Titulka   >  OBČAN, ÚRAD, KONTAKTY   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.08.2017 15:48  //  aktualizácia: 10.08.2017 08:21  //  zobrazené: 181

Zverejnenie budúceho zámeru predať obecný majetok - Eduard Kohút s manželkou Martinou

OBEC  MOČENOK

Obecný úrad

Sv. Gorazda 629/82, 951 31  Močenok

zverejňuje

na základe ustanovenia § 9a, odst. 2 a odst. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

oznámenie o zámere budúceho predaja pozemkov Obce Močenok,
 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodlo na IV. zasadnutí OcZ v Močenku dňa 26. 07. 2017.

Jedná sa o pozemky, ktoré sú vedené v kat. území Močenok, konkrétne časť z parcelyč. 1757/100 a časť z parcely č. 4055, obe vedené na LV č. 4274, reg. „E-KN“. Výmery pozemkov sa spresnia geometrickým plánom. Cena sa bude stanovovať na základe znaleckého posudku.

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Odôvodnenie:

Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že žiadatelia pozemky dlhodobo užívajú. Na jednom z pozemkov majú žiadatelia vysadený živý porast a na druhom majú vybudovanú spevnenú plochu.

Kupujúci: Eduard Kohút s manželkou Martinou Kohútovou, bytom ul. Mlynská 424/1, 951 31  Močenok

 

 

 

 

                                                                                  PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                    starosta obce Močenok

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top