Titulka   >  OBČAN, ÚRAD, KONTAKTY   >  Úradná tabuľa
publikované: 13.03.2018 08:05  //  aktualizácia: 13.03.2018 08:06  //  zobrazené: 38

Informovanie verejnosti: Upovedomenie o podaní doplnku odvolania voči rozhodnutiu Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa č. OU-Sa-OSZP-2018/001228-20-Ne zo dňa 16.01.2018

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Močenok

 

648/   707/2017/OcU/1025/2018

E.Flammichová

037/6552825

12.03.2018 

 

 

 

 

 

Vec: Informovanie verejnosti: Upovedomenie o podaní doplnku odvolania voči rozhodnutiu Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa č. OU-Sa-OSZP-2018/001228-20-Ne zo dňa 16.01.2018 vydaného v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2016 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 24/2016 Z.z.“) pre navrhovanú činnosť ,, ,,Zariadenie na dočasné uskladnenie/zhromažďovanie starých vozidiel (vrátane určeného parkoviska pre staré vozidlá) a zber ostatných odpadov – prevádzka Močenok“, navrhovateľa Daniel Laluch AUTOLALUCH, Malá Kráľová 181, 951 32 Horná Kráľová, IČO: 43 129 218.

 

Dňa 12.03.2018 sme obdržali z Okresného úradu  Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa upovedomenie o podaní doplnku odvolania voči rozhodnutiu č. OU-SA-OSZP-2018/001228-20-Ne zo dňa 16.01.2018 vydaného v zisťovacom konaní na navrhovanú činnosť: ,,Zariadenie na dočasné uskladnenie/zhromažďovanie starých vozidiel (vrátane určeného parkoviska pre staré vozidlá) a zber ostatných odpadov – prevádzka Močenok“.

 

Obsah doplneného odvolania je zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-docasne-uskladnenie-zhromazdovanie-starych-vozidiel-vrat

 

V zmysle § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznamujeme verejnosti, že podaný doplnok odvolania je zverejnený na webovom sídle obec: www.mocenok.sk.

 

                                                                                                       

 

 

                                                                                              PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                            starosta obce

 

 

Zverejnené na internetovej stránke: www.mocenok.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Močenok:

 

 

Vyvesené dňa: .........................................                 Zvesené dňa: ..............................................

odtlačok pečiatky                                                      odtlačok pečiatky

a podpis oprávnenej osoby                                       a podpis oprávnenej osoby

 

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top