Titulka   >  ŽIVOT V OBCI   >  Komunitné centrum
publikované: 01.03.2018 08:55  //  aktualizácia: 02.03.2018 09:38  //  zobrazené: 217

Komunitné centrum

Komunitné centrum KLÁŠTOR, Školská 1690/8

 

Poskytovateľ komunitného centra: Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok.

Adresa komunitného centra: Školská 1690/8, 951 31 Močenok

 

VZNIK, POSLANIE A CIELE KC KLÁŠTOR

 

Vznik komunitného centra KLÁŠTOR

 • Komunitné centrum KLÁŠTOR je uvedené do prevádzky od 1.3.2018 a predstavuje inštitucionálne zariadenie, zriadené za účelom vytvárania podmienok na poskytovanie sociálnych služieb pre potreby jednotlivca, skupiny a komunity. Je vhodnou alternatívou na včasnú intervenciu a prevenciu sociálnej exklúzie resp. vylúčenia ľudí. Poskytuje primárne programy, reagujúce na aktuálne problémy a potreby miestnej komunity.

 • V komunitnom centre sa v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službach v znení neskorších predpisov poskytujú odborné činnosti, aktivity a iné činnosti fyzickej osobe, rodine alebo skupine osôb v nepriaznivej sociálnej situácii, ktoré majú obmedzené schopnosti alebo možnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. Komunitné centrum poskytuje priestor, do ktorého môže vstúpiť každý člen, ktorý hľadá riešenie svojej situácie alebo chce pomôcť pomáhať riešiť problémy svojej komunity. Podporuje vzdelávanie a pomáha tak vytvoriť osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľudom.

 • Našim poslaním je poskytovanie komplexných služieb a prostredníctvom nich prispievať k sociálnej integrácii sociálne vylúčených osôb na individuálnej aj na lokálnej úrovni . Prostredníctvom aktivít, ktoré sú poskytované ambulantnou i terénnou formou sú naši klienti centra systematicky vedení k utváraniu svojpomocných skupín. Uplatnením svojpomocných skupín majú tak možnosť prispieť k zmene svojej životnej situácie a zároveň prispievať tak k zmene riešenia problémov v rámci celej komunity.

 • Cieľom komunitného centra KLÁŠTOR je poskytovanie komplexných sociálnych služieb všetkým, ktorí nemajú možnosť na zabezpečenie vlastnej pomoci, získanie sociálnej mobility, osvojenie sociálnych zručností či vlastnej sebarealizácie. Jeho hlavnou činnosťou je poskytovanie služieb na podporu záujmovej činnosti detí, mládeže a seniorov, vzdelávacích a iných aktivít pre nezamestnaných, na podporu prevencie, zdravotnej osvety a sociálneho poradenstva. Vedľajšou činnosťou komunitného centra je zabezpečovanie priestoru aj pre iné organizácie zamerané na sociálne služby, komunitné aktivity a pre praktické vzdelávanie.

  Medzi základné ciele KC KLÁŠTOR patrí:

 • podporovanie efektivity riešenia problémov v skupinách ako aj celej komunite,

 • realizovanie programov, ktoré prispievajú k sociálnej integrácii ľudí,

 • odstraňovanie bariér, ktoré prevládajú medzi majoritnou a minoritnou skupinou komunity,

 • eliminácia sociálno – patologických javov,

 • poskytovanie vzdelávacích a voľnočasových aktivít,

 • podporovanie etického a duchovného rozvoja, budovanie vnútornej motivácie,

 • poskytovanie sociálnych poradenských služieb, zvyšovanie sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility,

 • prevencia a predchádzanie sociálno – patologických javov a rizikového správania,

 • budovanie vzájomnej tolerancie, znižovanie bariér medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom, prevencia sociálnej exklúzie, včasná intervencia.

 • prepojenie marginalizovanej skupiny a ľudí žijúcich v obci; vytvorenie pocitu spolupatričnosti, odbúravanie predsudkov.

 

KLIENTI KOMUNITNÉHO CENTRA


Komunitné centrum poskytuje priestor, do ktorého môže vstúpiť každý člen komunity, ktorý hľadá riešenie svojej situácie alebo chce pomáhať riešiť problémy svojej komunity. Komunitu tvoria, obyvatelia marginalizovaných komunít s vysokým percentuálnym zastúpením:

 

 • deti, mládež, matky s deťmi,

 • marginalizované osoby s nízkymi príjmami alebo pri hranici životného minima,

 • dlhodobo nezamestnané osoby, nezamestnané osoby bez vzdelania, osoby dlhodobo odkázané na dávky štátneho systému sociálnej pomoci, rodič na materskej dovolenke,

 • osoby ohrozené sociálnym vylúčením, seniori, zdravotne postihnuté osoby, bezdomovci, viacdetné rodiny,

 • obyvatelia mesta v rámci komunitného rozvoja, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením,

 • ostatní obyvatelia mesta, záujmové skupiny všetkých vekových kategórií.

 

Chceme podať pomocnú ruku a hľadať vhodné riešenia v rôznych oblastiach (exekúcie, nezamestnanosť, záškoláctvo, rodinné vzťahy, poisťovne, vzdelávanie, prevencie), v spolupráci s organizáciami a inštitúciami nielen v priestoroch KC ale aj v teréne, prípadne v domácom prostredí, čiže poskytovať také komplexné odborné sociálne služby, ktoré prispôsobíme aktuálnym potrebám našich klientov.

 

SLUŽBY POSKYTOVANÉ V KOMUNITNOM CENTRE

 

Poskytovanie služieb v KC:

(1) V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálna služba krízovej intervencie. Podľa §2 ods. 2 písm. h) cit. zákona sa:

      a) poskytuje:

 1. sociálne poradenstvo,

 2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

 3. pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,

      b) vykonáva preventívna aktivita,

      c) zabezpečuje záujmová činnosť.

(2) V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

(3) Odborné činnosti uvedené v odseku 1 písm. a) možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou prostredníctvom komunitného centra a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

 

Služby KC:

 • sociálne poradenstvo,

 • komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

 • nízkoprahové programy pre deti a mládež,

 • výchovno – vzdelávacie a aktivizačné služby,

 • právne poradenstvo, kariérne poradenstvo a iné.

 

Sociálne poradenstvo

 • Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Cieľom sociálneho poradenstva je znižovanie rizík, vyplývajúcich zo sociálneho vylúčenia, konfliktných situácií, spôsobu života a rizikového správania, ale aj zvýšenie sociálnych kompetencií a sociálnej mobility klientov. Súčasťou sociálneho poradenstva je aj sprostredkovanie kontaktu so spoločenským prostredím (mediácia vzťahov medzi klientmi, rodinami klientov, klientom a inštitúciami - školami, lekármi, ÚPSVaR), krízovej intervencie a opatrení, zameraných na predchádzanie krízovým situácií a obmedzovania negatívnych vplyvov v rodine (napr. intervencia v prípade ohrozenia života a zdravia klienta).

 

Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

 • Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov spočíva najmä v poradenstve (so súhlasom plnoletej fyzickej osoby) pri vybavovaní úradných záležitostí, dokladov, v distribúcií klienta do relevantných inštitúcií, v poradenstve pri spisovaní a podávaní písomných podaní, či úradných tlačív, asistencií a pomoci pri písomnej komunikácií s úradmi a inštitúciami, vrátane sprievodu a sprostredkovania rokovania s inštitúciami, ktoré sa podieľajú na riešení klientovej situácie.

 

Pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie

 • Odborná činnosť sa v komunitných centrách realizuje s cieľom zvýšenia školskej úspešnosti detí a mládeže zo sociálne vylúčených lokalít a tým rozšírenia ich možností na slobodný výber životnej cesty a na budúce uplatnenie sa v spoločnosti. Zahŕňa sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia.

 

Preventívne aktivity

Cieľom preventívnych činností je prostredníctvom motivácie, vzdelávania, aktivizácie a dobrovoľníckej činnosti prevencia vzniku nepriaznivých situácií a podpora sociálneho začleňovania detí, mládeže a dospelých. V komunitných centrách sa preventívne aktivity môžu realizovať prostredníctvom nasledovných aktivít a programov:

 • preventívne programy - komunitné centrá môžu realizovať pravidelné preventívne besedy zamerané na rôzne témy (napr. v oblasti zdravia, rodičovských zručností, sexuálnej výchovy), ale aj dlhodobé preventívne a osvetové programy (napr. zvyšovanie finančnej gramotnosti, prevencia pred zadĺženosťou, poradenské programy v oblasti bývania; a pod.). Taktiež sa tu realizujú krátkodobé a dlhodobé aktivity pre deti a mládež ako prevencia sociálno-patologických javov a rizikového správania.

 • formálne resp. neformálne vzdelávacie kurzy, tréningy, školenia - kurzy pre mládež ako aj dospelých, ktorým nie sú dostupné žiadne príležitosti pre ďalšie vzdelávanie. Zámerom týchto kurzov je nadobúdanie nových vedomostí, zručností a získavania kvalifikácie, aktivizácia občanov ako aj ich prepájanie obciach.

 • podpora dobrovoľníctva - spočíva v dobrovoľníckej výpomoci mládeže a dospelých pri realizácií aktivít v komunitnom centre.

 

Záujmová činnosť

 • Cieľom záujmovej činnosti v komunitných centrách je zabezpečenie aktívneho, kvalitného, bezpečného a zmysluplného trávenia voľného času, rozvoj životných zručností, kompetencií, schopností, znižovanie výskytu sociálno-patologických javov a rizikového správania. Služba spočíva v dennej prevádzke, v ktorej majú ľudia možnosť zmysluplne tráviť voľný čas. Cielenými aktivitami dáva klub priestor na rozvoj schopností a zručností potrebných v bežnom živote, zároveň prispieva k sociálnemu začleňovaniu ľudí, žijúcich v sociálne vylúčenom prostredí. Organizovaním besied, zážitkových tematických workshopov prispievame k prevencii sociálno-patologických javov. Programy sú obohatené o rôzne krúžky podľa záujmu klientov a možností centra, ktoré prispievajú k rozvoju využiteľnosti v ďalšom živote klientov. Súčasťou záujmovej činnosti sú aj mimoriadne aktivity (výlety, exkurzie), realizované mimo lokality, ktoré podporujú životné zručnosti potrebné pre ďalší rozvoj (schopnosť cestovať, orientovať sa v cudzom prostredí, komunikovať a pod.).

 

 

PRIESTOROVÉ VYBAVENIE KOMUNITNÉHO CENTRA:

 

 • vstupná kancelária pre klientov,

 • miestnosť na výchovné a vzdelávacie aktivity,

 • miestnosť na skupinové a komunitné aktivity,

 • sociálne zariadenie (WC- oddelene pre mužov a ženy).

 

Komunitné centrum je vybavené potrebným nábytkom, technikou, pomôckami pre služby, sociálne poradenstvo a voľno-časové aktivity, interaktívnou tabuľou, televízorom, nástenkami, hasiacimi prístrojmi, lekárničkou atď., pričom sú zohľadnené všetky právne prepisy súvisiace s prevádzkou a zameraním KC a štandardy KC (uznesenie vlády SR č. 804/2011, prevádzkový poriadok KC )

 

Pracovníci KC:

sú povinní spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, príp. záväzných predpisov pri realizácii schválených projektov (napr. IA ZASI - Národné komunitné centrá ), morálne a odborné kritériá pre činnosti, ktoré v KC vykonávajú. Pracovníci sa povinne zúčastňujú ďalšieho odborného vzdelávania a supervízie.

 

 • Odborný garant KC PhDr. Zita Tomová: Cieľom práce odborného garanta je organizačné, metodické a personálne riadenie v takej kvalite, aby bolo zaistené plnenie cieľov práce vo vzťahu k jeho klientom resp. prijímateľom sociálnej služby. Zabezpečuje odborné činnosti, aktivity a dodržiavanie štandardov danej sociálnej služby. Odborný garant koordinuje celú činnosť KC, organizačne a obsahovo zabezpečuje činnosti a aktivity počas trvania projektu v konkrétnej obci.

 

 • Odborný pracovník KC Mgr. Jana Hanáková: Odborný pracovník zodpovedá za realizáciu odborných činností a aktivít komunitného centra, ktoré sú prístupné pre celú obec, komunitu. Zvyšuje zručnosti ľudí na miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov. Zodpovedá za realizáciu služieb, aktivít a činností KC, ktoré sú prístupné pre celú obec/komunitu. Pomáha realizovať zručnosti ľudí na individuálnej a miestnej úrovni, podporuje a rozvíja ich osobnostné kompetencie a motiváciu k samostatnému riešeniu problémov. Svojou činnosťou ľudí aktivizuje a posilňuje ich sebavedomie a zodpovednosť. Prispieva k zmierňovaniu negatívnych reakcií a napätia v komunite, je pripravený byť neformálnym mediátorom prípadných konfliktov.

   

 • Pracovník KC Mgr. Renáta Straňáková: Pracovník asistuje odbornému pracovníkovi pri výkone jeho činnosti podľa pokynov pod jeho metodickým vedením. Mapuje potreby cieľovej skupiny a navrhuje spôsoby riešenia, vyhľadáva potenciálnych klientov pre KC a vedie voľnočasové aktivity pre deti a mládež, realizuje preventívne aktivity, vypomáha pri doučovaní, organizuje komunitné podujatia a aktivity.

 

OTVÁRACIE HODINY KOMUNITNÉHO CENTRA KLÁŠTOR:

 

PONDELOK: 8:00 – 16:00

UTOROK: 8:00 – 16:00

STREDA: 8:00 – 16:00

ŠTVRTOK: 8:00 – 16:00

PIATOK: 8:00 – 16:00

 

SOBOTA – ZATVORENÉ

NEDEĽA – ZATVORENÉ

 

OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA:

12:00 – 12:30

 

V priestoroch Komunitného centra Vás uvíta tím zamestnancov v zložení:

 

Personálne zabezpečenie:

 • PhDr. Zita Tomová – odborný garant KC

 • Mgr. Jana Hanáková – odborný pracovník KC

 • Mgr. Renáta Straňáková – pracovník KC

 

Radi Vás uvítame aj po po pracovnom čase po dohode s príslušným pracovníkom KC Kláštor.

 

Kontaktné údaje:

E- mail: komunitnecentrum@mocenok.sk

Tel. kontakt: 0918 815 962

Nájdete nás na adrese: Komunitné centrum Kláštor, Školská 1690/8, 951 31 Močenok

 

 

 

 

 

TENTO PROJEKT SA REALIZUJE VĎAKA PODPORE Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNA INKLÚZIA

 

Vypracovala: PhDr. Zita Tomová

odborný garant Komunitného centra Kláštor

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top