Titulka   >  OBČAN, ÚRAD, KONTAKTY   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.07.2017 12:19  //  aktualizácia: 10.07.2017 12:24  //  zobrazené: 145

Zverejnenie zámeru predať obecný majetok - Roman Lenčéš

OBEC  MOČENOK

Obecný úrad

Sv. Gorazda 629/82, 951 31  Močenok

zverejňuje

na základe ustanovenia § 9a, odst. 8 písm. e) (osobitný zreteľ)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere predaja pozemku Obce Močenok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

predaj nehnuteľnosti – pozemok s novým parcelným číslom 6938/13 o výmere 211 m2, druh pozemku: zastavaná plocha, reg. „C-KN“, vedený v k. ú. Močenok, zapísaný na LV č. 4274, ktorý bol odčlenený z parcely č. 6938/100, reg. „E-KN“ Geometrickým plánom č. 037/2017, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa 07. 06. 2017, pod číslom 232/2017  pre Romana Lenčéša, bytom Nad Ihriskom 1753/1, 951 31  Močenok, za cenu 1 040,- € stanovenú znaleckým posudkom č. 126/2017 spracovaným znalcom Ing. Jozef Raček, číslo znalca 912 885

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Kupujúci: Roman Lenčéš, Nad Ihriskom 1753/1, 951 31  Močenok

 

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že ide o pozemok, ktorý žiadateľ  dlhodobo užíva niekoľko rokov a je oplotený.

Cena: 1 040,-€

 

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

 

 

 

                                                                                  PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                    starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top