Titulka   >  OBČAN, ÚRAD, KONTAKTY   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.06.2017 12:21  //  aktualizácia: 19.06.2017 12:23  //  zobrazené: 182

Zverejnenie zámeru predať obecný majetok - Bohuš Sekereš a manželka

OBEC  MOČENOK

Obecný úrad

Sv. Gorazda 629/82, 951 31  Močenok

zverejňuje

na základe ustanovenia § 9a, odst. 8 písm. e) (osobitný zreteľ)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere predaja pozemku Obce Močenok
z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

predaj nehnuteľnosti – pozemok vedený v k. ú. Močenok a to konkrétne:

•   LV 2425 - parcela č. 17/6 odčlenená Geometrickým plánom č. 22/2017,reg. „C“ – KN, vo výmere 20 m2, druh pozemku: zastavané plochy,

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Kupujúci: Bohuš Sekereš, rod. Sekereš a manželka Zuzana Sekerešová, rod. Navrátilová, bytom ul. Biskupa Klucha č. 52/41,  951 31  Močenok

 

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetný pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že ide o pozemok, na ktorom majú žiadatelia postavenú časť rodinného domu.

 

Cena: 5,32 €/m2

 

 

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

 

 

 

 

                                                                                  PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                   starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top