Titulka   >  SAMOSPRÁVA   >  Obecné zastupiteľstvo   >  Uznesenia a zápisnice OZ
publikované: 02.02.2018 12:34  //  aktualizácia: 05.02.2018 15:00  //  zobrazené: 104

I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Močenku zo dňa 31.01.2018

číslo: 01/2018  |  dátum konania: 31.01.2018

Uznesenia
z I. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Močenku 
konaného dňa 31. 01. 2018

 

Uznesenie č. 1. – I./ OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Jozef Benčík, Ľuboslav Hipp, Ing. Veronika Kollárová
za overovateľov zápisnice: Ľuboša Blaža, Mgr. Petra Sýkoru
určuje
za zapisovateľku: Ing. Luciu Hambalkovú

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 2. – I./ OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
program rokovania tak, ako bol predložený.

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 3. – I./OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Kontrolu plnenia uznesení schválených na VI. zasadnutí OcZ zo dňa 29.11.2017.
Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.1 – I./OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Návrh VZN Obce Močenok č. ..../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2015 O Obecnom prospechovom štipendiu.
Termín na pripomienkovanie sa stanovuje do 28. 02. 2018.

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.2 – I./OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
Návrh Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine ZUŠ Močenok
b) schvaľuje
Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Základnej umeleckej školy Močenok, ul. Školská 1690, 951 31  Močenok

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 5.3 – I./OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje
Návrh na doplnenie Sadzobníka poplatkov za prenájom priestorov a inzerciu nasledovne:
• pri Poplatkoch za prenájom spoločenskej sály uviesť sumu za energie a to min.: 10,00 € a doplniť do sadzobníka nasledovný text:
• Zľavy, prípadné odpustenie nájomného v kultúrnom dome, kláštore, spoločenskej sále, športovej hale a viacúčelového ihriska schvaľuje kultúrna komisia alebo v neodkladných prípadoch starosta obce.
• Zadarmo sa bude kultúrny dom, kláštor, spoločenská sála, športová hala, viacúčelové ihrisko poskytovať záujemcom vtedy, ak budú akcie organizované v spolupráci s obcou.
• O zľavách, prípadne odpustení ceny za inzerciu v časopise Močenok, Televízii Močenok, obecnom rozhlase a stránke obce Močenok rozhoduje Mediálna rada.

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 6.1 – I./OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Informáciu o čerpaní rozpočtu k 31.12.2017.

Hlasovanie:
Za: 7
Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora
Proti: 0

 

Uznesenie č. 6.2 – I./OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
návrhy bánk na zabezpečenie úveru pre realizáciu projektu: „Rozšírenie kapacity Materskej školy Močenok“
b) schvaľuje
zámer Obce Močenok zobrať si úver vo výške 250 000,-€
c) poveruje
starostu obce podpísať so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s. zmluvu o  úvere na základe indikatívnej ponuky zo dňa 19.01.2018.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0

 

Uznesenie č. 7.1 – I./OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správu z kontroly správnosti účtovania nájomného za kultúrny dom za vybrané mesiace v roku 2016 a 2017 a prenájom hrobového miesta v podmienkach obce Močenok.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora,Ing. Marek Mesároš
Proti: 0

 

Uznesenie č. 7.2 – I./OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2017.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora,Ing. Marek Mesároš
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.1 – I./OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
neschvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti pre
žiadateľov Vincenta Lenčéša s manželkou Magdalénou Lenčéšovou, bytom ul. Školská 1709/26, 951 31  Močenok, konkrétne časť z parcely č. 1747/1, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok.

Odôvodnenie:
Pozemok nie je možné predať v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa. Žiadatelia predmetný pozemok neužívajú. Záujemcovia by mohli predmetný pozemok získať len  v prípade, ak by obec vyhlásila verejnú súťaž alebo iný spôsob predaja, čo sa neuskutočnilo.

Hlasovanie:
Za schválenie: 0
Proti schváleniu: 7
Ing. Veronika Kollárová, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Marek Mesároš
Zdržal sa: 1
Ľuboslav Hipp
 

Uznesenie č. 8.2 – I./OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje budúci zámer odpredaja nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa pre
žiadateľku Annu Leššovú, bytom ul. Školská 1705/20, 951 31  Močenok, konkrétne časť z parcely č. 1747/1, reg. „E-KN“, vedená na LV č. 4274, k. ú. Močenok.

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať časť z parcely č. 1747/1, reg. „E-KN“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľka predmetný pozemok dlhodobo užíva.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.3 – I./OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
schvaľuje   3/5 väčšinou všetkých poslancov
predaj nehnuteľností – pozemkov vedených v k. ú. Močenok a to konkrétne:

• novovytvorenú parcelu č. 434/12 vo výmere 23 m2,  reg. „C“ – KN, druh pozemku: zastavaná plocha a

• parcelu č. 434/9 vo výmere 94 m2, reg. „C“ – KN, druh pozemku: zastavaná plocha,

ktoré vznikli rozdelením pôvodnej parcely č. 434/9 o výmere 117 m2 na základe Geometrického plánu č. 093/2017, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa 21. 12. 2017, pod číslom 593/2017, reg. „C-KN“, vedená na LV č. 2425

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:
Obec Močenok sa rozhodla predať predmetné pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť, že ide o pozemky, ktoré žiadatelia užívajú niekoľko rokov a na parcele č. 434/12 majú postavenú garáž. Pričom kupujúci súhlasia s odpredajom časti z parcely č. 432, pod ktorou sa nachádza miestna komunikácia a je vedená na ich LV č. 6405.

Kupujúci: Alexander Pápay, r. č. xxxxxxxx  a manželka Monika Pápayová, rod. Szabová, r. č. xxxxxxx, bytom ul. Lúčky 1377, 951 31  Močenok

Cena: 1 €
Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0

 

Uznesenie č. 8.4 – I./OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) schvaľuje 
kúpu nehnuteľnosti - pozemku do vlastníctva obce Močenok a to parcelu č. 432/2 vo výmere 255 m2, druh pozemku: záhrada, reg. „C-KN“, k. ú. Močenok, ktorá vznikla rozdelením parcely č. 432 vo výmere 476 m2, reg. „C-KN“, vedenej na LV č. 6405, na základe Geometrického plánu č. 093/2017, úradne overeného Okresným úradom  Šaľa, katastrálnym odborom dňa 21. 12. 2017, pod číslom 593/2017.

Predávajúci: Alexander Pápay, r. č. xxxxxxxxxxx  a manželka Monika Pápayová, rod. Szabová, r. č. xxxxxxxxxxx, bytom ul. Lúčky 1377, 951 31  Močenok

Cena: 1 €

b) poveruje
Starostu obce podpísať kúpnu zmluvu medzi Obcou Močenok a manželmi Pápayovými.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing.Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0

 

Uznesenie č. 9 – I./OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
berie na vedomie
Správy o činnosti komisií  od ostatného zasadnutia OZ tak, ako ich predložili predsedovia komisií.

•    Komisia územného plánovania a investičnej činnosti,
•    Komisia pre sociálne veci a bytové otázky,
•    Komisia pre životné prostredie, verejnoprospešné služby a verejný poriadok,
•    Komisia pre kultúru, kultúrne pamiatky a zahraničné vzťahy,
•    Komisia financovania, správy majetku a podnikateľskej činnosti.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0

 

Uznesenie č. 10.1 – I./OZ/2018
Obecné zastupiteľstvo v Močenku
a) prerokovalo
Správu o  projektoch a získaných finančných prostriedkoch v období rokov 2015 - 2017
b) berie na vedomie
Správu o  projektoch a získaných finančných prostriedkoch v období rokov 2015 – 2017 tak,ako bola predložená.

Hlasovanie:
Za: 8
Ing. Veronika Kollárová, Ľuboslav Hipp, Ľuboš Blažo, Ing. Stanislav Šimko, Ing. Jozef Šuvada, Jozef Benčík, Mgr. Peter Sýkora, Ing. Marek Mesároš
Proti: 0

 

 

 

 

                                                                                                          PaedDr. Roman Urbánik

                                                                                                                    starosta obce

 

 

Zapísala: Ing. Lucia Hambalková

Močenok, 31.01.2018

 

 

 

 

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top