Titulka   >  OBČAN, ÚRAD, KONTAKTY   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.02.2018 10:24  //  aktualizácia: 14.02.2018 10:25  //  zobrazené: 31

,,Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020“ - Záverečné stanovisko - informovanie verejnosti

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

OU-NR-OSZP2-2018/001261

0018544/2018

648/   648/2017/OcU/679/2018

E.Flammichová

037/6552825

14.02.2018

 

 

 

 

 

 

Vec: ,,Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020“ 

- Záverečné stanovisko - informovanie verejnosti

 

Dňa 13.02.2018 sme obdržali z Okresného úradu  Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra záverečné stanovisko vypracované podľa §14 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“)

Podľa § 14 ods. 5 zákona je dotknutá obec povinná zverejniť záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote do troch pracovných dní od jeho doručenia, informujeme verejnosť v mieste obvyklým spôsobom  a zároveň oznamujeme verejnosti, že záverečné stanovisko je zverejnené  na webovom sídle ministerstva:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020

Celý proces posudzovania je zverejnený na webovej stránke ministerstva:

http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-na-roky-2016-2020

Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotovovať kópie v Obecnom úrade Močenok v klientskom centre v pracovných dňoch počas úradných hodín.

 

 

 

 

 

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

 

 

 

 

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

 

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top