Titulka   >  OBČAN, ÚRAD, KONTAKTY   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.03.2018 13:01  //  aktualizácia: 12.03.2018 13:04  //  zobrazené: 67

VÝZVA na určenie predpokladanej hodnoty zákazky ,,Interiérové vybavenie pre prístavbu - Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku“

VÝZVA
                                  na určenie predpokladanej hodnoty zákazky                 
podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,ZVO“) na dodanie tovaru:
,,Interiérové vybavenie pre prístavbu - Rozšírenie kapacity Materskej školy v Močenku“

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                         Obec Močenok

V zastúpení:                 PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce

IČO:                            00 308 439

DIČ:                            20 21 25 27 94

Kontaktná osoba:          Eleonóra Flammichová

Telefón:                       +421376552825

e-mail:                         sluzby@mocenok.sk

 

2. Predmet zákazky: určenie predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru – interiérové vybavenie prístavby materskej školy.

Predmetom zákazky je vybavenie interiérových priestorov pre plnohodnotnú prevádzku novovybudovaného Pavilónu 5 Materskej školy v Močenku. Interiérové vybavenie pozostáva z vybavenia herne, spálne, šatne, hygienických priestorov pre deti a priestorov pedagogických zamestnancov.

 

3. Opis predmetu zákazky: viď. príloha č. 1

CPV kód: 39150000-8  Rôzny nábytok a vybavenie

                39161000-8  Nábytok pre materské školy

                39531000-3  Koberce

                39141000-2  Kuchynský nábytok a vybavenie

                39144000-3  Nábytok do kúpeľne

                44410000-7  Predmety do kúpeľní a kuchýň        

 

4. Lehota na predkladanie ponúk: 23. marec 2018

 

5. Predkladanie ponúk:

  • poštou na adresu uvedenej v bode 1. tejto výzvy
  • e-mailom na adresu: sluzby@mocenok.sk
  • osobne na adresu v bode 1. tejto výzvy do klientskeho centra počas úradných hodín.

Za omeškanie doručenia cenovej ponuky spôsobenej poštou obstarávateľ nezodpovedá.

Na obálke alebo v predmete správy (e-mailu) bude napísané: ,,Neotvárať! CP – ,,Interiérové vybavenie MŠ“

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho prekladom so slovenského jazyka.

 

6. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky:

Uchádzačom predložená zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eur. Navrhovanú cenu je potrebné určiť na dve desatinné miesta.

V návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním stanovená cena zahŕňa všetky náklady spojené s vykonaním prác. Cena bude stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a v súlade s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z. v platnom znení a Výmerom MF SR č. R-1/1996 v platnom znení.

Uchádzač navrhovanú cenu uvedie v zložení:

  • Navrhovaná  cena bez DPH
  • Výška DPH (ak nie je platca DPH uvedie DPH 0,00 Eur)a upozorní na túto skutočnosť
  • Navrhovaná cena vrátane DPH.

 

7. Návrh na plnenie kritérií:

Uchádzač zmluvnú cenu predloží na tlačive Príloha č. 1. Príloha č. 1 bude ocenená podľa Prílohy č.2 – SO 03 Interiér Špecifikácia zariadenia interiéru.

 

8. Ďalšie informácie:

Všetky náklady spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez finančného

nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

 

Na základe určenia predpokladanej hodnoty zákazky bude vyhlásená výzva podľa § 117 ZVO.

 

 

V Močenku, dňa 08.03.2018

 

                                                                                               PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                         starosta obce

 

Prílohy:

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky

Príloha č. 2 – SO 03 Interiér Špecifikácia zariadenia interiéru

 

 

Vypracovala: Eleonóra Flammichová

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top