatívny rozpočet: pôvodná suma 2 000,- € sa upravuje na sumu 500,-€

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 7.2 – I./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez pripomienok
Návrh na rozdelenie dotácií pre spolky a organizácie na rok 2019.

1   Karate Močenok                                                      800 €
2   DH Močenská kapela                                               1 000 €
3   Stolno - tenisový oddiel T. J Močenok "A+B+C"       1 550 €
4   Klub tvorivosti pri KS Močenok                                500 €
5   Klub cvičeniek pre zdravie Močenok                       200 €
6   Hádzanársky klub JUNIOR Močenok                        17 500 €
7   Klub dôchodcov v Močenku                                      450 €
8   Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska  450 €
9   SČK - Močenok                                                       1 250 €
10 Klub Filatelistov 52 - 46 Močenok                             200 €
11 ZO chovateľov poštových holubov Močenok              350 €
12 ŠACH - klub Močenok                                              500 €
13 MSS Močenskí speváci                                             200 €
14 Stolnotenisový klub senior                                        100 €
15 Monika o.z.                                                             700 €
16 MO Matice slovenskej v Močenku                             200 €
17 Združenie rodina je viac                                            500 €
18 Folklórna skupina Močenčanka                                 300 €
19 Spevácka skupina - ZÚGOVANKA                          450 €
20 Klub leteckých modelárov Močenok                         150 €
21 FK Močenok                                                           29 500 €
22 ZO SZZ - Močenok                                                   100 €
23 DHZO Močenok                                                        100 €
24 FS Sečkár                                                                  250 €
25 OZ Rubín                                                                   700 €
26 Spolok rekreačných futbalistov v zastúpení členom spolku Ľubošom Podhradským     nefinančný príspevok 6x uvoľnenie zasadacej miestnosti v dobe 3 hod.

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 7.3 – I./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Plán investícií na obdobie 2019 – 2022
Výbočiská ČINGOV
Obecný úrad -  rekonštrukcia
Chodník na Čingovoch
Nájomný dom na Rokošovej
Dobudovanie osvetlenia na Hornom cintoríne
Ulica Párovce - rekonštrukcia
Ulica Kakava – rekonštrukcia
Ulica Cintorínska - rekonštrukcia
Posedenie za Športovou halou
Kultúrny dom -  zelená strecha a príp. zateplenie budovy
Oplotenie Dolný cintorín
Parkovanie Dekana Dúbravického
Zdravotné stredisko, chodníky, interiér
Zníženie energetickej náročnosti MŠ
Klzisko, chladenie
Parkovacie plochy pri Hornom a Dolnom cintoríne
Nájomný dom M.R.Štefánika
Závlahy na ihrisku
Divadelné osvetlenie v Kinosále
Múr a pokladňa na  futbalovom ihrisku
Osvetlenie v Športovej hale
Prechod pre chodcov Nitrianska
Riešenie Centra pri fontáne
Dom na kúpalisku
Dom pri cintoríne
Osvetlenie tried v ZUŠ a ZŠ
Závlahy pri artézskej studni

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.1 – I./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 01/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 01/2010 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Močenok.

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.2 – I./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 02/2019  O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Močenok.

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.3 – I./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje 3/5 väčšinou prítomných poslancov
VZN Obce Močenok č. 03/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Močenok č. 05/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO.

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.4 – I./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje bez pripomienok
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Močenku na rok 2019

I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva podľa plánu práce                       30. 01. 2019
II. zasadnutie Obecného zastupiteľstva podľa plánu práce                       27. 03. 2019
III. zasadnutie Obecného zastupiteľstva podľa plánu práce                      29. 05. 2019
IV. zasadnutie Obecného zastupiteľstva podľa plánu práce                     31. 07. 2019
Slávnostné obecné zastupiteľstvo pri príležitosti Dní obce  2019             12. 09. 2019
V. zasadnutie Obecného zastupiteľstva podľa plánu práce                       25. 09. 2019
VI. zasadnutie Obecného zastupiteľstva podľa plánu práce                     27. 11. 2019
Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.5 – I./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Návrh na zmenu Sadzobníka poplatkov za predaj na miestnom trhovisku s účinnosťou
od 01. 02. 2019 nasledovne:

Poplatok za prenájom trhového miesta na stole:

Predávajúci s trvalým pobytom v obci Močenok             4,00 €/stôl
Ostatní predávajúci                                                       8,00 €/stôl
Predávanie mimo stola                                                  4,00 €/m2

Poplatok za predaj z osobného auta alebo prívesu jednorázovo:
Predávajúci s trvalým pobytom v obci Močenok             8,00 €
Ostatní predávajúci                                                       16,00 €

Poplatok za predaj z ložnej plochy nákladného vozidla:
Predávajúci s trvalým pobytom v obci Močenok             10,00 €
Ostatní predávajúci                                                       16,00 €

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.6 – I./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Návrh na doplnenie Sadzobníka poplatkov za inzerciu s účinnosťou od 01. 02. 2019 nasledovne:

Internetová stránka obce
Zaradenie do katalógu firiem a služieb                           10,- €/rok

Poplatky za službu kopírovania médií:                           5,- €/hod

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 9.1 – I./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018.

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 9.2 – I./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly vybranej investičnej akcie „Technologické zhodnotenie hasičskej zbrojnice v obci Močenok“, výber dodávateľa, zmluvný vzťah, financovanie zverejňovanie zmlúv a faktúr.

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 10.1 – I./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľností - pozemkov, konkrétne časť z parcely č. 1747/1 a 1747/2, reg. „ E-KN“, vedené na LV č. 4274, k. ú. Močenok na ul. Nitrianska pre žiadateľku p. Teréziu Šelméciovú, bytom ul. Nitrianska 1217/20, 951 31  Močenok

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona
č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Odôvodnenie:
Žiadateľka pozemky dlhodobo užíva a kúpou pozemku si chce vysporiadať majetkovoprávne vzťahy. Na časti parcely č. 1747/2 ma žiadateľka postavený rodinný dom.

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 10.2 – I./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti - pozemku, konkrétne časť z parcely č. 1745, reg. „E-KN“, vedené na LV č. 4274, k. ú. Močenok na ul. Chalupy pre žiadateľa p. Petra Daniša, bytom ul. Jazerná 585/28, 927 01  Šaľa

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) (osobitný zreteľ) zákona č. 138/ 1991 Zb. o majetku obcí.

Odôvodnenie:
Žiadateľ pozemok dlhodobo užíva ako predzáhradku a kúpou pozemku si chce vysporiadať majetkovoprávne vzťahy.

Hlasovanie:
Za: 9
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 10.3 – I./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
neschvaľuje
budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti - pozemku, konkrétne parcelu č. 1749/109 o výmere 53 m2, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok na ul. Sv. Gorazda pre žiadateľa Ing. Miloša Kútneho, bytom ul. Sv. Cyrila a Metoda 1336/11, 951 31  Močenok

Hlasovanie:
Za: 0
Proti: 8
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Zdržal sa: 1
Ing. Miroslav Pápay

 

Uznesenie č. 11 – I./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správy o činnosti komisií  v roku 2018 tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

Správy:

•    Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti,
•    Komisie územného plánovania a investičnej činnosti,
•    Komisie pre školstvo, mládež a šport,
•    Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy,
•    Komisie pre sociálne veci a bytové otázky,
•    Komisie pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejného poriadku,
•    Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára.

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 12 – I./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Zápisnice komisií  od ostatného zasadnutia OcZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.
Zápisnice:
•    Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti,
•    Komisie územného plánovania a investičnej činnosti,
•    Komisie pre školstvo, mládež a šport,
•    Komisie pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy,
•    Komisie pre sociálne veci a bytové otázky,
•    Komisie pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejného poriadku,
•    Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára.

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 13.1 – I./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu starostu obce o spracovávaní osobných údajov poslancov obecného zastupiteľstva

Hlasovanie:
Za: 8
Štefan Horňák, Ing. Veronika Kollárová, Mgr. Eva Molnárová, Ing. Miroslav Pápay, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Jozef Šuvada, Ing. Ernest Vereš, Bc. Vladimír Vereš,
Proti: 0

 

Uznesenie č. 13.2 – I./OZ/2019
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu Ing. Stanislava Šimka - predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného funkcionára obce Močenok o splnení povinnosti starostu obce, ktorý predložil potvrdenie o príjmoch za kalendárny rok 2018 v zmysle zákona č. 545/2005.

 

 

                                                                                   PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                       starosta obce

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková

Močenok, 30. 01. 2019

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top