Titulka   >  VÚC 2017
publikované: 20.09.2017 15:14  //  aktualizácia: 20.09.2017 15:22  //  zobrazené: 103

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií VÚC 2017

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia na matričný úrad OcÚ Močenok  v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 5. októbra 2017).

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:
-   meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať

    písomnosti,

-   meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno

    doručovať písomnosti,
-   meno, priezvisko a  podpis osoby
    -   oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany;
    -   meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu

        koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne do podateľne obecného úradu alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

 

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu len pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá nezávislý kandidát.

 

 

Dokument na stiahnutie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 

 

Prílohy

DISKUSIA

Pred pridaním komentára je potrebné sa prihlásiť !

Zatiaľ bez komentárov. Pridajte prvý komentár.

UPOZORNENIE!

Poskytujeme Vám možnosť komentára, pričom si vyhradzujeme právo redakčne upraviť a uverejniť ktorýkoľvek z tu publikovaných diskusných príspevkov. Diskusné príspevky obsahujúce vulgarizmy, rasové narážky a iné spoločensky, morálne a eticky neprípustné skutočnosti má právo administrátor vymazať. Pokiaľ narazíte na takéto príspevky odošlite ich formulárom "nahlásiť príspevok" ktorý je automaticky vygenerovaný ku každému príspevku, alebo kontaktujte administrátora.

NOVINKY E-MAILOM

nové informácie, čo sa pripravuje, čo sa udialo na Váš e-mail, prihláste sa už dnes!

Scroll to Top