Titulka   >  OBČAN, ÚRAD, KONTAKTY   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.08.2017 15:46  //  aktualizácia: 10.08.2017 08:21  //  zobrazené: 151

Zverejnenie budúceho zámeru predať obecný majetok - Štefan Lenčéš s manželkou Magdalénou

OBEC  MOČENOK

Obecný úrad

Sv. Gorazda 629/82, 951 31  Močenok

zverejňuje

na základe ustanovenia § 9a, odst. 2 a odst. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere budúceho predaja pozemkov Obce Močenok,
 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodlo na IV. zasadnutí OcZ v Močenku dňa 26. 07. 2017.

Jedná sa o pozemky, ktoré sú vedené v kat. území Močenok, konkrétne parcela č. 1745/34 o výmere 144 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie,  a parcela č. 1745/35 o výmere 41 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, obe vedené na LV č. 2425, reg. „C-KN“. Cena sa bude stanovovať na základe znaleckého posudku.

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že na parcele č. 1745/35 majú žiadatelia postavenú časť rodinného domu a parcelu č. 1745/34 niekoľko rokov užívajú ako záhradu.

 

Kupujúci: Štefan Lenčéš s manželkou Magdalénou Lenčéšovou, bytom ul. Biskupa Klucha 53/43, 951 31  Močenok

 

 

                                                                                  PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                   starosta obce Močenok

 

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top