Titulka   >  OBČAN, ÚRAD, KONTAKTY   >  Úradná tabuľa
publikované: 05.06.2017 15:15  //  aktualizácia: 05.06.2017 15:17  //  zobrazené: 143

Zverejnenie budúceho zámeru predaja pozemku - Bohuš Sekereš a manželka Zuzana

OBEC  MOČENOK

Obecný úrad

Sv. Gorazda 629/82, 951 31  Močenok

zverejňuje

 

na základe ustanovenia § 9a, odst. 2 a odst. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere budúceho predaja pozemku Obce Močenok,
 

 

o ktorom obecné zastupiteľstvo rozhodlo na III. zasadnutí OcZ v Močenku dňa 31. 05. 2017.

 

Jedná sa o pozemok, ktorý je vedený v kat. území Močenok, časť z parcely č. 17/1 vedená
na LV č. 2425, reg. „C“ – KN. Výmera cca 20 m2 sa spresní geometrickým plánom. Cena
sa bude stanovovať na základe platnej cenovej mapy.

 

Kupujúci: Bohuš Sekereš a manželka Zuzana, ul. Biskupa Klucha č. 52/41, 951 31  Močenok

 

Cena: 5,32 €/m2

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa ........................................                   Zvesené dňa ...............................................

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                   starosta obce Močenok

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top