Titulka   >  ÚRAD
publikované: 11.05.2016 12:06  //  aktualizácia: 11.05.2016 12:14  //  zobrazené: 1429

Civilné núdzové plánovanie – Informácie pre verejnosť

Informácie pre verejnosť

 (vyplývajúce z plnenia povinností v súlade s §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.

o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov)

 

Informácie pre verejnosť zahŕňajú najmä:

A. informácie o zdroji ohrozenia, o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti (MU) a následkov na postihnutom území a životnom prostredí,

B. nebezpečné vlastnosti a označenie látok a prípravkov, ktoré by mohli spôsobiť MU,

C. informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach,

D. podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva,

E. odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných skutočností.

 

 

A. Informácie o zdroji ohrozenia, o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území a životnom prostredí

 

Možné riziká vzniku mimoriadnych udalostí

 

1.  Živelné pohromy

 

a)     Oblasti možného ohrozenia povodňami a záplavami z povrchových vodných tokov

Okres Šaľa je chránený systémom hrádzí a tak je pravdepodobnosť vzniku povodní a záplav
z riek Váh a Dudváh veľmi malá. Obci Močenok nehrozí nebezpečenstvo záplav.

Povodne môžu vzniknúť ako následok dlhotrvajúcich dažďov alebo zvýšením hladiny podzemných vôd (obcou preteká potok Dlhý kanál a Farský potok). Preto je potrebné
v takýchto prípadoch venovať zvýšenú pozornosť kontrole stavu a priepustnosti hrádzí, monitorovaniu výšky hladiny potokov, analýze kvality vody v studniach a byť pripravený
na prípadnú evakuáciu obyvateľstva z ohrozeného územia.

 

b)     Oblasti možných veľkých lesných požiarov

Okres Šaľa patrí medzi územia s mimoriadne nízkym podielom lesov na celkovej rozlohe územia, keďže lesné porasty o celkovej rozlohe 13,74 km2 sa nachádzajú v inundačnom území rieky Váh a v katastrálnom území obce Močenok zaberajú iba 3,9% rozlohy okresu. Pravdepodobnosť vzniku väčších požiarov je veľmi malá. V suchom letnom období je pravdepodobnosť vzniku veľkoplošných požiarov obilných porastov.

Tieto parametre determinujú možnosť vzniku veľkých požiarov, ktorá sa obmedzuje na obce Močenok a Horná Kráľová. Obidve obce sú v prípade prízemného vetra juhovýchodného smeru najviac ohrozeným územím, keďže rozloha lesných porastov v tejto oblasti je cca 4,5 km2 a počet ohrozených obyvateľov je približne 6240. Následkom lesného požiaru by bolo rozšírenie dymovej clony a následný spád prachu sadzí do okolitých obcí a zvýšená koncentrácia oxidu uhoľnatého v ovzduší. Toto vyvoláva u citlivejších osôb nevoľnosť, závraty, bezvedomie a je potrebná prvá lekárska pomoc. Lesné porasty v inundačnom pásme sú oddelené od ostatného územia pozdĺžnymi zemnými hrádzami a tak pravdepodobnosť vzniku väčších požiarov je veľmi malá.

 

c)      Oblasti možného ohrozenia seizmickou činnosťou, zosuvmi pôdy, skál a lavín

Podľa údajov Geofyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied Bratislava z pozorovaných zemetrasení na  území Slovenska za obdobie rokov 1034 - 1990  územie okresu Šaľa nie je ohrozené seizmickou činnosťou. Ohrozenie obyvateľstva v tejto oblasti sa nepredpokladá.            

Charakter územia okresu na  Podunajskej nížine s maximálnymi  nadmorskými výškami
do 225 m n.m. v oblasti Nitrianskej pahorkatiny v severnej časti okresu  zabezpečuje relatívnu odolnosť celého územia voči zosuvom pôd. Z geografického charakteru okresu vyplýva,
že územia tvorené horninami náchylnými k zosúvaniu sa nachádzajú v severnej časti okresu. Možné zosuvy pôdy respektíve skál sú iba lokálneho charakteru a neohrozujú obyvateľstvo.

 

d)     Mimoriadne javy poveternostného a klimatického charakteru

Územie okresu je pod vplyvom prejavov typických klimatických podmienok pevninského vnútrozemského charakteru mierneho pásma. Prevládajúci smer výškového vetra je severozápadný s priemernou rýchlosťou 4 - 5 m/s a smer prízemného vetra je juhovýchodný
s priemernou rýchlosťou 2 - 7 m/s. Typickým znakom najmä prízemného vetra je jeho smerová nestálosť, čo komplikuje podmienky pre vyhodnocovanie možných havarijných situácií. V okrese nie sú rozsiahle oblasti inverzných pomerov. V zimných mesiacoch
sa pri výdatných zrážkach tvoria snehové jazyky na komunikáciách križujúcich smer vetra. 

 

2.  Havárie

 

a)     Oblasti možného ohrozenia závažnou priemyselnou haváriou

Na základe zákona NR SR č. 261/2002 o prevencii závažných priemyselných havárií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je do kategórie „B“ zaradený podnik Duslo a.s. Šaľa, ktorý svojou činnosťou môže ohroziť život, zdravie alebo majetok obyvateľov obce Močenok. Pri úniku nebezpečnej látky – (200,1 t chlóru, 17129,05 t čpavku, 895,5 t anilínu a menej ako 200 t sírovodíku spolu s generovaným oxidom siričitým) je potrebné uvedomenie si nebezpečenstva v charaktere ich toxických vlastností, závažnosti
a veľkého rozsahu ohrozenia a najmä v rýchlosti pôsobenia, kedy vzniká časová tieseň
na realizáciu opatrení pre zabezpečenie ochrany obyvateľstva a na zavedenie režimov života. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti (závažnej priemyselnej havárie) v najväčšom možnom predpokladanom rozsahu, by došlo v postihnutých oblastiach k celkovému narušeniu chodu života, výroby a zásobovania obyvateľstva. Predpokladá sa aj čiastočné narušenie životného prostredia bez trvalých následkov, s možným zhoršením epizootickej a čiastočne aj epidemickej situácie. Nie je predpoklad, že dôjde k vzniku sekundárnych mimoriadnych udalostí.

 

b)     Oblasti možného ohrozenia spojené s únikom nebezpečných látok pri všetkých druhoch prepráv

K úniku prepravovaných nebezpečných látok (NL) môže dôjsť pri havárii dopravného prostriedku, prípadne pri poškodení prepravnej nádoby. Najväčšie riziko ohrozenia osôb vplyvom úniku NL pri preprave je únik v blízkosti husto osídlených priestorov. V prípade havárie dopravného prostriedku, ktorým sa vykonáva preprava nebezpečnej látky, bude ohrozované okolie havárie. Oblasť predpokladaného ohrozenia bude určená bezprostredne
po vzniku mimoriadnej udalosti a to podľa druhu a množstva uniknutej NL, poveternostných a geografických podmienok.

 

3.  Katastrofy

 

a)     Oblasti možného ohrozenia vyplývajúce z umiestnenia jadrových zariadení

Mimo územia okresu Šaľa (v Trnavskom  kraji) sa nachádza JZ Jaslovské Bohunice a tiež JZ Mochovce(v Levickom okrese), ktoré nie sú bezprostredným zdrojom ohrozenia územia obce Močenok, ale ich relatívna blízkosť v závislosti na rozsahu prípadnej havárie, možnostiach zvládnutia jej rozvoja a klimatických podmienkach (najmä v smere a rýchlosti vetra
a vertikálnej stálosti vzdušných vrstiev) môže kontaminovať aj územie našej obce.

 

b)     Oblasti možného ohrozenia spôsobené leteckou haváriou

Nad celým územím okresu vedie križovatka letových koridorov pre medzinárodnú leteckú dopravu. V prípade leteckej nehody sa nepredpokladá rozsiahle a plošné ohrozenie obyvateľstva. Závažnejšie následky by predstavovala havária a dopad lietadla alebo jeho trosiek na husto obývané územie. Nakoľko nie je možné vopred špecifikovať priestor ani rozsah tejto katastrofy, realizácia ochranných opatrení sa neplánuje.

 

c)      Riziká možnej kumulácie rôznych druhov mimoriadnych udalostí

Ľavostranné porušenie vodnej stavby Kráľová - V dôsledku zaplavenia areálu Dusla a.s. Šaľa, môže prísť k havárii a úniku chlóru (CL2) a amoniaku (NH3), pričom bude znemožnená, respektíve sťažená  realizácia základných a doplnkových opatrení, ako napr. monitorovanie, ukrytie a pod. Predpokladá sa rozšírenie následkov do tej miery, že pri vyšších koncentráciách plynu môže prísť k ohrozeniu života utopením alebo pôsobením plynu. S poškodením zdravia je v tomto prípade potrebné rátať s veľkou pravdepodobnosťou. Následkom zaplavenia územia dochádza k devastácii postihnutého územia, znehodnoteniu domov, mostov, komunikácií, zaplaveniu studní kontaminovanou vodou a následnému znehodnoteniu pitnej vody. Môže prísť k úhynu zvierat, zničeniu vegetácie a k znehodnoteniu úrody na poliach a v záhradách.

 

Mimoriadna udalosť má charakter katastrofy. Závažnosť a rozsah následkov by v podstatnej miere ovplyvnila tá skutočnosť, že by nebolo možné v plnom rozsahu realizovať ochranné opatrenia. Pri predpokladanom rozsahu MU by došlo v postihnutých oblastiach k celkovému narušeniu chodu života, výroby, zásobovania obyvateľstva a devastácii životného prostredia. Je predpoklad výpadku a prerušenia dodávky elektrickej energie. V zaplavených oblastiach následkom znehodnotenia pitnej vody hrozí nebezpečenstvo zhoršenia epizootickej
a epidemickej situácie.

 

4.  Terorizmus

 

Bezpečnostné prostredie v SR je z pohľadu terorizmu zatiaľ relatívne stabilizované a pokojné, bez bezprostredných rizík a hrozieb. Na území SR neboli zaznamenané žiadne priame aktivity teroristických skupín, ani lokalizované osoby alebo skupiny, ktoré by pripravovali spáchanie teroristického trestného činu. Možnosť viacerých teroristických ohrození nášho štátu a jeho záujmov v zahraničí súvisí s celosvetovým vývojom bezpečnostnej situácie. Bezpečnostnú situáciu na území SR v súvislosti s možnosťou teroristického ohrozenia ovplyvňujú viaceré faktory. Jedným z nich môže byť jej angažovanosť v medzinárodných organizáciách,
na zahraničných protiteroristických aktivitách a operáciách. Ďalším rizikovým faktorom
sa taktiež javí prítomnosť subjektov na území SR, ktoré zastávajú vedúcu úlohu v celosvetovom protiteroristickom ťažení (USA, Rusko, Veľká Británia, Izrael). Rizikový činiteľ predstavuje tiež nelegálna migrácia teroristických skupín.

Uvedená charakteristika bezpečnostnej situácie z hľadiska možného teroristického útoku je aktuálna aj pre územie obce Močenok.

 

 

B. Nebezpečné vlastnosti a označenie látok a prípravkov,

ktoré by mohli spôsobiť mimoriadnu udalosť

 

AMONIAK

 

Vzorec: NH3 (bezvodý alebo vodné roztoky s viac než 50% NH3)

UN Kód: 1005

Toxikologické vlastnosti: Amoniak má dráždivé účinky. Pre svoju dobrú rozpustnosť
vo vode dráždi horné cesty dýchacie, nebezpečenstvo vážneho poškodenia organizmu je obmedzené. Má teda dobré varovné vlastnosti. Amoniak je zmyslovo zistiteľný
pri koncentráciách 1 – 50 ppm. Pre dlhší pobyt je prijateľná koncentrácia 100 ppm
a vzhľadom k návyku je možné vydržať asi hodinu pri koncentráciách 300 – 500 ppm. Polhodinový pobyt v koncentráciách 2500 ppm je životu nebezpečný a koncentrácie nad 5000 ppm rýchle usmrcujú. Koncentrácie vyššie ako 10000 ppm poškodzujú už priamo pokožku
a sú teda nebezpečné aj vtedy, ak sú dýchacie cesty chránené. Najvyššia prípustná koncentrácia priemerná je cca 60 ppm, medzná cca 115 ppm.

Špeciálna očista: zamoreného terénu, budov a materiálu (náradia, strojov a pod.), ktoré boli  zamorené amoniakom, sa uskutočňuje 3 – 5 % roztokmi minerálnych alebo organických kyselín. Najvhodnejšia je kyselina octová. Minerálne kyseliny, najmä kyselina chlorovodíková, vytvárajú pri reakcii s amoniakom hustú hmlu, ktorá môže špeciálnu očistu sťažovať.

Hlavné zásady poskytovania prvej predlekárskej a prvej lekárskej pomoci pri úniku:  Čpavok je bezfarebný plyn alebo kvapalina so štipľavým dráždivým zápachom, charakterizovaný ako toxická veľmi nebezpečná látka, pri normálnej teplote nereaktívna.
Pri uvoľnení plynu sa tvorí veľké množstvo studenej hmly a leptavé výbušné zmesi. Hmla je ťažšia ako vzduch. Vznietenie môže nastať pôsobením vysokej teploty a silného zdroja energie. S vodou tvorí látka silne leptavé zmesi aj pri zriedení. Nad hladinou sa môžu tvoriť hmly a pary so silnými dráždivými účinkami. Pri kontakte s kyselinami vzniká veľmi prudká neutralizačná reakcia.

Zdravotné ohrozenie: Tekutina aj plyn dráždia silne až do ťažkého poleptania oči, dýchacie cesty, pľúca a kožu. Kŕč alebo edém glottis môže viesť k uduseniu. Vdýchnutie plynu vysokej koncentrácie môže mať za následok náhlu smrť. Styk s tekutinou vyvoláva ťažké omrzliny.

Príznaky: Pálenie, bolesti a poškodenie očí, nosných a hltanových slizníc a kože. Omrznuté časti tela majú bielu farbu. Dráždivý kašeľ najťažšieho stupňa, dušnosť. Krátkodobý účinok: koncentrácie 0,25% pár vo vzduchu je nebezpečná pri vdychovaní po dobu 30 min.

Prvá pomoc: Preniesť postihnutých na čerstvý vzduch, uložiť do pokojnej polohy, uvoľniť tesné súčasti odevu. Pri zástave dychu okamžite zaviesť umelé dýchanie alebo dýchanie pomocou prístroja, popr. priviesť kyslík. Zasiahnuté časti odevu, topánky, pančuchy okamžite vyzliecť a odstrániť. Postihnuté miesta na tele opláchnuť vodou a potom pokryť sterilným obväzom. Pri zasiahnutí očí premývať okamžite 10-15 min. vodou. K tomu účelu roztvoriť palcom a ukazovákom očné viečka a nechať pohybovať okom na všetky strany. Privolať lekára. Zranených nenechať prechladnúť. Omrznuté miesta netrieť. Postihnutých transportovať v ležiacej polohe. Pri nebezpečenstve straty vedomia uložiť a transportovať
v stabilizovanej polohe na boku.

 

CHLÓR

Vzorec: Cl2

UN Kód: 1017

Toxikologické vlastnosti: Chlór je žltozelený plyn. Má silný dráždivý účinok, ktorý
sa pripisuje schopnosti reagovať s vlhkosťou za vzniku chlorovodíka a kyslíka a prevádza
sa teda na účinok oxidačný a na účinok kyselín. Menší význam sa pričíta odnímaniu vody
pri kontakte so živými tkanivami. Pri tejto reakcii vznikajú komplikované chlórované zlúčeniny. Sú dráždené dýchacie cesty a pľúca a pri väčších expozíciách je nebezpečenstvo vytvorenia edému pľúc a zápalov krvácaním. V účinkoch pripisovaných rôznym koncentráciám nie je jednota napriek tomu, že sa jedná o bežnú látku. Chlór nie je cítiť v koncentrácii 0,5 ppm, ale dá sa už dokázať napr. jódoškrobovým papierikom. Cítiť je
od koncentrácie 1 ppm, podľa iných autorov od 0,5 – 5,0 ppm. V citlivosti na chlór sú veľké individuálne rozdiely, čím sa vysvetľujú i rozdielne údaje v literatúre. V koncentrácii 1 – 2 ppm sa dá dobre pracovať, 3 – 6 ppm pôsobí škrabanie v nose, u citlivejších osôb kašeľ
a chrapot. 30 - 60 minútová práca sa nepovažuje za nebezpečnú. Koncentrácia 15 ppm spôsobuje silné podráždenie a 30 – 60 minútový pobyt v koncentrácii 20 ppm je už veľmi nebezpečný. 30 ppm spôsobuje veľmi skoro prudký kašeľ a od 50 ppm je možnosť vzniku edému pľúc. V koncentrácii 100 ppm nie je možné vydržať dlhšie ako 1 minútu, 1000 ppm usmrcuje
vo veľmi krátkom čase. Najvyššia prípustná koncentrácia priemerná je cca 1 ppm, medzná cca 2 ppm.

Špeciálna očista: Pri úniku halogénov do ovzdušia je vhodné tieto látky zneškodňovať v mieste ich najväčšej koncentrácie, t.j. v mieste ich úniku. Kde látka ešte nie je zriedená okolitou atmosférou. Najľahší a najrýchlejší spôsob spočíva vo vytvorení vodnej clony okolo miesta výronu pomocou požiarnych striekačiek. Na likvidáciu oblaku chlóru, ktorý touto clonou prenikne, sa ako najvhodnejší javí postrek oblaku z lietadiel. Pre postrek sú najvhodnejšie nasýtené roztoky týchto látok: hydrouhličitan sodný, uhličitan sodný, siričitan sodný a tiosíran sodný. Amoniak rozpustený vo vode nie je  najvhodnejší, nakoľko pri jeho použití dochádza k tvorbe hmly chloridu amónneho, ktorý môže sťažovať likvidačné práce. Odmorovanie terénu sa uskutočňuje rovnakými zlúčeninami a navyše môžeme použiť
i roztoky hydroxidu sodného a draselného, prípadne haseného vápna ako suspenzie. Koncentrácia roztokov by sa mala pohybovať  v rozmedzí  3 – 5 %.

Hlavné zásady poskytovania prvej predlekárskej a prvej lekárskej pomoci pri úniku: Chlór je plyn s ostrým zápachom, charakterizovaný ako veľmi nebezpečná, toxická nehorľavá látka. Organické látky môžu v plynnom chlóre horieť. Niektoré horľavé látky tvoria
s chlórom výbušné zmesi, napr. vodík. Pri uvoľňovaní plynu sa tvorí veľké množstvo studenej hmly a jedovaté, leptavé zmesi, ktoré sa ďalej rozširujú. Hmla je ťažšia ako vzduch. Látka sa nepatrne rozpúšťa vo vode. Nad hladinou sa môžu tvoriť jedovaté a leptavé zmesi. Látka reaguje pri kontakte s mnohými anorganickými a organickými látkami.

Zdravotné ohrozenie: Vdýchnutie plynu vedie k ťažkým poleptaniam dýchacích ciest a pľúc. Je možný pľúcny edém. Edém pľúc môže vzniknúť s omeškaním až dvoch dní. Po nadýchaní sa plynu je preto v každom prípade nevyhnutné vykonať lekárske vyšetrenie. Plyn vyvoláva ťažké poleptanie očí a podráždenie kože až po tvorbu pľuzgierov. Pri styku s tekutinou
sa môžu vyskytnúť omrzliny.

Príznaky: Pálenie a bolesti očí, slizníc nosných, hltanových a kože. Tvorba pľuzgierov. Dráždenie na kašeľ, záchvaty dusenia. Pri krátkodobom účinku po dobu 10 minút pôsobí koncentrácia 0,1% smrteľne.

Prvá pomoc: Preniesť postihnutých na čerstvý vzduch, uložiť do pokojnej polohy, uvoľniť tesné súčasti odevu. Pri zástave dychu okamžite zaviesť umelé dýchanie alebo dýchanie pomocou prístroja, popr. priviesť kyslík. Zasiahnuté časti odevu, topánky, pančuchy okamžite vyzliecť a odstrániť. Postihnuté miesta na tele opláchnuť vodou a potom pokryť sterilným  obväzom. Pri zasiahnutí očí premývať okamžite 10 – 15 min. vodou. K tomu účelu roztvoriť palcom a ukazovákom očné viečka a nechať pohybovať okom na všetky strany. Privolať lekára. Zranených nenechať prechladnúť. Postihnutých transportovať v ležiacej polohe.
Pri nebezpečenstve straty vedomia uložiť a transportovať v stabilizovanej polohe na boku. Taktiež pri poskytovaní prvej pomoci nosiť úplné ochranné obleky.

 

 

OXID SIRIČITÝ

Vzorec: SO2

UN Kód: 1079

Toxikologické vlastnosti: Oxid  siričitý je bezfarebný plyn charakteristického štipľavého zápachu o hustote 3,62, dobre rozpustný vo vode. Má dráždivé účinky, ktoré sa prejavujú najmä na horných cestách dýchacích. Veľká akútna expozícia môže mať za následok zápal, alebo edém pľúc, vážny zápal drobných priedušiek, spojiviek a pod. Oxid siričitý je zmyslovo poznateľný skôr chuťou, ako čuchom a to už pri koncentráciách 1 ppm, 2 – 5 ppm je cítiť zreteľne a táto koncentrácia ľahko dráždi. Osoby, ktoré prichádzajú do styku s oxidom siričitým však majú otupený čuch a necítia ho ani pri vyšších koncentráciách. Koncentrácia okolo 10 ppm dráždi okamžite. Okolo 20 ppm sú už silne dráždené oči, do 50 ppm je dlhší pobyt v zamorenom priestore ešte možný. Koncentrácia 50 – 100 ppm je znesiteľná iba krátku dobu, koncentrácia nad 500 ppm už po veľmi krátkej dobe ohrozuje život. Koncentrácia 1000 ppm dráždi v priebehu niekoľkých minút vlhkú pokožku. Najvyššia prípustná koncentrácia priemerná je cca 4 ppm, medzná cca 8 ppm.

Špeciálna očista: zamorené priestory vyvetráme, oxid siričitý sa neodmoruje mokrou cestou, prípadné vzniknuté sulfozlúčeniny sú veľmi dobre rozpustné vo vode, odporúčajú sa teda oplachy materiálu veľkým množstvom vody.

 

 

SÍROVODÍK

Vzorec: H2S

UN Kód: 1053

Toxikologické vlastnosti: Sírovodík je bezfarebný plyn charakteristického zápachu
po skazených vajciach. Je nepatrne ťažší ako vzduch a pomerne dobre rozpustný vo vode.  Sírovodík je toxicky veľmi významný plyn, nakoľko otravy ním spôsobené sú veľmi časté. Pôsobí už v malých koncentráciách, má dráždivé účinky. Sírovodík reaguje so železom dýchacieho fermentu cytochrómoxidázy a prejavuje sa ako nervový jed. Nízke koncentrácie  dráždia dýchacie centrum a vyššie ho paralyzujú, postihnutý zomiera na zástavu dýchacej činnosti. Akútna otrava prebieha veľmi rýchle, ale i detoxikácia sírovodíka je rýchla
a  dochádza iba k nepatrenej kumulácii v organizme. Akútna otrava môže pri vysokých koncentráciách /1000 ppm/ prebiehať ako okamžitá strata vedomia a rýchla smrť. K strate vedomia dochádza pri vyšších koncentráciách rýchlo a v mnohých prípadoch takto prišli
o život záchrancovia, ktorí chceli postihnutých zachraňovať bez príslušného vybavenia. Ak
sa nezastaví  dýchanie a srdečná činnosť už v priebehu expozície, zvyšuje sa nádej postihnutého na prežitie. Po dlhej expozícii  trvá hlboké bezvedomie, dostavujú sa kŕče, srdečná činnosť je nepravidelná. Postihnutí rýchlo nadobúdajú vedomie, časť z nich trpí halucináciami, zúri, bije sa a pôsobí dojmom opitosti. Sírovodík je cítiť asi od 0,3 ppm. Odporný zápach je charakteristický iba pre malé koncentrácie a začiatok pôsobenia.
Pri vyšších koncentráciách (viac ako 200 ppm) alebo i nižších, ale po dlhšom pôsobení, prestáva byť tento zápach nepríjemný. Čuch sa skoro otupuje a na zápach vzniká návyk.
Z  hľadiska účinkov sa  však  návyk nevyvíja. Koncentrácie 70 – 100 ppm vyvolávajú
po niekoľkých hodinách ľahké príznaky otravy, 200 ppm je koncentrácia nebezpečná asi
po 30 minútovom pobyte. Pri  dlhšom pobyte v koncentráciách 100 – 600 ppm nie je možné vylúčiť možnosť vzniku edému pľúc. Od 700 ppm je sírovodík nebezpečný
po niekoľkominútovom pobyte. Od 1000 ppm usmrcuje sírovodík veľmi rýchle. Najvyššia prípustná koncentrácia priemerná je cca 7 ppm,  medzná cca  15 ppm.

Špeciálna očista: sa nevykonáva, zamorené miestnosti sa vyvetrajú.

 

ANILÍN

Vzorec: C6H5NH2

UN Kód: 1547

Toxikologické vlastnosti: je bezfarebná, na svetle žltnúca, charakteristicky zapáchajúca kvapalina. Je to najjednoduchší aromatický amín, aminoskupina je priamo viazaná
na aromatické jadro. Patrí medzi pomerne silné jedy. Toxicky pôsobí pri vdychovaní výparov, pri styku s pokožkou a pri požití. Prejavy otravy sú bolesť hlavy, cyanóza, malátnosť, strata orientácie, výnimočne kŕčové stavy. Dlhodobé vdychovanie pár resp. expozícia pokožky bez ochranných pomôcok môže viesť k poruchám nervovej sústavy a hemolýze.

 

 

Hlavné zásady poskytovania prvej predlekárskej

a prvej lekárskej pomoci pri neznámej látke

 

Chemické látky môžu vstupovať do teľa rôznymi spôsobmi (vdychovaním, perorálne, vstrebaním kožou). Pri poskytovaní prvej pomoci u neznámej látky je dôležité obmedziť kontakt s chemickou látkou, čo sa zabezpečí:

·         okamžitým nasadením ochrannej masky zasiahnutej osobe

·         zabezpečenie čo najrýchlejšieho odsunu do nekontaminovaného prostredia

·         okamžitým sňatím odevu, čím sa zabráni vstrebávaním látky

·         vypláchnutím očných spojiviek

·         vykonaním hygienickej očisty

·         obmedzením pohybu

Pri perorálnom požití chemickej látky treba vyvolať intenzívne dávenie. Dávivý reflex
sa nesmie vyvolať u osôb v bezvedomí. V prípade neznámych chemických látok je prísne zakázané podávať mlieko, stolový olej a iné látky s obsahom tuku.

 

Vážnou komplikáciou otráv sú poruchy vedomia

Príznaky porúch bezvedomia sú:

·         pri ľahkom stupni bezvedomia je postihnutý apatický, nejaví záujem o okolie, pospáva, je utlmený a spomalene reaguje,

·         pri strednom stupni bezvedomia postihnutý reaguje len na silnejšie bolestivé podnety,

·         v hlbokom bezvedomí je postihnutý bezvládny a nereaguje. U postihnutého je potrebné neustále sledovať dýchanie a krvný obeh, pričom ho treba uložiť do stabilizovanej polohy na boku,

·         neustále sa kontrolujú základné životné funkcie, pri zastavení dýchania aplikujeme podávanie kyslíka a pri zastavení krvného obehu podávanie kyslíka spojené s nepriamou masážou srdca.

 

 

C. Informácie o spôsobe varovania obyvateľstva

a záchranných prácach

 

Spôsob varovania obyvateľstva

 

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi:

 

„VŠEOBECNÉ OHROZENIE“ – dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti,

„OHROZENIE VODOU“ – šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody.

Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom „KONIEC OHROZENIA“ – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania.

Varovné signály a signál „KONIEC OHROZENIA“ sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Slovná informácia obsahuje deň a hodinu vzniku alebo skončenia ohrozenia, údaje o zdroji
a druhu ohrozenia, údaje o veľkosti ohrozeného územia, základné pokyny pre činnosť obyvateľstva.

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Koordináciu preskúšavania týchto systémov vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

 

Na území obce Močenok je varovanie obyvateľstva zabezpečované prostredníctvom obvodnej siete sirén autonómneho systému Duslo a.s. Šaľa. Elektronické sirény sú ovládateľné diaľkovo z ohrozujúcich subjektov a z koordinačného strediska integrovaného záchranného systému Nitra. Elektromotorické sirény sú ovládateľné miestne.

 

 

Záchranné práce

 

Obvodný úrad riadi záchranné práce, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy, právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov alebo obcí; prednosta obvodného úradu je oprávnený ukladať úlohy a vydávať príkazy vedúcim iných štátnych orgánov, starostom obcí, štatutárnym orgánom právnických osôb a fyzickým osobám vo svojom územnom obvode súvisiace s riadením záchranných prác.

Záchranné práce vykonávajú základné záchranné zložky integrovaného záchranného systému, ostatné záchranné zložky integrovaného záchranného systému, útvary Policajného zboru a osoby povolané na osobné úkony.

Pri riadení záchranných prác sa ukladajú úlohy a vydávajú ústne alebo písomné príkazy na ich vykonanie a kontroluje sa ich plnenie. Ústne príkazy sa následne vyhotovujú v písomnej forme.

 

Príkazy sa vydávajú aj na

a)      uvedenie síl a prostriedkov do pohotovosti,

b)      rozvinutie miesta riadenia,

c)      zaujatie záložného miesta riadenia,

d)     určenie komunikácií na záchranné práce,

e)      uzavretie ohrozeného alebo postihnutého priestoru,

f)       vytvorenie podmienok na prežitie ohrozeného alebo postihnutého obyvateľstva,

g)      skončenie prác na ohrozenom území alebo na území postihnutom mimoriadnou udalosťou,

h)      povolanie na osobné úkony,

i)        vecné plnenie,

j)        odvolanie subjektov po vykonaní záchranných prác. 

 

Opatrenia na zabezpečenie činnosti subjektov vykonávajúcich záchranné práce sú zamerané najmä na

a)      zásobovanie vodou a potravinami určenými na ľudskú spotrebu,

b)      dodávku elektrickej energie na osvetlenie a činnosť pracovísk a pohon agregátov,

c)      zásobovanie pohonnými látkami a náhradnými dielcami,

d)     dodávky materiálu na zabezpečenie činnosti jednotiek civilnej ochrany,

e)      finančné zabezpečenie.

 

 

 

D. Podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie

súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva

 

Ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva je možné získať na Obvodnom úrade Šaľa, odbore civilnej ochrany a krízového riadenia, ulica Hlavná 2/1, poprípade
na telefónnom čísle 031/770 77 88, alebo e-mailovej adrese oco@sa.vs.sk.

 

 

 

E. Odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných skutočností

 

Zverejnené informácie sú v súlade so zákonom NR SR číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a nevzťahujú sa na ne žiadne obmedzenia vyplývajúce zo zákona NR SR číslo 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona NR SR
číslo 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top